Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


10.04.2014, 17:22 - Mój najbardziej szanowany Biskup będzie przedmiotem straszliwej pomyłki sądowej

Moja szczerze umiłowana córko, serce mi pęka z powodu położenia Moich świętych sług i trudnych prób, z którymi będą musieli się zmierzyć za przyczyną Moich wrogów. Mój najbardziej szanowany Biskup będzie przedmiotem straszliwej pomyłki sądowej. Potem, kiedy będą go demonizować, wielu Moich wyświęconych sług zostanie przywołanych do porządku, na wypadek, gdyby ośmielili się wypowiadać skargi na nowe prawa, które nie są ode Mnie, a których wprowadzenie do Moich Kościołów będą musieli doświadczyć.
Wielu wyświęconych sług zniknie i zostanie uwięzionych wbrew ich woli. Inni, którzy uciekną przed wrogiem będą ścigani, dlatego z wyprzedzeniem będą musieli bardzo starannie zaplanować te dni. Wkrótce potem portret antychrysta będzie wisiał na każdym ołtarzu, a wszelki ślad po Moim Obliczu, po Moim Krzyżu, po świętych i po Sakramentach zniknie bez śladu. Ta dyktatura będzie podobna do tych, których świadkami byliście już wcześniej, w krajach, w których depcze się ludzi. W tej nowej światowej religii będzie się oczekiwało, że wierni będą oddawali pokłon przed obrazem antychrysta. Ci czciciele będą się wzajemnie błogosławili przed tą ohydą, ale nie Znak Krzyża będą czynić - będzie to rodzaj znaku dawanego ręką. Wszyscy, którzy kłaniają się bestii staną się jego niewolnikami i zwrócą się przeciw tym, którzy odmawiają jego ubóstwiania. Będą zdradzali nawet członków swoich własnych rodzin i wydadzą ich, by zostali ukarani, taką bestia będzie miał nad nimi władzę.
Przekazuję każdemu z was, a zwłaszcza Moim wyświęconym sługom formę ochrony przed mocą bestii i będę pouczał was na każdym kroku drogi tego strasznego szlaku. Poślę wam Moje odważne sługi, wiernych biskupów, księży i inne wyświęcone sługi - wszyscy będą ode Mnie- którzy nadal będą Mi służyli. Zostaną pobłogosławieni Darami, które pomogą wam pozostać we Mnie i dla Mnie, tak, że będziecie w stanie znieść ten ucisk, aż do dnia, kiedy przyjdę uratować Mój Lud i wziąć go do Mojego Królestwa. Nie bójcie się tych czasów, gdyż nie będą one trudne, jeśli przyjmiecie Moją Miłosierną Dłoń i nauczycie się całkowicie Mi ufać. Ja Błogosławię was dzisiaj w Imię Mojego Ojca i przekazuję każdemu z was Moją Siłę, Odwagę i Wytrzymałość, ponieważ będziecie ich potrzebowali, jeśli macie pozostać prawdziwymi chrześcijanami, wiernymi Mojemu Świętemu Słowu.
Wasz Jezus


10th April 2014, 17:22 - My most esteemed Bishop will be the subject of a terrible miscarriage of justice

My dearly beloved daughter, how My Heart is breaking because of the plight of My sacred servants and the difficult trials which they will have to face because of My enemies. My most esteemed Bishop will be the subject of a terrible miscarriage of Justice. Then, when he has been demonized, many of My sacred servants will be taken to task, should they dare to utter grievances against the new laws, which are not of Me and which they will have to witness being introduced into My Churches.
Many sacred servants will disappear and be imprisoned against their will. Others, who will have fled the enemy, will be hunted down and so they will need to plan for those days ahead, very carefully. It will not be long afterwards that the portrait of the antichrist will hang on every altar, while every trace of My Face, My Cross, the saints and the Sacraments will disappear without a trace. This dictatorship will be like those, which you have witnessed before, in nations where people are trampled upon. The worshipers in this, the new world religion, will be expected to bow before the image of the antichrist.
These worshipers will bless themselves in front of this abomination, but it will not be the Sign of the Cross they will make - it will be by way of a hand signal. All those who bow to the beast will become his slave and they will turn on those who refuse to idolize him. They will betray even members in their own families and hand them over for punishment, such will be the power the beast will exert over them.
I will bequeath to each of you, and especially My sacred servants, a form of protection against the power of the beast and I will instruct you every step of the way, along this harrowing path. I will send you brave servants of Mine, loyal bishops, priests and other sacred servants - all of Me - who will continue to serve Me. They will be blessed with Gifts, which will help you to remain in Me and for Me, so that you will be able to endure this oppression, until the day I come to salvage My people and take them into My Kingdom. Do not fear these times, as they will not be difficult if you accept My Hand of Mercy and learn to trust in Me, completely. I Bless you today, in the Name of My Father and I bequeath to each of you My Strength, Courage and Resilience, for you will need these, if you are to remain true Christians, loyal to My Holy Word.
Your Jesus