Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


24.04.2014, 16:45 - Czas ogłoszenia, że nie ma już grzechu, przybliża się

Moja szczerze umiłowana córko, bliskie już są czasy, gdy grzechy człowieka zostaną uznane przez Mój Kościół za błahe i nieszkodliwe w Moich Oczach.
Grzech nie jest czymś, co jest przeze Mnie uznane za słabość lub błąd. Grzech powstał w związku z tymi dwoma cechami, ale dokonał się z powodu istnienia szatana. Mój Kościół wkrótce uspokoi Moich wyznawców przez wprowadzenie ich w błąd, by przyjęli kłamstwo, że grzech jest tylko przenośnią - że jest on używany symbolicznie, żeby dzieci Boże mobilizować do pozostania na drodze, która jest miła Bogu. Powiedzą oni, że grzech nie powinien sprawić, abyście czuli się oddzieleni od innych. Powiedzą, że grzech naprawdę nie ma znaczenia, ponieważ Bóg wybacza wszystko. Tak, Ja wszystko wybaczam i wybaczę każdy grzech - z wyjątkiem grzechu wiecznego - skoro tylko grzesznik okaże żal i dołoży starań, aby usunąć wszystkie pokusy, by uniknąć powtarzania tego grzechu. Nie możecie Mnie prosić o przebaczenie grzechu, jeśli trwacie w tym grzechu. Morderca, który morduje, który okalecza i zabija, nie może prosić Mnie o wybaczenie, gdy nadal morduje i nie ma zamiaru powstrzymać się od zbrodni. Jaki jest sens prosić Mnie, abym odkupił was z grzechu, jeśli w pierwszym rzędzie nie uznacie, że grzeszycie?
Grzech jest spowodowany słabością i wybaczam grzesznikowi, który naprawdę okazuje skruchę. Kiedy grzesznik przestaje uważać, że jest winny grzechu, to grzech zakorzenia się w jego duszy. Czas ogłoszenia, że nie ma już grzechu, przybliża się. Kiedy ten czas nadejdzie, będzie wielka ulga i świętowanie, gdyż to, co kiedyś było uważane za grzech w Moich Oczach już nie będzie brane pod uwagę.
Grzech będzie postrzegany, jako coś naturalnego i coś, co wy wszyscy powinniście zaakceptować. Nie powiedzą wam, żebyście zwyczajnie kochali grzeszników, tak jak Ja. Nie. Będą was zachęcać byście uznali, że grzech nie istnieje. To wszystko doprowadzi do ostatecznej zdrady Mojej Boskości, kiedy świat będzie ubóstwiał swoje talenty, inteligencję, aż ogłosi swoją wielkość rzucając wprost wyzwanie Bogu, Ojcu Przedwiecznemu.
O, jak wielu zostanie wprowadzonych w błąd, doprowadzonych do rozpaczy i złych uczynków. Mój Kościół przyzwyczai się do głoszenia herezji w Moje Święte Imię. Ci, wprowadzeni w błąd, wywrócą go do góry nogami i z prawej strony na lewą, a żadna część tych zmian nie będzie kierowana przeze Mnie, Jezusa Chrystusa. Duch Święty nie będzie kierował tą ohydą i nastąpi wielka dezorientacja, ogromny smutek i poczucie bezradności u tych, którzy pozostaną wierni nauczaniu Mojego Kościoła. Tradycyjne nauczanie nie będzie już tolerowane. Potem, gdy wszystko co jest święte zawali się, nadejdzie czas, aby człowiek zatracenia zasiadł w Moim Kościele.
Wasz Jezus


24th April 2014, 16:45 - The time for sin to be declared no more is drawing nearer

My dearly beloved daughter, the times are close now, when the sins of man will be deemed, by My Church, to be insignificant and inoffensive in My Eyes.
Sin is not something which is deemed by Me to be a weakness or a fault. Sin is created because of these two traits, but comes about because of the existence of Satan. My Church will soon soothe My followers by misleading them into accepting the lie that sin is merely a metaphor that it is used as a symbol to God's children to urge them to stay on a path, which is pleasing to God. Sin should not make you feel separate from others, they will say. Sin, they will say, does not really matter, because God is All-Forgiving. Yes, I Am All-Forgiving and forgive every sin - except for eternal sin - once remorse is shown by the sinner and efforts are made by him to remove all temptation to avoid repeating that sin. You cannot ask Me to forgive sin when you live by that sin. A murderer, who murders, maims and kills, cannot ask Me to forgive him, while he continues to murder and has no intention of stopping his crimes. What is the use of asking Me to redeem you from sin, if you do not accept that you sin in the first place?
Sin is caused by weakness and I forgive the sinner, who truly repents. When the sinner no longer believes that he is guilty of sin, it becomes ingrained in the soul. The time for sin to be declared no more is drawing nearer. When that time comes, there will be great relief and celebration, because what was once deemed to be a sin in My Eyes will no longer be considered to be the case.
Sin will be seen as a natural thing and one which you all should accept. You will not be told to merely love the sinner, as I do. No. You will be encouraged to accept that sin does not exist. All this will lead to the ultimate betrayal of My Divinity, when the world will idolize itself, its talents, its intelligence, until it declares its greatness, in direct defiance of God, the Eternal Father.
Oh how many will be led into error, despair and wrongdoing. My Church will be used to declare heresy in My Holy
Name. Those misguided, will turn it upside down and inside out and not one part of these changes will be directed by Me, Jesus Christ. The Holy Spirit will not preside over the abomination and there will be great confusion, great sorrow and a sense of helplessness, on the part of those who will remain true to the Teachings of My Church. The traditional teachings will no longer be tolerated. Then, when all that is held sacred collapses, the time will be ready for the man of perdition to take up his seat in My Church.
Your Jesus