Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


24.05.2014, 21:20 - Gdy pogaństwo pochwyci Mój Kościół, będzie to oznaczało ostatni rozdział

Moja szczerze umiłowana córko, główną przyczyną tego, że dzisiaj tak wielu ludzi, a szczególnie młodych, nie chce Mnie znać, jest ich zainteresowanie samym sobą bez reszty. Obsesja na własnym punkcie i pragnienie zaspakajania wyłącznie samego siebie i swoich pożądań, oznacza brak prawdziwej miłości wzajemnej i mało miłości bliźniego w tych duszach. Kiedy oddzielają się od innych w dążeniu do samorealizacji, nie potrafią kochać bliźniego. Gdy nie kochają swojego bliźniego, nie potrafią kochać Mnie.
Oddzielenie od Boga nigdy dotąd nie było tak powszechne. Gdy mało jest w ich sercach miłości, zło znajduje sprzyjające warunki, by się zakorzenić. Kiedy zło już zostanie zasiane w duszach, które stają się łatwym łupem, będzie ono wzrastać i szybko się rozprzestrzeniać. Im bardziej się będzie rozszerzało, tym mniej miłości będzie w duszy i zostanie jej wszczepiona nienawiść do innych. Wkrótce nienawiść, zazdrość, zawiść, chciwość i zachłanność będą wspólnymi cechami, które łączą współczesne społeczeństwo, aż w końcu tak się zsumują, że dusze już niczego nie będą odczuwały. Pustka ducha prowadzi do wielkiego niebezpieczeństwa, gdyż zły duch jest inteligentny i na tym etapie wykorzysta dusze do prowadzenia wojny przeciwko Obecności Boga na świecie. Gdy świat zaczyna mieć obsesję na własnym punkcie i domaga się wszelkiego rodzaju praw, co uzna za ważniejsze od hojnego dawania siebie - to nic dobrego nie może z tego wyniknąć.
Gdy Lucyfer wypowiedział posłuszeństwo Mojemu Ojcu, to właśnie pycha doprowadziła go do upadku. Pycha i miłość własna, gdy wszystko inne znajdzie się na drugim miejscu, doprowadzi do ostatecznego upadku ludzkości. Nieposłuszeństwo Bogu jest w tym czasie powszechne. Tak mało szacunku można zobaczyć dla Jego Przykazań, a to oznacza, że człowiek zbuntuje się przeciw każdemu z Dziesięciu Przykazań. Kiedy Pierwsze Przykazanie zostanie złamane przez Mój Kościół na Ziemi - ostatni bastion dzieci Mojego Ojca - świat doświadczy najgorszej kary od czasu powodzi.
Gdy pogaństwo pochwyci Mój Kościół, będzie to oznaczało ostatni rozdział.
Kiedy dzieci Boga kochają siebie samych i pysznią się przed Nim, On płacze gorzkimi Łzami. Ale kiedy w sercach wszystkich jest On zastępowany przez pogaństwo i fałszywego boga, Jego Gniew będzie niesłychany.
Wasz Jezus


24th May 2014, 21:20 - Once paganism grips My Church, this will mark the final chapter

My dearly beloved daughter, the main reason so many people today, and especially the young, do not want to know Me is because of their unmitigated self-interest. Self-obsession, and a desire to please only one's self and desires, has meant that a lack of real love for one another is missing and there is little charity present in such souls. When they separate themselves from others, in pursuit of self-fulfillment, they cannot love their neighbor. When they do not love their neighbor, they cannot love Me.
Separation from God has never been so widespread. With little love in their hearts, evil finds a welcome environment in which to take root. Once evil is planted, in the souls who become easy prey, it will grow and spread quickly. The further it spreads, the less love will there be in the soul and a hatred for others will be instilled within it. Soon, hatred, jealousy, envy, avarice and greed will become the common traits, which unite modern society, until eventually, it will become synthesized until souls will feel nothing. Emptiness of spirit leads to great danger, for the evil one is intelligent and he will use souls at that stage to wage war against the Presence of God in the world. When the world becomes self-obsessed and demands every kind of right, which it deems to be more important than giving generously of one-self - then nothing good can come of this.
When Lucifer disobeyed My Father, it was pride, which led to his downfall. Pride and a love of self, where all else comes second, will lead to the final downfall of the human race. Disobedience to God is rampant at this time. So little regard for His Commandments can be seen and this has meant that man will disobey every single one of the Ten Commandments. When the First Commandment is broken by My Church on Earth - the final bastion of My Father over His children - the world will witness the worst chastisement since the flood.
Once paganism grips My Church, this will mark the final chapter.
When God's children love themselves and preen before Him, He weeps bitter Tears. But, when He is replaced in the hearts of all by paganism and a false god, His Wrath will be unprecedented.
Your Jesus