Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


08.05.2014, 23:30 - Nie musicie się martwić, gdyż Bóg kocha was wszystkich

Moja szczerze umiłowana córko, rozejrzyj się wokół siebie, a zobaczysz wielu ludzi prowadzących beztroskie życie. Ujrzysz śmiech, radość i wielkie braterstwo i będziesz wiedziała, że to może pochodzić jedynie od Boga. Wielu ludzi, gdy pozna Prawdę, obejmie Mnie z otwartymi i wdzięcznymi sercami i wtedy będziemy jednym.
Moim Planem jest zebranie wszystkich i wypełnienie ich wielką miłością, radością i szczęściem. Będę się radował w Moim Nowym Królestwie i będzie dużo śmiechu, radości i piękna, a także Życie Wieczne. Miłość będzie promieniowała z każdego stworzenia; każda dusza i każde życie będą doskonałe.
Kiedy martwicie się o przyszłość świata, pamiętajcie, co wam powiedziałem. Wszystko będzie dobrze, gdy przyjdę zebrać was do nowego świata bez końca. Nie musicie się martwić, gdyż Bóg was kocha. Dusze żyjące ubogim i smutnym życiem, z tej przyczyny zostaną zebrane jako pierwsze, jeśli zaakceptują to Kim Ja Jestem. Ci, którzy są w strasznej ciemności otrzymają nadzwyczajne Łaski, by oczyścić ich dusze, abym mógł rozluźnić uchwyt złego ducha, w którym tkwią i zabrać je do schronienia Mojego Miłosierdzia. To jest bitwa, a toczone w niej walki będą ciężkie, ale zostanie użyta Moc Trójcy Przenajświętszej i dusze będą tak oświecone, że nie zginą.
Powołam ważnych przywódców spośród was i z armią rozrastającą się w każdym narodzie, będziecie potężnieć i zabierzecie ze sobą do Nowego Raju większość dzieci Bożych. Spójrzcie na Mnie z ufnością i nie obawiajcie się Mojej Miłości, gdyż musicie wiedzieć, że nigdy dobrowolnie bym was nie trwożył, bo gdy ujawnię Moją Obecność, to wypełni was ona wielkim zachwytem i radością. Zapewniam was, że nie musicie się bać, gdyż Ja Jestem Samą Miłością. Miłość was uspokoi i gdy staniecie twarzą w twarz ze Mną, waszym Jezusem, odczujecie nagłą zażyłość, która pojawia się tylko wtedy, gdy wasze serce zostaje splecione z Moim.
Jak bardzo kocham was wszystkich i jak tęsknię za waszymi duszami.
Wasz Jezus


8th May 2014, 23:30 - There is no need to worry, for God loves you all

My dearly beloved daughter, look around you and you will see many people living carefree lives. You will see laughter, joy and great comradeship and you will know that only this can come from God. Many people, once they know the Truth, will embrace Me with open and grateful hearts and then we will be one.
My Plan is to gather all and flood them with great love, joy and happiness. I will delight in My New Kingdom and there will be much laughter, joy and beauty, as well as Eternal Life. Love will exude from every single creature; every single soul and life will be perfect.
When you worry about the future of the world, remember what I have told you. All will be well, once I come to gather you, into the new world, without end. There is no need to worry, for God loves you all. As for souls who live a deprived and sorrowful life, they will be gathered first, if they accept Who I Am. Those who are in terrible darkness will be given extraordinary Graces to cleanse their souls, so that I can loosen the grip of the evil one over them and take them into the safety of My Mercy. This is a battle and it will be hard fought, but the Power of the Most Holy Trinity will be exerted and souls will be enlightened, so that they will not perish.
I will raise important leaders amongst you and with an army spread in every nation, you will swell and take with you most of God's children, into the New Paradise. Look to Me with trust and do not fear My Love, for you must know that I would never willingly frighten you, because when I make My Presence known, it will fill you with great wonder and joy. I assure you, there is no need for fear, for I Am Love, Itself. Love will soothe you and when you face Me, your Jesus, you will be struck with a sense of instant familiarity, which is only present when your heart becomes entwined with Mine.
How I love you all and how I yearn for your souls. Your Jesus