Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


17.04.2014, 21:00 - Mój Nowy Raj będzie światem bez końca - jak to zostało przepowiedziane

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Zmartwychwstanie miało swój powód. Ono nie zaistniało po prostu po to, by udowodnić Moją Boskość tym, którzy nie przyjęli tego, Kim Ja Jestem. Do tego czasu, dusze, które zmarły nie mogły wejść do Nieba. Musiały czekać. Lecz gdy tylko Moje Zmartwychwstanie miało miejsce, dostali oni nowe Życie w Moim Królestwie. Moje Zmartwychwstanie przyniosło Życie Wieczne dla dusz, i dlatego śmierć już przestała mieć władzę nad ludźmi.
Moje Zmartwychwstanie stanie się oczywiste przy Moim Powtórnym Przyjściu, gdyż wtedy te wszystkie dusze, które umarły we Mnie i dla Mnie, również zostaną wskrzeszone z martwych i będą miały Życie Wieczne. Powstaną oni w ciele i duszy, w doskonałej jedności z Wolą Boga i będą żyli w Moim Nowym Królestwie, kiedy stara Ziemia i Niebiosa znikną, a pojawi się Nowy Świat. Mój Nowy Raj będzie światem bez końca - jak to przepowiedziano. Ci wszyscy, którzy kochają Boga i którzy przyjmują Moją Miłosierną Dłoń, wejdą do Mojego Chwalebnego Królestwa. To była Obietnica, jaką złożyłem, kiedy oddałem Moje ziemskie Ciało na śmierć, aby dać wam wszystkich Życie Wieczne. Nie zapominajcie, że Bóg zawsze daje to, co obiecuje. To, co Bóg przepowiedział wszystkim Jego prorokom wypełni się, gdyż On nie mówi jednego, a myśli coś innego.
Kiedy Bóg powiedział Janowi, że świat podzieli się w ostatnich dniach i Jego Świątynia zostanie zniszczona, nie kłamał. Rządy tych, którzy chcą zniszczyć Słowo Boże rozpoczęły się i czas na te wszystkie proroctwa, przepowiedziane Danielowi i Janowi, jest już nad wami. Moja Obietnica przyjścia i oddzielenia owiec od kozłów ma się urzeczywistnić. Człowiek otrzyma pomoc wszelkiego rodzaju poprzez Interwencję z Nieba i mnóstwo okazji do dokonania ostatecznego wyboru. Albo pójdzie on za Mną albo zostanie w tyle.
Wasz Jezus


17th April 2014, 21:00 - My New Paradise will become the World without end - as foretold

My dearly beloved daughter, My Resurrection from the dead happened for a reason. It did not take place simply to prove My Divinity to those who did not accept Who I was. Up to that time, souls who died could not enter Heaven. They had to wait. But, no sooner had My Resurrection taken place, than they were given new Life in My Kingdom. My Resurrection brought Eternal Life for souls and death, therefore, would no longer have a hold over the human race.
My Resurrection will be truly evident at My Second Coming, for then all those souls, who died in Me and for Me, will also be raised from the dead and be given Eternal Life. They will rise in body and soul, in perfect union with the Will of God and they will live in My New Kingdom, when the old Earth and the Heavens will disappear and a New World will arise. My New Paradise will become the World without end - as foretold. All those who love God and who accept My Hand of Mercy will enter My Glorious Kingdom. That was the Promise I made, when I traded My earthly Body in death, to give you all Eternal Life. Do not forget that what God promises, He will always deliver. What God foretold to all of His prophets will take place, for He does not say one thing and mean another.
When God told John that the world will divide in the latter days and His Temple would be destroyed, He did not lie. The reign of those who wish to destroy the Word of God has commenced and the times for all those prophecies, as foretold to Daniel and John, are upon you. My Promise to come and separate the goats from the sheep is about to become a reality. Man will be given every kind of help, through Intervention from Heaven, and plenty of opportunity to make a final choice. He will either follow Me or stay behind.
Your Jesus