Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


11.05.2014, 18:00 - Nie szukam nikczemnych, aby ich z łatwością zniszczyć. Moim jedynym pragnieniem jest uratowanie ich wszystkich

Moja szczerze umiłowana córko, Moim najgorętszym życzeniem jest przyniesienie miłości, pokoju i szczęścia wszystkim dzieciom Bożym. Nigdy nie pragnę zemsty, nie ważne jak złe są uczynki ludzi. Ani nie szukam powodu, by kogokolwiek poniżyć, nawet jeśli oni poniżają innych w Moje Imię. Nigdy nie staram się niszczyć dobrego imienia człowieka, gdy jest on przyczyną wielu zniszczeń w świecie. Nie szukam nikczemnych, aby ich z łatwością zniszczyć. Moim jedynym pragnieniem jest uratowanie ich wszystkich. Miłuję dusze wszystkich dzieci Bożych. Stale ich szukam. Staram się przyciągnąć ich do Siebie. Każdego dnia szukam tych, którzy nie przyjmują Mojego Istnienia. Daję odczuć Moją Obecność w ich życiu, wypełniając ich dusze miłością do innych, wykorzystując dobroć, która w nich jest, tak aby mogła ona zwyciężać negatywne myśli, czyny i akty.
Niektóre dusze są oczywiście otwarte na Mnie i raduje Mnie ich wielkoduszna odpowiedź i czułe serca. Inni stawiają barierę między sobą a Mną tak, że trudno jest dotknąć ich dusz. Ale będę próbował zdobyć te dusze na wiele różnych sposobów, dopóki nie otworzą swoich serc na Moc Bożej Miłości.
Miłość jest siłą napędową, która prowadzi do wszystkich dobrych rzeczy. Miłość jest obecna w każdym dziecku Bożym od chwili jego narodzin. Boży Dar miłości pomaga ludzkości pokonać złego ducha. Gdy Bóg interweniuje i zwiększa miłość w duszy, czyni tak, aby bronić swoje dzieci od niegodziwości szatana. Miłość jest silniejsza niż nienawiść, choć nienawiść jest wytrwała. Szatan pełen nienawiści do ludzkości, nie posiada żadnego rodzaju miłości, z wyjątkiem miłości własnej. On atakuje ludzkość poprzez zasiewanie nienawiści wewnątrz dusz, które zostały osłabione z powodu grzechu. Nienawiść znajdzie gotowy dom w duszach tych, którzy są zazdrośni, pełni dumy, samotni i zagubieni. Szatan nigdy nie skusi duszy do nienawiści poprzez przedstawianie duszy, czym jest ta nienawiść. Będzie on natomiast zawsze kusił duszę poprzez grzech pychy, to jest jego pierwsza taktyka. Dusza będzie doprowadzona do przekonania, że musi się obrazić, ponieważ nakazują to jej własne wymagania, bo ona wie to najlepiej i że przy tym robi coś dobrego.
Miłość Boga rozszerza się w tym czasie wśród wszystkich Jego dzieci. Czyni tak z powodu Jego Miłosierdzia. Zwiększa On miłość w ludzkich sercach, aby pomóc ludzkości w walce z nienawiścią, która wkrótce się w świecie spotęguje, kiedy serca ludzi staną się zimne jak głaz.
Proszę, abyście odmawiali tę Modlitwę Krucjaty, by odnaleźć w tym czasie Miłość Boga.
Modlitwa Krucjaty (149) O znalezienie Miłości Boga
O Jezu, napełnij mnie Miłością Boga. Napełnij mnie swoim Boskim Światłem i zalej mnie miłością, której potrzebuję, by rozsiewać ziarno Miłosierdzia Bożego wśród wszystkich narodów.
Pozwól, żeby Twoja Boska Miłość rozprzestrzeniała się przeze mnie wśród tych wszystkich, z którymi się stykam. Roztaczaj swoją Miłość, aby spoczęła na wszystkich duszach, wszystkich wiar, wszystkich wyznań, wszystkich narodów - jak mgła, aby porwać wszystkie dzieci Boże do jedności.
Pomóż nam tak szerzyć Miłość Bożą, aby mogła pokonać i pokonała całe zło na świecie. Amen.
Zawsze utożsamiajcie miłość z Obecnością Boga. Wiedzcie, że tylko miłość może przyprowadzić do Mnie dusze. Wiedzcie, że tylko miłość może pochodzić od Boga. Tylko miłość ma moc, aby przynieść pokój, zadowolenie i jedność między narodami. Nienawiść pochodzi od szatana i gdziekolwiek stajecie się jej świadkami, musicie odmawiać tę powyższą Modlitwę O znalezienie Miłości Boga. Pamiętajcie, miłość zwycięży wszystko dlatego, że pochodzi od Boga.
Wasz Jezus


11th May 2014, 18:00 - I do not seek out the wicked to destroy them easily. My only desire is to save them all

My dearly beloved daughter, My dearest wish is to bring love, peace and happiness to all of God's children. Never do I desire revenge, no matter how evil the deeds of men are. Nor do I seek to cause humiliation to anyone, although they may humiliate others in My Name. I never seek to ruin a man's reputation when he is the cause of much destruction in the world. I do not seek out the wicked to destroy them easily. My only desire is to save them all. I cherish the souls of every one of God's children. I constantly seek them out. I try to draw them to Me. Even those who do not accept My Existence are being sought out by Me every day. I make My Presence felt in their lives by filling their souls with love for others, by drawing on the goodness within them, so that it can conquer negative thoughts, deeds and acts.
Some souls are naturally receptive to Me and I delight in their generous response and tender hearts. Others have a barrier between themselves and Me, so that I find it difficult to touch their souls. But, I will keep trying to reach that soul in many different ways, until I can open their hearts to the Power of God's Love.
Love is the driving force which leads to all good things. Love is present in every child of God from the moment they are born. God's Gift of love helps humanity to conquer the evil one. When God intercedes and increases love in a soul, He does this to defend His children against the wickedness of the devil. Love is more powerful than hatred, but hatred is patient. Satan, full of hatred for humanity, has no love of any kind, except for himself. He infests humanity by planting hatred within souls who have been weakened because of sin. Hatred finds a ready home in the souls of those who are jealous, full of pride, lonely and confused. Satan will never tempt a soul into hatred by presenting it to the soul for what it is. Instead, he will tempt the soul through the sin of pride, always, as his first tactic. The soul will be led into believing that he must take umbrage because his own needs dictate that, because he knows best and that he is doing a good thing.
God's Love is spreading amongst all of His children at this time. He does this out of His Mercy. He will increase the love within the hearts of man to help humanity fight against the hatred which will soon intensify in the world, when men's hearts will become cold as stone.
I ask that you recite this Crusade Prayer to seek God's Love at this time.
Crusade Prayer (149) To seek God's Love
O Jesus, fill me with the Love of God. Fill me with Your Divine Light and flood me with the love I need to spread the seed of God's Mercy amongst all nations.
Allow Your Divine Love to be spread by me amongst all those with whom I come into contact. Spread Your Love, so that it alights upon all souls, all faiths, all creeds, all nations - like a mist to enrapture all God's children in unity.
Help us to spread God's Love, so that It can and will conquer all evil in the world. Amen.
Always equate love with the Presence of God. Know that only love can bring Me souls. Know that only love can come from God. Only love has the power to bring peace, contentment and unity among nations. Hatred comes from Satan and wherever you witness it, you must recite the Prayer above to seek out God's Love. Remember love will conquer all because it comes from God.
Your Jesus