Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

17.05.2014, 15:54 - Matka Zbawienia: Nigdy nie wolno wam przeklinać innych, gdy prosicie o Błogosławieństwo Boga

Moje drogie dziecko, gdy mój Syn udziela szczególnych względów dzieciom Bożym, oznacza to, że od obdarowanego spodziewa się przyjęcia na siebie pewnej odpowiedzialności. Za każde Błogosławieństwo, drogie dzieci, które otrzymujecie od mojego Syna, zawsze musicie dziękować Bogu. Kiedy mój Syn ofiarowuje niebiańskie Łaski dla duszy, wiele oczekuje się od takiej osoby. Każda dusza musi wówczas przeżywać swoje życie zgodnie z tym, czego została nauczona przez mojego Syna.
Mój Syn daje odczuć swoją Obecność kiedy jest wzywany. Im bardziej dusza otwiera się na Jego Miłość, tym bliższa staje się ona Jego Najświętszemu Sercu. Jednak, kiedy dusza wywyższa się przed moim Synem, gdy prosi o Jego pomoc, niczego od Niego nie otrzyma. Bóg kocha dusze pokorne. On obdarowuje je wielkimi Łaskami. Im więcej Łask otrzymują, tym więcej będzie w nich Jego Obecności. A gdy Jego Obecność da się rozpoznać, wtedy ta dusza będzie obiektem nienawiści. Diabła przyciągają dusze, które są w Świetle Boga. Użyje on wtedy wszelkich środków, aby upokorzyć taką wybraną duszę, a zazwyczaj robi to oszukując słabą duszę, którą się posługuje, aby zadać ból i cierpienie tej pokornej duszy.
Niestety, wielu ludzi, którzy kochają mnie, Matkę Bożą, przychodzi do mnie prosząc mnie, bym pomogła im zniszczyć inne dusze. Dusze, które tak mi mówią, zasługują na karę Bożą. Kiedy proszą mojego Syna, żeby wydał wyrok na takie dusze, to z powodu nienawiści, która jest w ich sercach, ich modlitwy nigdy nie zostaną wysłuchane. Jak możecie mnie kochać, adorować mojego Syna i deklarować wierność Prawdzie, gdy nienawidzicie innych? O, jak przebiegły jest zły duch, gdy pożera święte dusze, które pozwoliły, żeby rozpraszała je pycha. Gdy pycha pochwyci duszę w swój uścisk, ta natychmiast traci swój blask. Im ciemniejsza dusza się staje, tym dalej odsuwa się od Światła Boga.
Kiedy prosicie mnie o interwencję u mojego Syna w waszym imieniu, zawsze musicie przyjść do mnie z pełną miłością w swoich sercach. Nigdy nie wolno wam przeklinać innych, gdy prosicie o Błogosławieństwo Boga, gdyż jest to dla Niego odrażające. W Niebie nie ma miejsca na nienawiść.
Przychodźcie do mnie, drogie dzieci, lecz tylko z miłością do swoich wrogów w swoich sercach, a wszystkie wasze modlitwy zostaną wysłuchane według Świętej Woli Boga.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


17th May 2014, 15:54 - Mother of Salvation: You must never curse another when you ask for God's Blessings

My dear child, when my Son grants special favours, upon God's children, this means then that there is a responsibility expected on the part of the recipient. For every Blessing, dear children, you receive from my Son, you must always give thanks to God. When my Son presents heavenly Graces upon a soul, much is expected of that person. Each soul must then live their lives according to what they have been taught by my Son.
My Son makes His Presence felt when He is called upon. The more open the soul is to His Love, the more he or she will become closer to His Sacred Heart. However, when a soul exalts himself before my Son, when requesting His help, nothing will yield from Him. God loves the humble souls. He lavishes great Graces upon them. The more Graces they receive, the more of Him will be Present within them. Then, as His Presence is made known, that same soul will be the subject of hatred.The devil is drawn to souls who are in the Light of God. He will then use every means to humiliate the chosen soul and usually does this by deceiving the weak soul he uses, to inflict pain and suffering on the humble soul.
Sadly, many people who love me, the Mother of God, come to me begging me to assist them in destroying other souls. These souls, they tell me, are deserving of God's punishment. When they ask for my Son to pass judgment on such souls, because of the hatred, which lies in their hearts, their prayers will never be heard.How can you love me, adore my Son and pledge your allegiance to the Truth when you hate others? Oh how cunning is the evil one when he devours holy souls, who have allowed pride to distract them. Once pride grips a soul, it immediately loses its light. The darker it becomes the further away it removes itself from the Light of God.
When you ask me to intervene, on your behalf, with my Son, you must always come to me with the fullness of love in your heart. You must never curse another when you ask for God's Blessings, for this is abhorrent to Him. Hatred plays no role in Heaven.
Come to me, dear children, only with love in your hearts for your enemies, and all your prayers will be answered according to God's Holy Will.
Your beloved Mother Mother of Salvation