Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


31.03.2014, 14:00 - Bóg Ojciec: Trzęsienia ziemi uderzą w wasze miasta

Moja najdroższa córko, nadszedł czas, kiedy człowiek grzesząc i plamiąc się w Moich Oczach od tak dawna, teraz zanurzy się w ostatecznych głębinach zepsucia, gdy będzie dążył do zniszczenia wszystkiego, co jest Mi poświęcone.
Wszelkie życie pochodzi ode Mnie. Życie duszy jest Moje. Życie ciała jest również Moje. Niech żaden człowiek nie ingeruje ani w jedno ani w drugie - bo inaczej jego własne życie może być mu odebrane przeze Mnie. Tego możecie być pewni. Każda forma życia, która powstała z Mojej Ręki zostanie zabita z rąk nikczemnych ludzi. Zabiorą oni życie tym, którzy są w łonach i oświadczą, że to ma stanowić jedną z form praw człowieka. Wy, Moje dzieci, nie macie prawa niszczyć życia Moich dzieci - zarówno przed, jak i po urodzeniu - bo inaczej, będziecie cierpieli straszną karę. Bez odkupienia i skruchy za ten grzech obrzydliwości, zniszczę was, a także te państwa, które zachęcają do tego zła. Kiedy niszczycie własne życie obrażacie Mnie, ponieważ ono nie należy do was i tylko Ja mam prawo, aby dać życie i je odebrać w Moim Czasie. Przez manipulowanie życiem ciała, ingerujecie w Moją Boskość, a Ja nigdy nie stanę z boku i nie zignoruję takiego znieważania Mojego Stworzenia.
Gdy odbieranie życia nie wystarczy, człowiek podstępnie zaatakuje życie duszy, przynosząc śmierć Mojemu Świętemu Słowu, które będzie deptał, aż rozkruszy wszystkie części tak, że stanie się ono jak żwir pod stopami. Wtedy człowiek arogancki i przepełniony własnym wypaczonym postrzeganiem swoich zdolności, będzie usiłował szukać nowej planety, aby znaleźć nowy dom dla ludzkości, choć to jest niemożliwe. Dar samej ziemi, na której umieściłem ludzkość, będzie uznany za niewystarczający dla potrzeb człowieka. I tak to będzie dalej trwało - ten marsz ku autodestrukcji. Człowiek będzie sprawcą własnej śmierci. Systematycznie będzie niszczył wszystko, co jest dla Mnie święte.
Człowiek ukradnie Mi bez cienia wyrzutów sumienia Dar życia dany przeze Mnie każdemu Mojemu stworzeniu. Usprawiedliwi wszystkie części swoich morderczych zamiarów, oświadczając, że odbieranie życia jest rzeczą dobrą. Śmierć przez aborcję jest największą obrazą ze wszystkich i ostrzegam ludzkość, że sprawiedliwość będzie Moja, albowiem nie pozwolę dłużej przeklinać Mnie w ten sposób.
Trzęsienia ziemi uderzą w wasze miasta i w każdy naród, który usprawiedliwia odbieranie życia, poczujecie obudzenie się Mojego Gniewu, gdy uderzę w wasze ociężałe i nienawistne serca. Ci, którzy szukają skruchy za te wykroczenia zostaną oszczędzeni, ale wiedzcie, że żaden spośród waszych narodów nie uniknie kary.
Śmierć Mojego Kościoła nie będzie tolerowana, gdy człowiek niewolniczo podążając za fałszywymi przywódcami, zniszczy Sakramenty i stworzy je na nowo tak, że przestaną istnieć. Zburzę wasze świątynie i wasze kościoły, gdy będziecie kontynuowali profanację Ciała Mojego Syna. Biczowaliście Go, wyśmiewaliście Go i prześladowaliście Jego wyznawców - aż Go bestialsko zamordowaliście przez ukrzyżowanie. Mimo to, niczego się nie nauczyliście. Brzydzi Mnie wasz brak pokornego poddania się Temu, Który dał wam życie, przyniósł wam Odkupienie i Który teraz próbuje przygotować was do Wielkiego Dnia.
Ja Jestem przepełniony Bólem. Ja Jestem Zasmucony i Ja Jestem Rozgniewany, ponieważ zdołaliście w końcu zabić wszelkie formy życia, które wam dałem. Mam na myśli zarówno życie ciała jak i duszy. Życie, które wam dałem już nie wystarcza, więc Ostatniego Dnia odbiorę je tym, którzy odrzucili Mi je z powrotem. Podczas trwania waszych działań wojennych przeciwko Mnie, Stwórcy Świata, wszystkiego, co jest, pozwolę na to, by wasze niegodziwe czyny destrukcji trwały tylko przez bardzo krótki czas.
Daję wam teraz czas na rozpoznanie grzechów ludzkości wobec wszystkiego, co jest dla Mnie święte, abyście mogli odpokutować za grzechy świata. Ostateczna bitwa się zaczęła i wiele życia - Darów życia stworzonych przeze Mnie - zostanie zniszczonych przez człowieka. I za to ukarzę świat.
Wasz Ojciec
Bóg Najwyższy


