Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


05.04.2014, 18:15 - Mój ostatni Plan zebrania Mojego Kościoła do Mojego Schronienia ma niebawem zostać ujawniony

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę dać odwagę i męstwo każdemu z was, którzy otrzymaliście dar rozeznania, aby rozpoznać Mój Głos, gdy mówię do świata przez te Orędzia.
Gdy ty, Moja Reszto, maszerujesz naprzód w jedności z Moim Kościołem na Ziemi, już wkrótce zobaczysz wiele osób oddalających się od Świętych Sakramentów. To będzie was niepokoić, a potem stanie się udręką, ponieważ wkrótce zostaną one zbezczeszczone i nie będą już takimi samymi Sakramentami, jakie dałem światu. Nigdy nie wolno wam tracić czasu, jeśli naprawdę wierzycie, że to Ja do was mówię. Idźcie - zbierzcie Moich kapłanów i tych, którzy odpowiadają na Moje Wołanie. Następnie przygotujcie się do nadchodzących lat, abyście mogli karmić Moją trzodę Pokarmem Życia, gdy nie będzie już śladu po Mojej Obecności.
Kiedy wszystko co jest Moje i to, Kim Ja Jestem zostanie zabrane z Moich Kościołów, pozostanie jedynie to, co będzie pochodzić ze wszystkiego, czym nie jestem. Wcielony diabeł wejdzie do Mojego Kościoła i opanuje każdego, kto mu się pokłoni i będzie go uwielbiał. On pochłonie dusze na wieczność i musicie zachować czujność przez cały czas, gdyż te czasy się zbliżają. Nie otwierajcie się na herezję, która zaatakuje Mój Kościół od wewnątrz i z zewnątrz. Teraz jesteście przygotowywani, więc musicie przestrzegać wszystkiego, co wam powiem, abyście mogli uratować Mój Kościół przed Moimi wrogami na tyle, na ile możecie.
Mój ostatni Plan zebrania Mojego Kościoła do Mojego Schronienia ma niebawem zostać ujawniony. Gdy będę was pouczał, będziecie potrzebowali wielkiej siły i wytrwałości, gdyż wasz przeciwnik będzie antychrystem - a jego armia będzie, niestety, liczniejsza niż Moja. Dlatego będzie to dla was tak trudne - ale wiedzcie o tym. Za nią nie będzie stała Moc Boga i nigdy was nie pokona, gdy tylko pozostaniecie wierni Mojemu Słowu.
Idźcie w pokoju i oczekujcie Moich pouczeń.
Wasz Jezus


5th April 2014, 18:15 - My final Plan to gather My Church into My Refuge is about to be revealed

My dearly beloved daughter, I desire to give courage and fortitude to each of you, who have been given the Gift of discernment to recognise My Voice, as I speak to the world through these Messages.
As you, My Remnant, march forward, in union with My Church on Earth, you will soon see many people withdraw from the Holy Sacraments. This will be upsetting for you and will then become a torment, because soon they will be desecrated and will no longer be the same Sacraments, which I gave the world. You must never waste time, if you truly believe that I Am speaking with you. Go - gather My priests and those who respond to My Call. Then prepare for the years ahead, so they can feed My flock with the Food of Life, when there will be no trace of My Presence left.
When all that is of Me and of Who I Am is taken out of My Churches, all that will be left will come from all that I Am not. The devil incarnate will enter My Church and he will infest everyone who bows before him and worships him. He will devour souls for eternity and you must remain alert at all times, for those times which lie ahead. Do not leave yourselves open to heresy, which will invade My Church from both within and from outside of it. You are being prepared now, so you must follow all that I will tell you, so you can save My Church, in so much as you can, from My enemies.
My final Plan to gather My Church into My Refuge is about to be revealed. When I instruct you, you will need great strength and perseverance, for your foe will be the antichrist - and his army, sadly, will be bigger than Mine in size. And so, this will be daunting for you - but know this. It will not have the Power of God behind it and it will never overcome you, once you remain faithful to My Word.
Go in peace and await My instructions. Your Jesus