Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


05.05.2014, 16:10 - Księga Prawdy będzie przeciwieństwem nowej fałszywej księgi

Moja szczerze umiłowana córko, wszyscy, którzy idą za Moim Głosem dzięki tym Orędziom, nadal będą otrzymywali wielkie błogosławieństwa, a ich wytrzymałość będzie poddawana próbie w sposób nie znany od czasów cierpień chrześcijan w Średniowieczu. Każdy z nich będzie wyśmiewany przez złego ducha, który wykorzystuje słabe i dumne dusze do przeprowadzania ataków na tych, którzy są blisko Mnie. Dołoży on wszelkich starań, aby rzucać oszczerstwa, zarówno widzialne jak i niewidzialne na to Moje wielkie Dzieło.
Gdy prześladowanie będzie narastać, wiedzcie, że moc szatana została ograniczona i będzie on tylko nadal rzucał kamieniami, szerzył kłamstwa i próbował odciągać dusze ode Mnie. Sukces w odciąganiu dusz od tej Misji osiągnie on za pomocą przeróżnych środków. Wykorzysta wizjonerów, aby atakowali tę Misję, a to spowoduje wielkie zamieszanie.
Kiedy człowiek nadal będzie upadał, a Słowo Boże nie będzie już akceptowane w całości, wtedy Niebo zawsze będzie interweniowało. Zaufajcie Mi, gdy teraz mówię do was - to jest Moja Misja i jeśli ktoś mówi wam inaczej, to możecie być pewni, że sprowadzi was na manowce. Moja obietnica to dochowanie wierności dzieciom Bożym do końca, dopóki dusza całkowicie nie odrzuci Ręki Boga. Posunę się dalej i wyposażę was we wszystkie Dary, jakie Ja wam teraz przekazuję, by ochronić was przed Moimi wrogami, którzy przychodzą do was jak wilki w owczej skórze. Moje Dary będą przeciwieństwem tego, co świat będzie wam dawał poprzez wrogów Boga. Księga Prawdy będzie przeciwieństwem nowej fałszywej księgi - pełnej ludzkich błędnych doktryn, która będzie usprawiedliwiać grzech - która wkrótce zostanie narzucona światu. Pieczęć Boga Żywego będzie chroniła przed znakiem bestii, a Medalik Zbawienia przed herezją, wylewającą się z ust Moich wrogów, którzy przechwycą Mój Kościół na Ziemi.
Naturalnie, szatan pogardza tą Misją i wykorzysta nawet dobre dusze - które z poczucia fałszywej wierności Moim wyświęconym sługom, którzy utracili wiarę i którzy w rzeczywistości Mi nie służą, bo już nie wiedzą jak - uderzą w Moje Święte Słowo. Nie możecie pozwolić sobie na uleganie wpływom. Nie bądźcie jak ci, którzy byli przed wami - ci, którzy odrzucili Mnie, kiedy chodziłem po Ziemi.
Daję wam Moje Słowo, że otrzymacie wszystkie dowody, których pragniecie - już wkrótce. Daję wam Moje Słowo, że przychodzę teraz tylko po to, by przynieść wam Zbawienie, w czasie, gdy Moi wrogowie podejmą wszelkie próby, aby pozbawić was, jako dzieci Boże, prawa do Zbawienia otrzymanego od Boga.
Nie opuszczajcie Mnie, gdy w swoich sercach wiecie, że to Ja, Jezus Chrystus mówię teraz do was. Nie próbujcie odciągnąć dusz ode Mnie, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, Kim Ja Jestem. Nie rańcie Bożych proroków, bo będziecie bardzo cierpieli. Nie walczcie z Planem Mojego Ojca, by przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście, bo narazicie się na Gniew Mojego Ojca. Bądźcie wdzięczni. Bądźcie wielkoduszni i przyjmijcie ten Dar Interwencji z miłością i radością, gdyż jest on dla waszego własnego dobra i dla dobra każdej żyjącej duszy, bowiem jest on właśnie ofiarowany światu.
Wasz Jezus


5th May 2014, 16:10 - The Book of Truth will be the antithesis of the new false book

My dearly beloved daughter, all, who follow My Voice through these Messages, will continue to be given great blessings, as their endurance will be tested in ways not known since the days Christians suffered in the Middle Ages. Every one of them will be taunted by the evil one, who uses weak and proud souls to launch attacks upon those who are close to Me. Every attempt to cast aspersions will be made, both visible and invisible, upon this great Work of Mine.
As the persecution will intensify, know that Satan's power has been curtailed and all he will do is to continue to throw stones, spread lies and try to draw souls away from Me. He will succeed in drawing souls away from this Mission, through various means. He will use visionaries to attack the Mission and this will cause great confusion.
When man continues to fall and the Word of God is no longer accepted, in its entirety, then, Heaven will always intervene. Trust Me as I tell you now - this is My Mission and if you are told otherwise, then you can be assured that you are being led astray. My Promise is to remain loyal to God's children to the end and until a soul completely rejects the Hand of God. I will forge ahead and provide you with all the Gifts I Am bequeathing to protect you against My enemies, who come to you as wolves, dressed in sheep's clothing. My Gifts will become the antithesis of what the world will be given by the enemies of God. The Book of Truth will be the antithesis of the new false book - full of man-made flawed doctrine, which will justify sin - soon to be inflicted upon the world. The Seal of the Living God will protect you against the Mark of the Beast and the Medal of Salvation against the heresy, which will tumble out of the mouths of My enemies, who will seize My Church on Earth.
Naturally, this Mission is despised by Satan and he will use, even good souls - who out of a sense of misguided loyalty to those sacred servants of Mine, who have lost the faith and who do not truly serve Me, because they no longer know how - will slam My Holy Word. You must not allow yourselves to be swayed. Do not be like those who came before you - those who rejected Me, when I walked the Earth.
I give you My Word, that all the proof you desire will be yours - soon. I give you My Promise that I come now, only to bring you Salvation, at a time when every attempt will be made by My enemies to deny you, your God-given right to Salvation, as a child of God.
Do not forsake Me, when you know in your heart that it is I, Jesus Christ, Who speaks now. Do not attempt to draw souls away from Me, if you are in any doubt as to Who I Am. Do not hurt God's prophets or you will suffer greatly. Do not fight against My Father's Plan to prepare the world for My Second Coming or you will incur the Wrath of My Father. Be thankful. Be generous and accept this Gift of Intervention, with love and joy, for it is for your own good and the sake of every living soul, that it is being presented to the world.
Your Jesus