Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


22.05.2014, 15:26 - Matka Zbawienia: Jako chrześcijanie musicie przygotować się do walki o swoją Wiarę

Moje drogie dzieci, cierpienie, którego doświadcza mój Syn z powodu grzechów człowieka jest w tym czasie dotkliwe. Nienawiść do Niego i Jego Najświętszego Słowa - zawartego w Najświętszej Biblii - ujawnia się w sercach wielu ludzi, a także obejmuje te fałszywe religie, które nie uznają Boga w Trójcy Jedynego, jak również tych, którzy twierdzą, że są chrześcijanami.
Każdy popełniony grzech boli mojego Syna, a każdy grzech śmiertelny jest odczuwany jako brutalny cios zadany Jego Ciału. Popełnienie bowiem każdego aktu herezji, to tak jakby wbicie kolejnego ciernia w Koronę Bólu, którego On już doznaje. Wraz ze wzrostem cierpienia mojego Syna, w czasie, gdy zostanie zanegowany wszelki grzech przeciwko Bogu, zwiększy się również cierpienie prawdziwych chrześcijan.
Chociaż cierpienie jest straszne i ból tych, którzy bronią Jego Słowa jest nie do zniesienia, może to być droga, by stać się bliższym mojemu Synowi. Jeśli przyjmujecie cierpienie jako błogosławieństwo, a nie postrzegacie go jako przekleństwo, to zrozumiecie, jak mój Syn je wykorzysta, aby pokonać moc złego ducha. Gdy przyjmiecie ból zniewag i naigrawania się, czego zawsze możecie się spodziewać, gdy idziecie w jedności z moim Synem, to zostanie wam przekazanych wiele Łask. Ten ból nie tylko was wzmocni, ale mój Syn objawi wam Jego Współczucie dla innych, których grzechy może On zmyć, dzięki waszym ofiarom dla Niego.
Tak wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że kiedy rozwijają więź z moim Synem i kiedy przebywa On w pewnych duszach, zawsze niesie to ze sobą ból dla tych, którzy zgadzają się wziąć Jego Krzyż. Mój Syn może naprawdę zanurzyć się tylko w tych duszach, które są dla Niego otwarte i które są pozbawione pychy, złośliwości i miłości własnej. Ale gdy tylko zamieszka On w pełni w takich duszach, światło Jego Obecności będzie odczuwane przez wielu, z którymi wchodzą w kontakt. Będą one pociągać innych, aby stali się uczniami mojego Syna. Staną się one również celami złego ducha, który będzie walczył z całych sił, aby odciągnąć ich od mojego Syna. Kiedy złemu duchowi nie uda się uwieść tych dusz, jego walka przeciwko nim stanie się jeszcze gwałtowniejsza i opanuje on innych po to, by oni ich atakowali; znieważali i oczerniali.
Ważne jest, aby wszyscy chrześcijanie zachowali czujność względem tych planów, tak starannie opracowanych przez szatana, aby pożreć dusze tych, którzy kochają i służą mojemu Synowi. On pożąda tych dusz bardziej niż jakichkolwiek innych i nigdy nie będzie zaspokojony, dopóki nie ulegną one jego pokusom.
Jako chrześcijanie musicie przygotować się do walki o swoją Wiarę, gdyż zostaniecie ogołoceni, warstwa po warstwie, ze wszystkiego, co jest drogie waszym sercom. Musicie starać się o Sakrament Pojednania jak nigdy dotąd, ponieważ przekonacie się, że bez niego niemożliwe jest przeciwstawienie się inwazji, jaka trwa teraz w świecie przeciwko chrześcijaństwu.
Przypomnijcie sobie, drogie dzieci, wszystko, czego mój Syn was nauczył, ponieważ Jego Słowo ma być podważane tak, że stanie się nie do poznania. Przyjdźcie i proście mnie, swoją ukochaną Matkę, Matkę Zbawienia, abym modliła się za każdego z was, abyście mogli pozostać wierni Prawdzie, odmawiając tę Modlitwę o obronę swojej Wiary.
Modlitwa Krucjaty (151) O Obronę Wiary:
Matko Boża, Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia, Módl się, abyśmy pozostali wierni Prawdziwemu Słowu Bożemu w każdym czasie. Przygotuj nas do obrony wiary, by utrzymać Prawdę i odrzucić herezje.
Chroń wszystkie swoje dzieci w trudnych czasach i daj każdemu z nas Łaski, abyśmy byli odważni, gdy będą od nas wymagać odrzucenia Prawdy i wyrzeczenia się twojego Syna.
Módl się, Święta Matko Boża, aby została nam udzielona Boża Interwencja byśmy pozostali chrześcijanami, zgodnie ze Świętym Słowem Bożym. Amen.
Każdy z was zostanie pobłogosławiony wielką odwagą, gdy będzie odmawiał tę Modlitwę Krucjaty. Idźcie w pokoju, moje dzieci, by kochać i służyć mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


