Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


06.05.2014, 23:00 - Tak wielu z was nie ma dziś jakiegokolwiek pojęcia, co to znaczy służyć Mi jako chrześcijanin

Moja szczerze umiłowana córko, niech nikt nie ma wątpliwości, nawet przez chwilę, że Bóg kiedykolwiek pozwoliłby, aby jego dzieci odpadły od Niego, nie robiąc wszystkiego, co w Jego Mocy, aby je uratować.
Od samego początku otrzymaliście tak wiele Darów za pośrednictwem proroków. Wielu proroków wciąż powtarza te same Orędzia, a jednak wielu z nich zostało albo zignorowanych lub wyśmianych. Wielu było prześladowanych i skazanych na śmierć. Dlaczego Słowo Boże wywołuje taką nienawiść? To nie Słowo Boże dręczy słabe dusze lub te, które odeszły daleko od wiary. Nie. Tak reaguje szatan, gdy Bóg podnosi swoją Rękę w gotowości ukarania złego ducha, wtedy on zajadle atakuje. On wie, że gdy Słowo Boże jest przekazywane Jego prorokom, rozprzestrzenia się bardzo szybko przez moc Ducha Świętego, a kiedy tak się dzieje, moc złego ducha jest osłabiana, zatem jego odwet jest gwałtowny.
Gdy Duch Święty będzie wylewany w ten sposób na ludzką rasę, upadli aniołowie powstaną - z mieczami gotowymi przeszyć każdego Mojego wyznawcę, w każdy możliwy sposób. Musicie przyjąć taką nienawiść wobec Mojego Słowa i rozpoznać, czym ona jest - próbą odwiedzenia was od Prawdy. Każdy Mój apostoł, każdy prorok i wyświęcony sługa, który trzyma się Prawdy - Świętego Słowa Bożego, będzie zawzięcie zwalczany przez siły zła. Tak było zawsze. Jednak nigdy nie wolno wam pozwolić na to, by nienawiść do Mnie, waszego ukochanego Jezusa, stłumiła waszego ducha, bo właśnie w takiej chwili Ja Jestem rzeczywiście obecny w waszych duszach. Cierpcie w Moje Imię, a podniosę was do chwalebnej jedności ze Mną w Moim nadchodzącym Królestwie. Jeśli będziecie zadawali cierpienie innym w Moje Imię bez względu na to, jak mocno możecie wierzyć, że jest to usprawiedliwione, odetnę was ode Mnie na wieczność.
Moje Ostrzeżenia, udzielane wam teraz, mają przypomnieć wam, czego was uczyłem, gdy tak wielu z was nie ma dziś jakiegokolwiek pojęcia, co to znaczy służyć Mi jako chrześcijanin.
Wasz Jezus


6th May 2014, 23:00 - So many of you today have no idea, whatsoever, what it means to serve Me as a Christian

My dearly beloved daughter, let no man doubt, for one moment, that God would ever allow His children to fall away from Him, without doing all in His Power to save them.
You have been given so many Gifts, through the prophets, since the beginning. Many prophets repeated the same messages over and over again, and yet, many of them were either ignored or ridiculed. Many were persecuted and put to death. Why does the Word of God provoke such hatred? It is not the Word of God, which rankles the souls of the weak or those who have fallen far away from the Faith. No. It is how Satan responds when God raises His Hand in ready punishment of the evil one, that he attacks viciously. He knows that the Word of God, when given to His prophets, spreads so rapidly, by the Power of the Holy Spirit and when this happens, the power of the evil one is weakened, and therefore, his retaliation is violent.
When the Holy Spirit is poured over the human race, in this way, the fallen angels will rise - swords ready to pierce every follower of Mine, in any way they can. You must accept such hatred for My Word and recognize it for what it is - an attempt to lead you away from the Truth. Every apostle of Mine, every prophet and sacred servant, who adheres to the Truth - the Holy Word of God, will be bitterly opposed, by the forces of evil. This has always been the case. You must, however, never allow hatred of Me, your beloved Jesus, to dampen your spirit, for it is at that very moment that I Am truly Present in your soul. Suffer in My Name and I will raise you up in glorious union with Me, in My Kingdom to come. Inflict suffering upon others, in My Name, no matter how justified you may believe this to be, and I will cut you away from Me for eternity.
My Warnings, given to you now, are to remind you of what I taught, when so many of you, today, have no idea, whatsoever, what it means to serve Me as a Christian.
Your Jesus