Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


22.04.2014, 20:00 - Moje Nauczanie nie jest skomplikowane

Moja szczerze umiłowana córko, bez względu na to, jak trudna jest ta Misja, Prawda zawsze musi zwyciężać.
Co jest dobrego w tym, gdy Moje Słowo jest przekręcane? Czy to służy czemuś dobremu? Kiedy Moje Słowo i wszystko czym Ja Jestem i Będę jest dostosowywane do planów człowieka, wtedy staje się kłamstwem. Co oznacza Moja śmierć na Krzyżu, jeśli nie miała odkupić was z grzechu? Pomimo okrucieństwa Mojej śmierci na Krzyżu jej znaczenie dla chrześcijan jest proste. Odkupiłem was z grzechu, ale to odkupienie możecie otrzymać tylko wtedy, gdy Mnie o nie poprosicie. Jeśli nie prosicie, nie mogę was odkupić.
Jeśli nie przyjmujecie Mnie, Jezusa Chrystusa, to nie będziecie w stanie ubiegać się o Moje Miłosierdzie. Jeśli nie będziecie się starać o Moje Miłosierdzie, wtedy Ja stanę przed wami i będę was błagał, abyście to zrobili, tak Wielka jest Moja Miłość do was. Stanę jak żebrzący Król przed wami, grzesznikami. Odsłonię wam Prawdę, aż w końcu otworzą się wam oczy i wtedy przejrzycie. Ci z was, którzy ujrzą Prawdę, wyciągną wtedy swoje ręce do Mnie, a Ja zabiorę was do Schronienia Mojego Serca. Skoro ci, którzy Mnie znają i którzy będą zbawieni, są uprzywilejowani, zatem obdaruję tym przywilejem także wszystkie dusze ze wszystkich religii i ze wszystkich wyznań, ukazując im Prawdę zanim Mój Czas nadejdzie.
Zawsze pamiętajcie o Mojej Prostocie. Uczę was Prawdy w prosty sposób. Uczyłem was kochać się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem. Jeśli będziecie się wzajemnie miłowali i traktowali siebie tak, jak wam pokazałem, będziecie Moi. Jeśli nie okazujecie miłości i szacunku innym, ale sądzicie się nawzajem w Moje Imię, to nie możecie powiedzieć, że jesteście Moi. Moje Nauczanie nie jest skomplikowane. Nie musi takie być, gdyż miłość jest istotą wszystkiego czego uczyłem. Bez wzajemnej miłości w swoich sercach nie możecie Mnie prawdziwie kochać. Kiedy odrzucacie miłość, to zawsze odrzucacie Mnie. Kiedy odrzucacie Moje Słowo, to miłość Boga nie może kwitnąć w waszych sercach.
Wasz Jezus


22nd April 2014, 20:00 - My Teachings are not complicated

My dearly beloved daughter, no matter how difficult this Mission is, the Truth must prevail at all times.
What good is it if My Word is twisted? What good does it serve? When My Word and all that I Am and Will Be is adapted to suit man's agenda, then it becomes a falsehood. What does My death on the Cross mean, if it was not to redeem you from sin? Despite the cruelty of My death on the Cross, the meaning for Christians is simple. I redeemed you from sin, but only when you ask Me to do this. If you do not ask, I cannot redeem you.
If you do not accept Me, Jesus Christ, then you will not be able to seek out My Mercy. If you do not seek My Mercy, then I will stand before you and plead with you to do this, so Great is My Love for you. I will stand like a pauper King before you, the sinner. I will reveal to you the Truth, until your eyes will finally be opened and then you will see. Those of you who see the Truth will then stretch out your arms to Me and I will take you into the Refuge of My Heart. So, just as those who know Me, and who will be saved, have an advantage, so also will I give all souls, of all religions and of all creeds, the advantage of showing them the Truth before My Time has come.
Always remember My Simplicity. I teach you the Truth in simple ways. I taught you to love one another as I have loved you. If you love one another and treat each other as I have shown you, you will be Mine. If you do not show love and respect to others, but judge one another in My Name, then you cannot say you are of Me. My Teachings are not complicated. They do not need to be, for love is at the kernel of all that I taught. Without love for one another in your hearts, then you cannot truly love Me. When you deny love, you will always deny Me. When you deny My Word, then the Love of God cannot thrive in your heart.
Your Jesus