Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


27.04.2014, 18:00 - Człowiek nie zna wielu tajemnic Mojego Królestwa

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Plan uratowania całego świata i zabrania każdego z was do Schronienia Mojego Serca jest ukończony i wszystkie części zgrane, tak że doskonałość Mojej Obietnicy urzeczywistnia się.
Istnieje wiele Tajemnic związanych z Moją Boskością, jakich człowiek, bez względu na to, jak dużą ma wiedzę w sprawach duchowych, nigdy nie może w pełni zrozumieć. Człowiek nie zna wielu tajemnic Mojego Królestwa, a Mój Ojciec objawił ludzkości tylko to, co chciał. Człowiek otrzymał wiedzę i Prawdę tak, aby mógł czcić Boga i służyć Mu najlepiej jak potrafi. Prorocy pouczali człowieka, jak musi przestrzegać Dziesięciu Przykazań, dokładając starań, by nie zbłądził. Następnie, aby udowodnić swoją Miłość do świata, stał się On człowiekiem i przeze Mnie, swojego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa dokładnie pokazał człowiekowi, co służy dobru, a co stanowi zło. Objawiłem Prawdę, choć była to tylko część tego, czego pragnął Mój Ojciec dla potrzeb człowieka. Ale człowiek miał tak pyszne serce, był tak arogancki i ambitny, że nie chciał znać Prawdy, gdy mu ona nie odpowiadała.
Faryzeusze zamknęli oczy, odwrócili wzrok i oświadczyli, że jestem człowiekiem, Który stracił rozum i przemawia zagadkami. Nie byli zdolni usłyszeć Prawdy, chociaż Moje Nauczanie po prostu powtarzało Słowa, Lekcje i Przykazania zawarte w Księdze Mojego Ojca. Szli wąską ścieżką, nie patrząc ani na lewo ani na prawo, gdyż podążali za własną wersją służenia Bogu. Czyniąc to z zewnętrzną pobożnością, omijali słabych, biednych i niewykształconych, a chwalili Boga. Następnie Mnie wygnali, a ich dzisiejsi odpowiednicy zrobią jeszcze raz to samo w nadchodzących latach, w dalszym ciągu podążając za własną doktryną utworzoną przez człowieka.
Widzicie zatem teraz, że to wszystko, co człowiek twierdzi, że wie, w rzeczywistości stanowi niewielką wiedzę o Drodze Pana. Z tego co otrzymał, przyjmuje tylko te części Prawdy, które mu odpowiadają. Na przykład, Ja zawsze pouczałem dzieci Boże, aby się wzajemnie miłowały, ale one tego nie robią. Jak wielu z was leży krzyżem przede Mną i obficie chwali Mnie z dziękczynieniem, a oczernia swoich braci i siostry? Niektórzy z was posuwają się do opowiadania mi jakimi złymi ludźmi oni są, zamiast okazywać im miłość i przebaczać.
Człowiek zawsze będzie słaby, gdyż niemożliwe jest, aby człowiek był doskonały. Ale dlaczego z jednej strony przyjmuje Moje Nauki, a z drugiej strony odrzuca je ? Nigdy nie ulegajcie pokusie wzajemnego potępiania się w Moje Imię, ponieważ nie macie do tego prawa. Nigdy nie wywyższajcie się przede Mną, kiedy równocześnie hańbicie lub lekceważycie drugiego człowieka. To jest dla Mnie obraźliwe. Musicie być wolni od złośliwości, pychy, przekonania o własnej nieomylności i egoizmu, żeby móc przyjąć Prawdę. Musicie odrzucić płaszcz arogancji, ponieważ jest to cecha diabła i jest dla Mnie odrażająca.
Proszę, pamiętajcie o Moim Nauczaniu i przeżywajcie swoje życie zgodnie z tym, co wam mówiłem. Kiedy znajdziecie w swoim sercu niepokój, wiele bólu i nienawiści, zawsze musicie szukać Mojej pomocy. W przeciwnym wypadku pochłonie was poczucie rozpaczy i nienawiści. Musicie pogodzić się z faktem, że zawsze ulegacie grzechowi, ale również wiedzcie, że musicie okazać prawdziwą skruchę, zanim poczujecie pokój czy spokój w duszy.
Wasz Jezus


27th April 2014, 18:00 - Many of the Mysteries of My Kingdom are unknown to man

My dearly beloved daughter, My Plan to save the entire world and take every single one of you into the Refuge of My Heart is complete and all parts correctly placed, so that the perfection of My Promise is brought to fruition.
There are many Mysteries associated with My Divinity, which man, no matter how knowledgeable he is in spiritual matters, can never truly understand. Many of the Mysteries of My Kingdom are unknown to man and My Father revealed to humanity only what He so desired. Man was given the knowledge and the Truth, so that he could revere God and serve Him, as best he could. Man was informed, by the prophets, how he must abide by the Ten Commandments, to ensure that he does not fall into error. Then to prove His Love for the world, He became man and through Me, His only-begotten Son, Jesus Christ, showed man exactly what makes for good and what constitutes evil. I revealed the Truth, albeit just a fraction of what My Father desired, for man's needs. But man was so proud-hearted, arrogant and ambitious, that he did not want to know the Truth, as it did not suit him.
The Pharisees closed their eyes, looked the other way and declared Me to be a man, Who had lost His mind and spoke in riddles. They did not have the capacity to hear the Truth, although My Teachings simply reiterated the Words, the Lessons and the Commandments contained in My Father's Book. Along the narrow path they walked, looking neither left nor right, as they followed their own version of serving God. They did this with a pious exterior, shunning the weak, the poor and the uneducated, while they praised God. They exiled Me then and their counterparts today will do this, yet again, as they continued along with their own man-made doctrine in the years ahead.
So now you see, for all that man claims to know, he really knows very little about the Way of the Lord. That which he was given is accepted, but only parts of the Truth that suits him. For example, I have always instructed God's children to love one another, but they fail to do this. How many of you lie prostrate before Me and lavish praise upon Me in thanksgiving and then slander your brothers and sisters? Some of you go as far as telling Me what wicked people they are, instead of showing love and forgiveness.
Man will always be weak, because it is impossible for the human being to be perfect. But why accept My Teachings on the one hand and then deny them on the other? Never succumb to the temptation of condemning one another in My Name, for you do not have the authority to do so. Never exalt yourself before Me, when you defile or belittle another human being, at the same time. This is insulting to Me. To accept the Truth, you must be without malice, pride, self-righteousness or selfishness. You must discard your cloak of arrogance, because this is a trait of the devil and I find it repulsive.
Please remember My Teachings and live your lives according to what I told you. When you find your hearts troubled, full of anguish or hatred, you must always seek out My help. For if you do not, then this sense of despair and hatred will devour you. You must accept the fact that you will always succumb to sin, but also know that you must show true remorse, before you will feel any kind of peace or calm in your soul.
Your Jesus