Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


08.04.2014, 20:20 - Poznacie tych zdrajców po ich symbolicznych gestach, które obrażają Moją Boskość

Moja szczerze umiłowana córko, Moi wrogowie, to nie ci, którzy we Mnie nie wierzą. Nie, oni dobrze wiedzą Kim Ja Jestem, ale Mnie nienawidzą. Nie wszyscy spośród nich rozumieją dlaczego Mnie nienawidzą, przy czym można ich podzielić na dwa obozy.
Pierwsza grupa nie lubi Prawdy. Chętnie uczestniczą oni w grzesznych działaniach, usprawiedliwiając wszystkie złe postępki i czyny i spełniają jedynie swoje własne żądze, kosztem potrzeb innych ludzi. Dbają tylko o siebie i naśladują wszystkie cechy diabła. Następnie są ci, którzy wiedzą Kim Ja Jestem i Czym Ja Jestem, ale którzy całkowicie Mnie odrzucają na rzecz szatana, pod urokiem którego zostali usidleni. Są to ludzie, którzy zrobią nie tylko wszystko, co jest przeciwieństwem tego, czego ich uczyłem, ale którzy zawsze będą Mnie obrażali, przy każdej okazji.
Tak, jak satanistyczny kult łączy się z symbolami, tak samo ci Moi zdrajcy będą drwili ze Mnie umieszczając te nikczemne symbole diabła przede Mną. We wszystkich rytuałach, w których uczestniczą, aby czcić szatana, będą bezcześcili Mój Krzyż i wszystko, co jest związane z Moją Męką. Poznacie tych zdrajców po ich symbolicznych gestach, które obrażają Moją Boskość. Wkrótce ci z was, których oczy potrafią ujrzeć Prawdę będą w stanie odróżnić tych, którzy naprawdę Mi służą od tych, którzy tego nie robią.
Ci wyświęceni słudzy, którzy są Mi wierni, będą Mnie czcili podczas Wielkiego Tygodnia poprzez swoje gesty pokory, łącznie z leżeniem krzyżem przed Moim Świętym Krzyżem, a swoimi ustami złożą pocałunek na Moich Stopach. Skupią się na tym wszystkim, co dotyczy Mnie, Jezusa Chrystusa, Mojej śmierci na Krzyżu i Mojej Obietnicy odkupienia człowieka z grzechu. Jednak wiedzcie o tym. Od Wielkiego Tygodnia tego roku pojawią się pęknięcia i znaczenie Mojego Ukrzyżowania zostanie przekręcone. Wiernym zostaną przedstawione nowe interpretacje, a z ust moich wrogów wypłyną kłamstwa. Moja Męka będzie wyśmiewana w subtelny sposób i nie będzie to od razu widoczne. Ale gdy odwróci się uwagę od Mojej śmierci na Krzyżu i kiedy w Moich Kościołach będą miały miejsce dziwne gesty, będziecie wiedzieli, że jest to początek rozbioru Mojego Kościoła na Ziemi.
Gdy szatan atakuje ludzkość, zawsze najpierw skupia się na rodzinie, ponieważ rodzina stanowi wszystko, co pochodzi od Mojego Ojca. Będzie on niszczył małżeństwa, zmieniał znaczenie tego, czym jest małżeństwo, zachęcał do aborcji, kusił ludzi do popełnienia samobójstwa i będzie dzielił oraz rozbijał rodziny. Potem będzie niszczył i dzielił Moją Rodzinę - Mój Kościół na Ziemi, gdyż przysiągł, że zrobi Mi to w ostatniej godzinie. On już zaczął rozbierać Mój Kościół i nie przestanie, dopóki ten się nie zawali u Moich Stóp. Mój Ojciec dopuścił niszczyciela w postaci antychrysta, aby to zrobił, ale dalej nie pozwolił mu się posunąć. Mój Kościół jest Moją Rodziną i chociaż duża część dzieci Bożych zostawi go idąc za zreformowanym fałszywym kościołem, wielu nadal będzie się Mnie trzymało, dlatego Mój Kościół - Moje Ciało - nie może umrzeć.
Proszę nie opuszczajcie Mnie, Moi ukochani wyznawcy. Nie wolno wam poddawać się tej przewrotności. Jeżeli Mnie miłujecie, musicie sobie przypomnieć wszystko, czego was uczyłem. Nie przyjmujcie niczego nowego, co dotyczy Mojego Świętego Słowa. Ja nigdy nie zaaprobuję żadnego słowa, które nie pochodzi z Moich Najświętszych Ust. I wy też nie powinniście. Albo jesteście ze Mną albo przeciwko Mnie. Jeśli przyjmiecie nową interpretację Mojego Słowa, które jest zawarte w Piśmie Świętym, zdradzicie Mnie. Gdy tak zrobicie, przyjmiecie całą nową doktrynę, która zniszczy wasze dusze. Kocham was, a jeśli wy naprawdę Mnie kochacie, na zawsze pozostaniecie wierni Mojemu Słowu, które nigdy się nie zmieni.
Każdy, kto mówi, że przychodzi w Moje Imię - czy to będzie wyświęcony sługa, czy przywódca w Moim Kościele lub prorok - i oświadcza, że Moje Słowo jest kłamstwem, nie jest ode Mnie.
Wasz Jezus


