Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


26.04.2014, 13:42 - Bóg Ojciec: Lepiej jest, abyście teraz doznali tego duchowego bólu, niż w wiecznych płomieniach

Moja najdroższa córko, siły zła z dnia na dzień będą stawały się coraz silniejsze, gdy godzina Wielkiego Miłosierdzia Mojego Syna zstąpi bez uprzedzenia.
Wy, którzy nie przyjmujecie Mojego Syna, zostaniecie tak niespodziewanie okryci wszystkimi promieniami Jego Miłosierdzia, że niewielu z was zrozumie, co zostało wylane na was, taka będzie Siła Jego Bożej Obecności. Ci z was, którzy w swoich sercach mają nienawiść, odczują wielki ból i cierpienie. Trzykrotnie przeżyjecie ten sam ból, jaki zadaliście Moim dzieciom, więc nie miejcie wątpliwości, co do tego, że Ostrzeżenie jest formą Sądu. Doświadczycie takiego bólu i intensywnego cierpienia, jakie byście znosili, gdybyście zostali wrzuceni do ognia piekielnego. Dla wielu z was Ostrzeżenie będzie straszliwie bolesne. Jednak musicie z radością powitać Mój Dar, gdyż lepiej jest, abyście teraz doznali tego duchowego bólu, niż w wiecznych płomieniach.
Staram się przygotować was przez Moją Najświętszą Misję, aby nie utracić ani jednej duszy. Będą ostro sprzeciwiać się Mojej ostatniej Misji na Ziemi - której udzieliłem władzy w formie Najświętszej i Błogosławionej Trójcy - podczas jej dalszej drogi ratowania dusz przed Wielkim Dniem. Żadna inna misja, od czasu Ukrzyżowania Mojego Syna, nie była tak bardzo nienawidzona, jak ta. Biada tym, którzy sprzeciwią się Mnie, waszemu Ojcu Przedwiecznemu, gdyż jeśli będziecie pluli Mi w Twarz swoimi brudnymi językami, ukarzę was.
Nie pozwolę, abyście wy, błądzący grzesznicy, długo obrzucali Mnie nienawiścią i bluźnierstwami. Kiedy próbujecie powstrzymać Mnie w Moim Dążeniu do ratowania was wszystkich od złego ducha, bardzo będziecie cierpieli z powodu dusz, które zostaną utracone dla Mnie z waszego powodu.
Moja Boskość nie zostanie zgnieciona ani też Przyjście Mojego Syna nie zostanie powstrzymane. Nikt nie ma siły, aby tego dokonać. Człowiek, który próbuje stawać pomiędzy grzesznikiem a Mną, Ojcem Przedwiecznym, z zamiarem wprowadzenia w błąd tej duszy, aby odrzuciła ona Moje Słowo, zostanie powstrzymany.
Ja Jestem Prawdą. Ja Jestem Początkiem i Ja Jestem Końcem. Moja Miłość do wszystkich Moich dzieci jest wielka, ale biada grzesznikowi, który wywoła Mój Gniew, gdy będzie próbował wznieść się ponad Mnie. Zmiażdżę głowy wyświęconych sług o pysznych sercach, którzy kradną Mi dusze poprzez herezję. Zniszczę tych, których działania doprowadzą dusze do poważnego błędu. Ani przez chwilę nie wolno wam błędnie interpretować Mojego Ostrzeżenia, gdyż jeśli będę zmuszony do interweniowania, by ocalić dusze, to Moi wrogowie zostaną rozbici w pył.
Moja Potężna Interwencja rozpoczęła się i wkrótce niewielu z was, którzy poprzez te Orędzia słuchacie Mojego Głosu, zwątpi na nowo, gdyż staniecie się świadkami wszystkich proroctw zawartych w Mojej Księdze Prawdy.
Idźcie i bądźcie wdzięczni za Moje Wielkie Miłosierdzie. Przyjmijcie Moje Interwencje, ponieważ pomogą one światu w opamiętaniu się. Dopiero po oczyszczeniu, człowiek będzie w stanie naprawdę słuchać Mojego Głosu.
Wasz Ojciec Przedwieczny
Bóg Najwyższy


26th April 2014, 13:42 - God the Father: It is better that you endure this spiritual pain now, than in the eternal flames

My dearest daughter, the forces of evil are getting stronger by the day, as the hour of My Son's Great Mercy will descend without warning.
Those men, amongst you, who do not accept My Son, will be enveloped into every Ray of His Mercy, so suddenly, that few of you will understand what has been poured upon you, such will the Force of His Divine Presence be. Those of you, with hatred in your hearts, will feel great pain and anguish. You will experience, thrice over, the same pain that you inflicted upon My children, for make no mistake, The Warning is a form of Judgment. You will witness the pain and intense suffering, which you would endure, were you to be cast into the fires of Hell. Many of you will find The Warning to be excruciatingly painful.
Yet, you must welcome My Gift, for it is better that you endure this spiritual pain now, than in the eternal flames.
I strive to prepare you, through My Blessed Mission, so that I won't lose one soul. My last Mission on Earth - where I gave the authority, in the form of the Most Holy and Blessed Trinity - will be opposed fiercely, as it continues on its journey to salvage souls, before the Great Day. No other mission, since my Son's Crucifixion, will be hated as much as this one. Woe to those of you who oppose Me, your Eternal Father, for should you spit in My Face, with a foul tongue, I will punish you.
I will not permit, for long, the hatred and the blasphemies, which you misguided sinners throw at Me. When you try to stop Me, in My Quest to save all of you from the evil one, you will suffer greatly, because of the souls who will be lost to Me because of you.
My Divinity will not be crushed, nor will the coming of My Son be stopped. No one has the power to do this. The man who tries to place himself between the sinner and Me, the Eternal Father, with the intention of misleading that soul into denying My Word, will be stopped.
I Am the Truth. I Am the Beginning and I Am the End. My Love for all My children is great, but woe to the sinner who incurs My Wrath when he tries to elevate himself above Me. I will crush the heads of the proud-hearted sacred servants who steal souls from Me, through heresy. I will destroy those whose actions will mislead souls into grave error. Not for one second must you misinterpret My Warning, for when I Am driven to intervene in the salvation of souls, those enemies of Mine will be crushed to the ground.
My powerful Interventions have begun and soon, few of you, who hear My Voice, through these Messages, will doubt again, for you will bear witness to every prophecy contained in My Book of Truth.
Go and be thankful for My Great Mercy. Accept My Interventions, for they will help to bring the world to its senses. Only after the purification will man be able to truly listen to My Voice.
Your Eternal Father God the Most High