Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


23.03.2014, 11:30 - Co jest w tym dobrego dla Mnie, jeśli człowiek przyprowadzony przede Mnie męczy się i niecierpliwi? To jest bezcelowe

Moja szczerze umiłowana córko, ważne jest, aby szerzyć miłość jaką każdy z was darzy swoją rodzinę także poza swoim domem. Wzywam was wszystkich, abyście patrzyli na tych, których znacie oraz których nie znacie, na waszych wrogów, jak i na tych, którzy są blisko was tak, jakby byli waszym naturalnym rodzeństwem. Tak wielu ludzi zapomniało kochać innych, tak jak Ja was umiłowałem. Nie łatwo jest miłować obcych, ale mówię wam - bądźcie mili dla innych i okazujcie im szacunek, nawet jeśli was odrzucają. Przede wszystkim musicie okazywać im miłość bliźniego. Musicie dbać o potrzeby innych tak, jak gdybym wysłał was, żebyście zatroszczyli się o nich bezpośrednio.
Kiedy dałem wam Moje Słowo, Moim Pragnieniem było, aby wszystkie dusze zostały uratowane. Nie możecie być egoistami i zajmować się tylko własnymi duszami, aby się zbawić. Wy, Moi umiłowani wyznawcy, macie obowiązek dzielić się z innymi Darami, które wam teraz przynoszę przez te Orędzia. Dzielcie się Moją Miłością z innymi, szczególnie z waszymi wrogami. Módlcie się za tych wszystkich, którzy potrzebują Mojej Interwencji. Traktujcie ich z cierpliwością. Kiedy dacie im Moje Dary, Moje Modlitwy, Pieczęć Ochrony Boga Żywego, wtedy musicie wycofać się i dać im czas, aby się do Mnie zwrócili.
Nie pouczam was, abyście zmuszali ludzi do zaakceptowania Księgi Prawdy. Dzięki ich wolnej woli będzie to ich własny wybór, czy chcą Mnie słuchać czy nie. Zapewniajcie tych ludzi, że każda Interwencja będzie przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, uczyniona po to, aby pozyskać ich dusze. Najsłabsi spośród nich w jakiś sposób odpowiedzą na Moje Wołanie. Ci, którzy noszą w swoich duszach nienawiść względem Mnie, na pewnym etapie zobaczą, że ich serca miękną, a oni nie będą rozumieli dlaczego tak się dzieje. Dlatego zawsze musicie przyprowadzać Mi dusze przez miłość i cierpliwość.
Co jest w tym dobrego dla Mnie, jeśli człowiek przyprowadzony przede Mnie męczy się i niecierpliwi? To jest bezcelowe. Modlitwy Krucjaty, które dałem światu są tak silne, że dzięki Miłości Boga, okażę wszystkim duszom, za które się modlicie, wielką Miłość, Współczucie i Miłosierdzie. Musicie dać im tylko Modlitwy i prosić Mnie, abym przyciągnął te dusze do siebie. Ponieważ Ja nigdy nie odrzucam grzesznika, który najbardziej potrzebuje Mojego Miłosierdzia.
Wasz Jezus


23rd March 2014, 11:30 - What good is it to Me if a man is brought before Me dragging and kicking his heels? It is useless

My dearly beloved daughter, it is important to extend the love any of you has for your family, outside of your home. I urge all of you to view those you know, those you don't, your enemies, as well as those close to you, just as you would if they were your natural siblings. So many people have forgotten how to love others, just as I have loved you. It is not easy to love strangers, but I say to you - be kind to others and show them respect, even if they reject you. Above all you must show them charity. You must care for the needs of others, as if I have sent you to care for them directly.
When I gave you My Word, it was My Desire that all souls be saved. In order to be saved, you must not be selfish and attend only to your own souls. You, My beloved followers, have a duty to share the Gifts I bring you now, through these Messages, to others. Share My Love with others and especially your enemies. Pray for all those who need My Intervention. Treat them with patience. When you give them My Gifts, My Prayers and the Seal of the Living God Protection, then you must withdraw and allow them time to turn to Me.
I do not instruct you to force people to accept the Book of Truth. By their free will it will be their own choice as to whether or not they wish to listen to Me. Assure those people that every Intervention will be made by Me, Jesus Christ, to win over their souls. The weakest amongst them will respond, in some way, to My Call. Those who have hatred in their souls for Me will find, at some stage, a softening of their hearts and they will not understand why this is. So you must always bring Me souls, through love and patience.
What good is it to Me if a man is brought before Me dragging and kicking his heels? It is useless. The Crusade Prayers, which I have given the world, are so powerful, that through God's Love the souls of all those for whom you pray will be shown great Love, Compassion and Mercy by Me. All you have to do is to give them the Prayers and then ask Me to draw these souls to Myself. For I never reject the sinner who is in most need of My Mercy.
Your Jesus