8th April 2014, 20:20 - You will know these traitors by their symbolic gestures, which insult My Divinity

My dearly beloved daughter, those who are My enemies are not those who do not believe in Me. No, they are the ones who know well Who I Am, but who hate Me. Not all of them understand why they hate Me, but they can be divided into two camps.
The first group dislikes the Truth. They enjoy participating in sinful pursuits, justify every wicked deed and act, and satisfy only their own lusts, at the expense of others' needs. They care only for themselves and imitate every trait of the devil. Then, there are those who know Who I Am and What I Am, but who completely reject Me, in favour of Satan, under whose spell they have become entrapped. These are the people who will do, not only everything which is the opposite to what I taught them, but who will always insult Me, at every opportunity.
Just as satanic worship involves symbols, these traitors of Mine will taunt Me, by placing such wicked symbols of the devil before Me. For every ritual they participate in, in order to worship Satan, they will desecrate My Cross and everything to do with My Passion. You will know these traitors by their symbolic gestures, which insult My Divinity. Soon, those of you with eyes that can see the Truth will be able to distinguish between those who truly serve Me and those who do not.
Those sacred servants who are loyal to Me, will honour Me during Holy Week, by their humble gestures, including lying prostrate before My Holy Cross and placing their lips with a sealed kiss upon My Feet. Their focus will be all about Me, Jesus Christ, My death on the Cross and My Promise to redeem man from sin. But know this. From Holy Week, this year, the cracks will appear and the meaning of My Crucifixion will be twisted. New interpretations will be presented before the faithful and lies will pour forth from the mouths of My enemies. My Passion will be mocked in subtle ways and will not be immediately apparent. But when the focus moves from My death on the Cross and when strange gestures take place in My Churches, you will know that this is the beginning of the dismantling of My Church on Earth.
When Satan attacks humanity, his first focus will always be on the family, because the family represents all that is of My Father. He will destroy marriages, change the meaning of what marriage is, encourage abortion, seduce people into committing suicide and he will divide and break up families. Then he will destroy and break up My Family - My Church on Earth, for that is what he swore he would do to Me at the final hour. He has already begun to dismantle My Church and he will not stop, until it has collapsed in a heap at My Feet. My Father has permitted a destroyer, in the form of the antichrist, to do this, but only so far can he go. My Church is My Family and, while a large proportion of God's children will leave to follow a restructured false church, many will still cling to Me and so My Church - My Body - cannot die.
Please do not desert Me, My beloved followers. You must not succumb to this deviousness. If you love Me, you must remind yourselves of everything that I taught you. Accept nothing new, when it comes to My Holy Word. I will never condone one word that did not come from My Sacred Lips. Nor should you. You are either for Me or against Me. Accept any new interpretation of My Word, which is contained in Holy Scriptures, and you will betray Me. Once you do this, you will swallow a whole new doctrine, which will destroy your soul. I love you and if you truly love Me you will always remain loyal to My Word, which will never change.
Anyone who says that he comes in My Name - be he a sacred servant, a leader in My Church or a prophet - and declares My Word to be a lie, is not of Me.
Your Jesus