Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


12.04.2014, 15:42 - Moja Miłość połączona z waszą wiarą stanie się Mieczem Zbawienia

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy Bóg interweniuje w świecie poprzez swoich wybranych proroków, Słowo jest jak Miecz. Tnie prosto w serce i wywołuje dwojaką reakcję w duszy. Z jednej strony zapewnia dużą wiedzę i zrozumienie, ale z drugiej strony może być trudne do przyjęcia. Dzieje się tak ponieważ nigdy nie jest łatwo, kiedy przyjmuje się Prawdę, gdyż może ona być bolesna.
W świecie, w którym szatan panuje jako król, Prawda zawsze ujawni to, co nikczemne. Wywoła to cierpienie w sercach wielu. Niegodziwość prawie zawsze przychodzi zakamuflowana kolorowymi osłonami, ale gdy zostanie pozbawiona wszystkich swoich atrakcyjnych warstw, pozostanie jedynie wstrętny rdzeń.
Wielu ludziom trudno jest przyjąć fakt, że pewne akty lub czyny są nikczemne z powodu oszustw diabła. Każda forma nieprawości wytworzona ręką szatana jest starannie zamaskowana, aby łatwo było ją uzasadnić w umysłach niewinnych, którzy bez skrupułów zaakceptują to podłe oszustwo. Niczego nie pojmą. Możecie więc zapytać, jaką nadzieję będzie miał człowiek, kiedy zostanie zwiedziony przez antychrysta, który będzie kochany i ubóstwiany za swoje wielkie czyny miłosierdzia? Odpowiedzią jest modlitwa. Wasza nadzieja jest w waszych modlitwach, ponieważ kiedy modlicie się o uwolnienie od zła, będę odpowiadał na wasze wołanie.
Moja Miłość połączona z waszą wiarą stanie się Mieczem Zbawienia, dzięki któremu te niewinne dusze, które zostaną łatwo oszukane przez bestię, będą mogły być uratowane, a wtedy Królestwo będzie Moje. Ja przyjdę szybko, by odzyskać Mój Prawowity Tron, zatem nigdy nie wolno wam tracić nadziei.
Wasz Jezus


12th April 2014, 15:42 - My Love and your faith, combined, will become the Sword of Salvation

My dearly beloved daughter, when God intervenes in the world, through His chosen prophets, the Word is like a Sword. It cuts straight to the heart and causes a dual reaction within the soul. On the one hand, it provides great insight and understanding, but on the other, it can be difficult to accept. This is because the Truth is never easy when it is received, as it can be painful.
In a world in which Satan reigns as king, the Truth will always show the ugly side. It will cause anguish in the hearts of
many. Wickedness nearly always comes dressed in a veneer of colour, but when it is stripped of all its attractive layers, what is left is a very ugly core.
Many people find it difficult to accept that certain acts or deeds are wicked, because of the deception of the devil. Every form of wickedness, created by the hand of Satan, is carefully camouflaged, so that it is easily justified in the minds of the innocent, who will accept such vile deceit without compunction. They will be none the wiser. What hope, you may ask then, does man have when he is seduced by the antichrist, who will be loved and idolized for his great acts of charity? The answer is prayer. Your hope lies in your prayers for when you pray for deliverance from evil, I will respond to your call.
My Love and your faith, combined, will become the Sword of Salvation, by which those innocent souls, who will be easily deceived by the beast, can be saved and then the Kingdom will be Mine. I Am coming soon to reclaim My Rightful Throne and so you must never lose hope.
Your Jesus