Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


01.04.2014, 21:00 - To nad tymi biednymi duszami płakałem Krwawymi Łzami w Ogrodzie Getsemani

Moja szczerze umiłowana córko, czasami prędkość i wzrost tej Świętej Misji mogą być przytłaczające. Ważne jest, aby Moje Słowo było słyszane we wszystkich krajach, a Grupy Krucjaty Modlitwy były w każdym kraju, zwłaszcza w krajach, w których Ja nie Jestem czczony.
Nigdy nie dopuśćcie, aby intensywność tego Słowa przyćmiła przyczynę dla której muszę dotrzeć do świata. Chcę, aby nawet najbardziej zatwardziałe dusze, które nie chcą pozwolić Duchowi Świętemu dotknąć swoich serc, słuchały i wysłuchały tego, co mówię i zrozumiały Moją Obietnicę.
Mój Plan Zbawienia nie stanowi ochrony tylko najwierniejszych - jest on dla wszystkich, także dla tych, których sczerniałe dusze mogą budzić w was obrzydzenie. To nad tymi biednymi duszami płakałem Krwawymi Łzami w Ogrodzie Getsemani. Dusze, które zostały Mi pokazane przez szatana, były to dusze gorzkie i zagubione - miłośnicy bestii. Pokazał Mi on jak wielu może Mnie jeszcze odrzucić, pomimo Mojego ofiarowania Bogu swojej gotowości i swojego Pragnienia odkupienia świata przez Moją śmierć na Krzyżu. Mój Ból z powodu tych dusz jest nie do zniesienia, a tobie, Moja córko, nigdy nie wolno ignorować Mojego Pragnienia dotarcia do niewierzących. Bez względu na to, jak bardzo wami pogardzają; jak plują na was i was przeklinają, musicie wznieść się ponad nienawiść, która zawsze będzie wymierzona w tę Misję i doprowadzić do Mnie te dusze bez względu na cenę. Przyprowadźcie Mi Moich umiłowanych wyznawców i także tych, którzy Mnie nie znają czy tych, którzy mogą Mnie nie znać. Także przyprowadźcie Mi dusze tych, którzy Mnie nienawidzą. To musi być celem każdego z was. Kiedy przyprowadzacie do Mnie te biedne, godne pożałowania dusze, Ja przekazuję im tak wielkie Łaski, że mogę przyciągnąć ich do Mojego Miłosierdzia.
Jeśli rozejrzycie się wokół siebie i zobaczycie, że dusze tych, z którymi się stykacie są nieświadome Mojego Planu ponownego przyjścia, musicie dotrzeć do nich i poświęcić je Mnie. Kiedy to zrobicie, przyniesiecie Mi wielkie pocieszenie i radość, gdyż wtedy będę mógł zrobić wszystko, aby zjednoczyć wszystkie dusze, wszędzie.
Idźcie i rozrastajcie się, gdyż droga została przygotowana. Minął krótki czas od kiedy pierwszy raz zawołałem do świata przez tę Misję. Dotychczas była to żmudna wędrówka, a teraz wszystkie drogi będą się dzielić i rozgałęziać się tak, że żaden naród, nie będzie wyłączony, takie jest Moje Miłosierdzie.
Wasz Jezus


1st April 2014, 21:00 - It was for these poor souls that I cried Tears of Blood in the Garden of Gethsemane

My dearly beloved daughter, sometimes the speed and growth of this Holy Mission can be overwhelming. It is important that My Word is heard in all countries and that the Crusade of Prayer Groups are set up in every nation and especially in countries where I Am not revered.
Never allow the intensity of this Word to overshadow the reason why I must reach out to the world. I want even the most hardened of souls, who have no desire to allow the Holy Spirit to touch their hearts, to listen and to hear what I say and to understand, My Promise.
My Plan of Salvation is not the preserve of the most faithful - it is for everyone, including those whose blackened souls may disgust you. It was for these poor souls that I cried Tears of Blood in the Garden of Gethsemane. They were the souls of the bitter, the lost - the lovers of the beast, which were displayed before Me, by Satan. He showed Me how many would still reject Me, despite My offering up to God of My willingness and My Desire to redeem the world by My death on the Cross. My Pain for these souls is excruciating and you, My daughter, must never ignore My Desire to reach out to non-believers. No matter how you are despised; spat at and cursed, you must rise above the hatred, which will always be leveled at this Mission and bring Me these souls, no matter what the cost. Bring Me My beloved followers and then those who do not know Me or those who may not know Me. Then bring Me the souls of those who hate Me. This must be the goal of each of you. When you bring Me these poor sorrowful souls I will bequeath to them great Graces, so that I can draw them into My Mercy.
When you look around you and see the souls of those with whom you come into contact, who are oblivious to My Plan to come again, you must reach out to them and consecrate them to Me. You will bring Me great comfort and joy when you do this, for then I can do anything to unite all souls anywhere.
Go and multiply for the way has been prepared. It has been a short time since I first called out to the world, through this Mission. Yet, it has been an arduous journey and now all paths will subdivide and branch out so that not one nation will be excluded, such is My Mercy.
Your Jesus