31st March 2014, 14:00 - God the Father: Earthquakes will strike your cities

My dearest daughter, the time has come when man, having sinned and blemished himself in My Eyes, for so long, will now sink into the final depths of depravity, when he will strive to destroy all that is sacred of Mine.
All life comes from Me. Life of the soul is Mine. Life of the flesh is also of Me. Let no man interfere with either - lest his own life be taken away by Me. Of that you can be sure. Every form of life, which has been brought forth by My Hand, will be killed at the hands of wicked men. They will take life away from those in the womb and declare this to be a form of human right. You, My children, do not have the right to destroy the life of My children - either before or after they are born - and if you do, then you will suffer a terrible chastisement. Without reconciliation and a failure to repent for this sin of abomination, I will destroy you, as well as those countries, which encourage this evil. When you destroy your own life, you offend Me, for it does not belong to you and only I have the right to give life and take it away, in My Time. By tampering with life of the flesh, you interfere with My Divinity and I will never stand back and ignore such an affront to My Creation.
When the taking of life is not enough, man will deviously attack the life of the soul, by bringing death to My Holy Word, upon which he will trample until he grinds every part, so that it will become like gravel under his feet. Then man, arrogant and full of his own warped view of his abilities, will attempt to seek a new planet to find a new home for humanity, although this is impossible. The Gift of the very soil, upon which I placed humanity, will be deemed not to be sufficient for man's needs. And so it will continue - this march towards self-destruction. Man will be the author of his own demise. He will systematically destroy all that is sacred to Me.
The Gift of life, given by Me to every creature of Mine, will be stolen from Me, by man, without a shred of remorse. He will condone every part of his murderous intent, by declaring the taking of life to be a good thing. Death, by abortion, is the greatest insult of all and I warn humanity that Justice will be Mine, for I will no longer allow you to curse Me in this way.
Earthquakes will strike your cities and for every nation that condones the taking of life, you will feel the wake of My Anger, as I strike your grievous and hateful hearts. Those who seek remorse for this wrongdoing will be spared, but know that not one nation amongst you will escape this chastisement.
The death of My Church will not be tolerated, as man, along with the false leaders he will slavishly follow, will destroy the Sacraments and recreate them, so that they will disappear. I will pull down your temples and your churches as you continue your desecration of My Son's Body. You scourged Him, mocked Him and persecuted His followers - until you savagely murdered Him, when you crucified Him. Still, you have not learned. Your lack of humble servitude, to He Who gave you life, brought you Redemption and Who now attempts to prepare you for the Great Day, disgusts Me.
I Am Sorrowful. I Am Saddened and I Am Angry, for you have finally succeeded in killing every form of life I gave you. I refer to both life of the flesh and life of the soul. The life I gave you is no longer enough, so I will take it back on the Last Day, from those of you who have thrown it back at Me. While your act of war against Me, the Creator of the World, of all that is, continues, I will only permit your wicked acts of destruction to last for a very short time.
I give you, now, the time to examine the sins of humanity against everything I hold sacred, so that you can atone for the sins of the world. The final battle has begun and much life - the Gift of life created by Me - will be destroyed by man. And for that I will punish the world.
Your Father
God the Most High