Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


06.05.2014, 20:02 - Jak wielu ludzi wierzy w nieprawości w imię sprawiedliwości?

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Słowo jest odrzucane przez tak wielu, z tej przyczyny, że Prawda jest jak cierń w boku tych, którzy wstydzą się otwarcie głosić Mojego Nauczania.
Człowiek, który wierzy, że wolność słowa jest ważniejsza niż wierność Słowu Bożemu, idzie bardzo niebezpieczną ścieżką. Każdy człowiek, który wierzy w swoje prawo do deklarowania własnych poglądów jako świętych, gdy tolerują one grzech, jest Moim zdrajcą.
Jak wielu ludzi wierzy w nieprawości w imię sprawiedliwości? Tacy ludzie, którzy narzucają wam swoje prawa, w tym te, które rządzą waszym Kościołem, chcieliby sprawić, abyście uwierzyli, że prawo do wolności wypowiedzi, przewyższa każde Prawo Boże, nawet wtedy, gdy wysławia grzech.
Grzech obejmuje wiele aspektów, a w dzisiejszym świecie, wszystkie grzechy są wyjaśniane poprzez głoszenie, że każda osoba ma indywidualne prawo, by robić to, co jej się podoba. Chociaż nikt z was nie ma prawa do osądzania kogokolwiek w Moje Imię, nikt z was nie ma prawa, by oświadczać, że przestępstwo jest dobrą rzeczą.
Wasz Jezus


6th May 2014, 20:02 - How many men are given to believe in wrongdoing, in the name of justice?

My dearly beloved daughter, the reason My Word is rejected by so many is because the Truth is like a thorn in the side of those who are embarrassed to openly proclaim My Teachings.
The man, who believes that freedom of expression is more important than adhesion to the Word of God, walks a very dangerous path. Any man who believes in his right to declare his views, as being sacrosanct, when they condone sin, is a traitor of Mine.
How many men are given to believe in wrongdoing, in the name of justice? Such men, who dictate your laws, including those, which govern your Church, would have you believe that the right to freedom of expression surpasses every Law of God, even when it glorifies sin.
Sin covers many facets and in today's world, every single sin is explained away, by proclaiming each person's individual right to do what pleases him. While not one of you has the right to judge anybody, in My Name, none of you has the right to declare wrongdoing as being a good thing.
Your Jesus