22nd May 2014, 15:26 - Mother of Salvation: As Christians, you must prepare to fight for your Faith

My dear children, the suffering which my Son endures, because of the sins of man, is intense at this time. The hatred against Him and His Most Holy Word - as contained in the Most Holy Bible - is manifested within the hearts of many people and this includes the false religions, where they do not acknowledge the Triune God, as well as those who profess to be Christians.
Every sin that is committed hurts my Son and every mortal sin is felt as a vicious blow inflicted upon His Body. For every act of heresy committed, it is as if another thorn is plunged into the Crown of Pain, which He already endures. As my Son's suffering increases, at a time when every sin against God will be denied, so also will the suffering of true Christians increase.
While suffering is a terrible thing and while the pain of those who defend His Word is beyond endurance, it can be the way to become more intimate with my Son. If you accept suffering as a blessing, rather than see it as a curse, you will understand how my Son uses it to defeat the power of the evil one. When you accept the pain of abuse and ridicule, which you can always expect when you walk in union with my Son, many Graces are given to you. Not only will such pain make you stronger, but my Son will reveal to you His Compassion for others, whose sins He can wash away, because of your sacrifice for Him.
So many people do not realize that when you develop a closeness with my Son, and when He resides in certain souls, that this will always result in pain for those who agree to take up His Cross. My Son can only truly immerse Himself in the souls, which are open to Him and who are without pride, malice or self-love.But as soon as He resides fully in such souls, the Light of His Presence will be felt by many with whom they come into contact. They will draw others into becoming disciples of my Son. They will also become targets for the evil one, who will fight hard to draw them away from my Son. When the evil one fails to tempt these souls, his fight against them will become even fiercer and he will infest others in order to attack them; abuse them and slander them.
It is important that all Christians remain alert to the plans which have been drawn up by Satan, to devour the souls of those who love and serve my Son. He craves these souls more than any others and will never be satisfied until they succumb to his temptations.
As Christians, you must prepare to fight for your Faith, because everything you hold dear to your hearts will be stripped away, layer by layer. You must seek the Sacrament of Reconciliation as never before, because without it, you will find it impossible to withstand the infestation that is being wielded in the world at this time against Christianity.
Remind yourselves, dear children, of everything that my Son taught you, because His Word is to be challenged until it will become unrecognisable.Come and ask me, your beloved Mother, the Mother of Salvation, to pray for each one of you, so that you can remain loyal to the Truth, by reciting this Prayer to defend your Faith.
Crusade Prayer (151) To Defend the Faith:
O Mother of God, Immaculate Heart of Mary, Mother of Salvation, Pray that we remain loyal to the True Word of God at all times. Prepare us to defend the Faith, to uphold the Truth and to reject heresy.
Protect all your children in times of hardship and give each of us the Graces to be courageous when we are challenged to reject the Truth and renounce your Son.
Pray, Holy Mother of God, that we are given the Divine Intervention to remain Christians, in accordance with the Holy Word of God. Amen.
You are each blessed with great courage when you recite this Crusade Prayer. Go in peace, my children, to love and serve my Son, Jesus Christ.
Your beloved Mother Mother of Salvation