Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


18.05.2014, 19:15 - Wykorzystają Mój Dom, by oddawać cześć pogańskim bożkom jako znak szacunku, mówiąc światu, że tylko tak będzie sprawiedliwie

Moja szczerze umiłowana córko, wszystkie proroctwa przekazywane tobie zaczną się wylewać - po kropelce, aż wszystko będzie się lało szybko, jak woda z kranu. Wkrótce będziecie przeżywać incydenty, czyny i działania związane z Moim Kościołem na Ziemi. Ci, którzy podnoszą ubliżające zarzuty wobec Mojego Świętego Słowa zostaną uciszeni, tak wstrząsną nimi nadchodzące wydarzenia.
Wszystko, co pochodzi ode Mnie, pochodzi od Mojego Ojca. Kiedy Mój Ojciec podaje szczegóły przyszłych wydarzeń w ramach Jego Misji ratowania dusz, bądźcie pewni, że one się wydarzą. Gdy rozpoczyna się nowa era radykalnych reform w Moim Kościele, zostanie przyjętych wiele grup niechrześcijańskich. I podczas gdy z radością witam wszystkie dusze, nigdy nie pozwolę, aby Moje Słowo - na którym Mój Kościół został zbudowany - zostało zepchnięte na bok. Ci, którzy Mnie nie przyjmują, ponieważ nie wierzą w to Kim Ja Jestem, zostaną serdecznie przyjęci w Moim Domu. Będzie im okazana wszelkiego rodzaju gościnność; będą traktowani z wielką uprzejmością; będą im przekazane dary, a jednak odmówią oni uznania ich Gospodarza. Następnie, z czasem wykorzystają oni Mój Dom, by oddawać cześć pogańskim bożkom, jako znak szacunku, mówiąc światu, że tylko tak będzie sprawiedliwie. Chrześcijanom powiedzą, że Bóg oczekuje od nich, by serdecznie przyjmowali niewierzących w Kościele. Że niektóre praktyki, które oddają Mi cześć, będą musiały zostać tak skorygowane, aby nie urazić tych gości. Wkrótce Mój Dom nie będzie już należał do Mnie, ponieważ będzie się niewiele wspominało o Moim Prawdziwym Świętym Słowie.
Nowe słowa, o których będą wam mówili, że pochodzą z Moich Ust, zostaną wykorzystywane przez Mój Kościół na Ziemi, aby serdecznie przywitać obcych w Moim Domu. I podczas gdy Ja będę cicho siedział w kącie, oni będą biegać w amoku po Moim Domu; wynosić skarby i wszystkie symbole, które są związane ze Mną, Moją ukochaną Matką oraz Stacje Drogi Krzyżowej. Mój Dom zostanie ogołocony ze wszystkiego, co jest Mi drogie i zamieszkają w nim oszuści. Stanie się on miejscem dziwnych okolicznościowych ceremonii; nowych i niezwykłych modlitw, a stara księga zostanie zastąpiona nową. Tak będzie trwało do czasu, gdy Ja zostanę zmuszony do opuszczenia Mojego Domu, gdyż nie będzie on się już nadawał dla Mojej Świętej Obecności. Wszyscy Moi niewinni wyznawcy będą w tym widzieli tylko to, co w ich mniemaniu będzie próbą modernizacji religii katolickiej.
Niedługo nie będę już miał klucza do Mojego Domu, albowiem oni także go zabiorą. Wtedy uczynię Mój Dom tylko w sercach Moich wiernych wyświęconych sług, umiłowanych wyznawców i tych, których serca będą na Mnie otwarte. Mój Dom jest wasz. Mój Dom jest dla każdego. Ale gdy w Moim Domu witam pogan, to nie daję im prawa do zmuszania dzieci Bożych, aby przyjęli ich zwyczaje ani nie zezwalam, aby ich ceremonie odbywały się w Domu Pańskim.
Nigdy nie wolno wam pozwolić, aby wasza wiara została w ten sposób wykorzystana lub zagrożona, by umożliwić poganom splamienie Mojego Domu.
Wasz Jezus


18th May 2014, 19:15 - They will use My Home to honour pagan gods as a mark of respect, which the world will be told is only fair

My dearly beloved daughter, all of the prophecies given to you will now begin to spill out - one drop at a time, until all will pour rapidly like water rushing from a tap. The incidents, the deeds and the acts, connected with My Church on Earth, will soon be witnessed by you. Those who make disparaging claims about My Holy Word will be silenced, so shocked will they be by the events to come.
All that comes from Me comes from My Father. When My Father dictates details of future events, as part of His Mission to save souls, be assured that they will happen. As the new era of radical reforms in My Church commences, many non-Christian groups will be embraced. And, while I welcome all souls, I will never allow My Word - upon which My Church has been built - to be shoved aside. Those who do not accept Me, because they do not believe in Who I Am, will be welcomed into My
Home. They will be shown every hospitality; be treated with great courtesy; presented with gifts and yet they will refuse to acknowledge their Host. Then, in time, they will use My Home to honour pagan gods as a mark of respect, which the world will be told is only fair. Christians will be told that God would expect them to welcome non-believers into the Church. That some practices, which honour Me, will have to be adapted so as not to cause offense to these visitors. Soon, My Home, will no longer belong to Me, for there will be little discussion of My True Holy Word.
New words, which they will tell you come from My Lips, will be used by My Church on Earth to welcome strangers into My Home. And, while I sit quietly in the corner, they will run amok in My House; take away treasures and all symbols, which are associated with Me, My beloved Mother and the Stations of the Cross. My Home will be stripped bare of all that I hold dear and imposters will take up residence therein. It will become a place of strange commemorative ceremonies; new and unusual prayers and the new book will replace the old. This will continue until I Am forced to leave My Home, as it will be unfit for My Holy Presence. To all the innocent followers of Mine, they will only see what they believe is an attempt to modernize the Catholic religion.
Soon I will no longer have the key to My Home, for they will take that away too. I will make My Home then only in the hearts of My loyal sacred servants, My beloved followers and those whose hearts will be open to Me. My Home is yours. My Home is for everyone. But when I welcome the heathen into My Home, this does not give them the right to force God's children to accept their customs or permit their ceremonies to take place in the House of the Lord.
You must never allow your Faith to be used in this way or compromised, in order to allow pagans to tarnish My Home. Your Jesus