Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


30.03.2014, 20:00 - Ach, biada tym, którzy zostali wybrani przez Pana, aby Mu służyć w tych ostatnich dniach, gdyż nie obudzą się na Moje Wołanie

Moja szczerze umiłowana córko, nigdy nie wolno wam przyjmować Moich Słów do was, jako coś, co wam się należy, gdyż są one wam dawane, jako Akt Wielkiego Miłosierdzia. Nie zostały one dane światu dlatego, że człowiek jest ich godzien, ale raczej z tej przyczyny, że jest on głodny Słowa.
Każdy Dar dany człowiekowi przez wstawiennictwo Mojej Matki, od Mojej śmierci na Krzyżu, miał pomóc wszystkim grzesznikom przygotować się na ten Wspaniały Dzień. Moja Matka odpowiedziała na Boską Wolę Mojego Ojca, kiedy wydała na świat Mnie, Zbawiciela i Odkupiciela świata. Ona z kolei została powołana, jako orędowniczka między człowiekiem a Świętą Sprawiedliwością Boga. Jej rolą jest wstawiać się za grzeszników, aby ich ostrzegać i przygotowywać do przyjęcia Mnie, Jej Syna, w Dniu ostatecznym.
Każde objawienie mojej ukochanej i Błogosławionej Matki, które miało miejsce na świecie, dokonało się z Mocy Mojego Ojca. Wszystko to, co przepowiedziała, teraz się zdarzy i to wszystko, co ogłosiła, zostało zapomniane przez większość Moich wyświęconych sług, którzy woleli zignorować jej ostrzeżenia.
Ach, biada tym, którzy zostali wybrani przez Pana, aby Mu służyć w tych ostatnich dniach, gdyż nie obudzą się na Moje Wołanie. Głusi i ślepi pójdą za rozwodnioną wersją Księgi Mojego Ojca i zamiast owoców, do wydania których zostali powołani, z ich ust nie wyjdzie nic prócz zgniłego plonu. Wyniośli i aroganccy zaprzeczają wstawiennictwu Mojej Matki, jej objawieniom i jej wołaniu, by ich zebrać i wprowadzić w mądrość Niebiańskiej Hierarchii, gdzie Prawda panuje jako Król. Prawda ich ominęła, a oni zamiast paść na twarz w szczerej pokorze przed Tronem Bożym, przestrzegają zasad ustanowionych przez człowieka - omylnego człowieka - który nie zna Prawdy Obietnic złożonych przez Boga Jego ludowi.
Dzisiejszy świat może czyni wielkie postępy w medycynie, technologii i wiedzy, ale mądrość konieczną, by wejść do Mojego Królestwa, ludzie wymieniają na pieniądze, bogactwa i władzę. Wszystkie rzeczy tego świata - pieniądze, władza, posiadłości, decyzyjne stanowiska w rządzie - są niczym w Moich Oczach. Mogę je zmieść jednym machnięciem Mojej Ręki. Uznanie dla ludzkiej wiedzy i postępów w nauce są bezwartościowe, gdyż nie pochodzą od was - są to talenty dane człowiekowi od Boga z powodu Jego Miłości do swoich dzieci. Gdyby On wam je zabrał wraz ze wszystkimi materialnymi udogodnieniami, jakie posiadacie, co by wam zostało? Nic.
Gdybyście Mnie znali, naprawdę o nic byście się nie troszczyli, wiedząc, że kiedy jesteście Moi, to tylko wtedy dostaniecie pomoc, gdy całkowicie Mi zaufacie i wiedząc też, że nigdy nie zostawię was samym sobie. Dlaczego więc szukacie rzeczy, które nie są Moimi - rzeczy, które nigdy nie dadzą wam poczucia spełnienia? Im bardziej teraz będziecie Mnie odrzucali i szukali pustych obietnic, tym bardziej odczujecie swoją izolację, gdy przyjdzie czas, abym oddzielił ziarno od plew.
Jedyny wybór jakiego możecie dokonać, to stać się prawdziwym dzieckiem Boga bez Którego jesteście niczym. Nie liczy się to kim jesteście, jaką pozycję posiadacie w tym życiu, jaką rolę odgrywacie. Będziecie zbawieni tylko dlatego, że jesteście kochani przez Boga. Żaden człowiek nie jest godzien stanąć przede Mną. Żaden człowiek nie ma tak czystej duszy, aby mógł osiągnąć świętość. Nikt z was nie może zostać podniesiony do Mojego Królestwa za swoje zasługi. Tylko z powodu Mojego Miłosierdzia uczynię was godnymi, by żyć Życiem Wiecznym.
Wasz Jezus


30th March 2014, 20:00 - Oh woe to those chosen by the Lord to serve Him in the last days, for they will not be awake to My Call

My dearly beloved daughter, you must never take for granted My Words to you, for they are given to you as an Act of Great Mercy. They are not given to the world because man is worthy, but rather because he is starving of the Word.
Every Gift given to man, through the intercession of My Mother, since My death on the Cross, was to help all sinners prepare for the Great Day. My Mother responded to the Divine Will of My Father when she gave birth to Me, the Saviour and Redeemer of the world. She, in turn, was appointed as the intercessor between man and the Divine Justice of God. It is her role to intercede on behalf of sinners, in order to warn them and to prepare them to receive Me, her Son, on the last Day.
Every single apparition of My beloved and Blessed Mother, which took place in the world, was by the Authority of My Father. All that she foretold will now come to pass and all that she declared has been forgotten by most of My sacred servants, who have chosen to ignore her warnings.
Oh woe to those chosen by the Lord to serve Him in the last days, for they will not be awake to My Call. Deaf and blind, they will follow a watered-down version of My Father's Book and instead of the fruit they have been called to yield forth, nothing but rotten fruit will pour forth from their mouths. Haughty and arrogant, they have denied My Mother's intercessions, her apparitions and her call to gather them, in order to bring them into the wisdom of the Heavenly Hierarchy, where Truth reigns as King. Truth has evaded them and, instead of prostrating themselves in naked humility before the Throne of God, they follow the rules of man - fallible man - who does not know the Truth of the Promises made by God to His people.
The world today may have made great advances in medicine, in technology and in knowledge, but they have traded in the wisdom of what is necessary to enter My Kingdom in exchange for money, wealth and power. All things of this world - money, power, possessions, positions of power in government - are nothing in My Eyes. I can wipe them away with just one swipe of My Hand. Respect for human knowledge and advances in science are worthless, for they do not come from you
- they are talents given to man from God because of His Love for His children. Were He to take them away, along with all the material comforts you have, what then would you be left with? Nothing.
Those who know Me, truly, would care about nothing, because they know that when they are Mine, they will only gain relief when they trust in Me completely, because they know I would never leave them to fend for themselves. Why then do you seek out things that are not of Me - things that will never fulfil you? The more you reject Me and seek out empty promises, the more you will feel isolated, as the time comes for Me to divide the chaff from the wheat.
The only choice you can make is to become a true child of God, without Whom you are nothing. It is not who you are, what position you hold in this life, what part you play that counts. It is only because you are loved by God that you will be saved. No man is fit to stand before Me. No man is so pure of soul that he can attain sainthood. No one amongst you can be elevated to My Kingdom on your merits. It is only because of My Mercy that you will be made worthy to live Eternal Life.
Your Jesus