Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


29.04.2014, 21:00 - Tym razem przychodzę odnowić Ziemię, aby ponownie ustanowić Moje królestwo na Ziemi

Moja szczerze umiłowana córko, wielu może się zastanawiać, jak to możliwe, żeby Bóg, Ojciec Wszechmogący Stwórca wszystkiego co Jest i Będzie na zawsze, mógł cierpieć. Prawda jest taka, że Mój Ojciec, doskonały we wszystkim, co może być, jest przepojony Miłością. Ponieważ On jest Stwórcą Miłości, to kiedy Mu się urąga, wywołuje to Ból w Jego Sercu.
Dzieci Boga odrzuciły Jego Wielki Dar Raju przez grzech Adama i Ewy, gdy odpadli od Jego Łaski. Dali się natomiast zwieść przebiegłemu oszustwu, przedstawionemu im przez złego ducha. Jak bardzo Mój Ojciec cierpiał wtedy z powodu tej zdrady i jak bardzo cierpi On nadal z powodu grzechu zdrady w dzisiejszym świecie. Nic się nie zmieniło z wyjątkiem Cudu Zbawienia, który przekazał On światu przez Moją Ofiarę dla ludzkości.
Miłość mojego Ojca dla was wszystkich jest tak wielka, że Jego Cierpienie, spowodowane przez ślepotę człowieka i odrzucenie Jego Wielkiego Miłosierdzia, jest także Jego Darem dla ludzkości. Z powodu swojego Smutku, tęskni on za duszami i sięgnie po nie przygarniając nawet tych, najbardziej niechętnych niewierzących. Do tych, którzy nie wierzą w Boga, ale pragną dowodów i jakiegokolwiek znaku, który da pocieszenie w ich nędzy, to mówię. Ja, Jezus Chrystus przyszedłem po raz pierwszy nie tylko uratować tych, którzy przyjęli Prawdę - przyszedłem zbawić tych, którzy byli niezdolni do wiary w Boga. Teraz robię to samo. Podczas gdy wierni będą walczyli między sobą, spierając się o to, czy to Ja, Jezus Chrystus, komunikuję się ze światem w tej chwili czy nie, to wam obiecuję. Z Mojej Miłości do was udowodnię wam, że to rzeczywiście Ja teraz mówię i że jeszcze raz zostałem wysłany przez Mojego Ojca, aby was zbawić.
Tym razem przychodzę odnowić Ziemię, aby ponownie ustanowić Moje królestwo na Ziemi - Raj stworzony przez Mojego Ojca dla Adama i Ewy. Ten dzień wkrótce zaświta, a zanim ten czas nadejdzie, oświecę wasze umysły, ciała i dusze. Moja Moc wami wstrząśnie - Moja Boskość, ale poczujecie taki przypływ miłości, że nie będziecie mieli wątpliwości, że mogło to pochodzić tylko ode Mnie. To jest Moja Obietnica. Najpierw dotrę do dzieci Boga, które Go nie znają lub w Niego nie wierzą. Większość z nich przybiegnie do Mnie, gdyż nie będą mieli uprzedzeń, które mogą pochodzić ze zbyt dużej wiedzy o sprawach duchowych. W tym samym czasie dotrę do tych dusz, które są w wielkiej ciemności, które są zdesperowane, zagubione i obciążone wielkim smutkiem w swoich sercach. Kiedy będziecie gotowi, aby słuchać Mojego Słowa tu zawartego, wiedzcie, że Moje Orędzia nie są skierowane tylko do tych, którzy Mnie kochają - są one przekazywane, aby dotrzeć do was.
Daję wam pokój. Oto przynoszę wam wspaniałą nowinę, gdyż przygotowałem dla was wspaniałą przyszłość, gdzie śmierć nie będzie miała władzy nad wami. Czekam na ten Dzień z wielką radością. Proszę oczekujcie z cierpliwością i zaufaniem, bo kiedy otworzę wasze serca, wasze troski znikną.
Wasz umiłowany Jezus


29th April 2014, 09:00 - This time I come to renew the Earth, to re-establish My Kingdom on Earth

My dearly beloved daughter, many may wonder how God, the Father Almighty Creator of all that Is and will Be forever, could suffer. The Truth is that My Father, perfect in all that can be, is infused with Love. Because He is the Creator of Love, when rebuked, it causes Sorrow in His Heart.
God's children rejected His Great Gift of Paradise, through the sin of Adam and Eve, when they fell from His Favour. Instead, they allowed themselves to be seduced by the cunning deception, placed before them, by the evil one. How My Father suffered, because of this betrayal then and how He still suffers because of the sin of betrayal in today's world.
Nothing has changed, except the Miracle of Redemption, which He bequeathed the world, through My Sacrifice for mankind.
My Father's Love for all of you is so Great that His Sorrow, which has been caused by man's blindness and rejection of His Great Mercy, is also His Gift to humanity. Because of His Sorrow, He pines for souls and, as such, will reach out and grasp even the most reluctant non-believer. To those, who do not believe in God, but who desire proof and any sign that will bring them comfort in their wretchedness, I say this. I, Jesus Christ, came the first time, not to merely save those who accepted the Truth - I came to save those who were incapable of believing in God. I do the same now. While the believers will fight amongst themselves, arguing as to whether or not it is I, Jesus Christ, Who communicates to the world, at this time, I promise you this. I will, out of My Love for you, prove to you that it is indeed I, Who speaks now and that I have, once again, been sent by My Father to save you.
This time I come to renew the Earth, to re-establish My Kingdom on Earth - the Paradise created by My Father, for Adam and Eve. That Day will dawn soon and before the time comes, I will enlighten your mind, body and soul. I will shock you with My Power - My Divinity, but you will feel such a surge of love that you will be left in no doubt that this could only come from Me. That is My Promise. It is the children of God, who do not know Him, nor believe in Him, that I will reach out to first. Most of them will come running to Me, because they will have no preconceived ideas, which can evolve from too much knowledge of spiritual matters. At the same time, I will reach out to those souls who are in great darkness, who are desperate, lost and laden with great sorrow in their hearts. So when you read My Word, contained herein, know that My Messages are not aimed at those who love Me only - they are being given to reach out to you.
I give you peace. I bring you great news, for I have carved out a glorious future for you, where death will have no power over you. I await that Day, with great joy. Please await, with patience and trust, for when I open your heart, your worries will be no more.
Your beloved Jesus