Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


31.05.2014, 08:20 - Moja miłość nigdy nie więdnie; nigdy nie słabnie; nigdy nie umiera. Bez względu na to, co uczynicie

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Miłość bucha jak żar z pieca dla każdego z was. Rozpaliła się jeszcze bardziej z powodu złego wpływu, pod który dostała się ludzkość. Wszelkiego rodzaju oszustwa zaciemniają dusze w tym momencie historii z powodu wpływu diabła w świecie, teraz, gdy rozgrywa się ostateczna bitwa o dusze.
Każdy mężczyzna, kobieta i dziecko w wieku powyżej siedmiu lat będzie walczyć, aby odróżnić dobro od zła. Wielu będzie tolerowało niegodziwe działania i powiedzą, że są one usprawiedliwione. Ci, którzy uznają jako dobre, złe słowa, czyny i działania, zasiane w ich sercach przez oszusta, nie będą czuli wyrzutów sumienia.
Każda dusza bez względu na wyznanie, rasę, kolor skóry czy okoliczności, będzie błąkać się zdezorientowana co do tego, co jest słuszne w oczach Boga a co jest uznawane za złe. I podczas, gdy masy pogrążone w błędzie, będą przyklaskiwać grzechowi zamaskowanemu w każdy możliwy sposób, ci, którzy zdradzają Mnie w swoich duszach nie będą odczuwali ani odrobiny zadowolenia. Ci, którzy nie odejdą od Prawdy, że wszystko pochodzi ode Mnie będą demonizowani. Ale kiedy będą spędzali czas w Moim Towarzystwie, nie będą się tym przejmowali, ponieważ zaszczepię im wewnętrzny pokój, którym nic nie zachwieje.
Obiecuję wam wszystkim, łącznie z tymi, którzy są słabi i którzy ulegają kłamstwom zasianym w was przez szatana, że nigdy z was nie zrezygnuję. Będę was przyciągał; napełniał was Moją Miłością, kiedy tylko pozwolicie Mi się przyciągnąć. Moja Miłość nigdy nie więdnie; nigdy nie słabnie; nigdy nie umiera. Bez względu na to, co uczynicie. Ale musicie pamiętać, że to wasze dusze stanowią ostateczny łup i zły duch nigdy nie ustąpi w swoim dążeniu, by was zdobyć.
Moja Miłość jest tak silna, że nawet wtedy, gdy Mnie zdradzicie w swoim sumieniu, sprawię, abyście byli świadomi swojego błędu. Dlatego będziecie mieli poczucie winy, kiedy to uczynicie w imię sprawiedliwości, wiedząc jednak w swoich sercach, że to jest nieprawda - nie będziecie odczuwali niczego innego, tylko smutek. I wtedy właśnie musicie wezwać Mnie, waszego Jezusa, tą Modlitwą, abym pomógł wam w waszej godzinie bezsilności.
Modlitwa Krucjaty (152) Pomóż mi w mojej godzinie bezsilności
Drogi Jezu, pomóż mi w mojej godzinie bezsilności.
Uwolnij mnie od grzechu i spraw, by moje oczy, moje serce i moja dusza dostrzegały oszustwa diabła i jego złe drogi.
Napełnij mnie swoją Miłością, kiedy czuję w swoim sercu nienawiść.
Napełnij mnie swoim pokojem, gdy odczuwam smutek.
Napełnij mnie swoją Siłą, gdy jestem słaby.
Ratuj mnie z więzienia, w którym się znajduję, abym mógł zostać uwolniony i trafić w bezpieczne objęcia Twoich Najświętszych Ramion. Amen.
Moja Miłość jest wieczna. Wasze dusze są wieczne. Moje Królestwo jest wieczne i takie jest też Królestwo złego ducha.
Kiedy jesteście winni strasznego grzechu, musicie walczyć w każdej sekundzie, aby usunąć się z miejsca zagrożenia i w każdej chwili starać się pozostać Mi wiernym. Najprostszym sposobem jest kochać się wzajemnie, tak jak Ja was miłuję. Wszystko, co oddala was od miłości wzajemnej nie pochodzi ode Mnie.
Wasz Jezus


31st May 2014, 08:20 - My Love never wilts; never falters; never dies. No matter what you have done

My dearly beloved daughter, My Love blazes like a furnace for every single one of you. It has been inflamed to an even greater extent because of the wicked influence, which has been inflicted upon humanity. Every kind of deceit clouds souls at this time in history, because of the influence of the devil in the world, as the final battle for souls continues.
Every man, woman and child over the age of seven years will struggle to differentiate between right and wrong. Many will condone wicked acts and say that they are justified in doing so. Those who acknowledge, as being good, the evil words, deeds and actions, planted within their hearts by the deceiver, will feel no remorse.
Every soul, irrespective of their creed, race, colour or circumstances, will wander about in confusion as to what is right in the Eyes of God and what is declared to be wrong. And, while the masses, in error, will applaud sin in every guise, not one shred of contentment will those who betray Me have in their souls. Those who do not deviate from the Truth of all that comes from Me will be demonized. But when they spend time in My Company, they won't care, because I will instill within them an inner peace, which will not be shaken.
I promise all of you, including those who are weak and who succumb to the lies planted within you by Satan, that I will never give up on you. I will draw on you; fill you with My Love, whenever you allow Me to pull you towards Me. My Love never wilts; never falters; never dies. No matter what you have done. But, be aware, it is your soul, which is the ultimate prize and the evil one will never relent in his quest to win you over.
My Love is so powerful that even when you betray Me I will, within your conscience, ensure that you are aware of your error. This is why you will feel a sense of loss for when what you have done in the name of justice, which you know in your heart is wrong - you will feel nothing but sorrow. It is then that you must call out to Me, your Jesus, with this Prayer to help you in your hour of helplessness.
Crusade Prayer (152) Help me in my hour of helplessness
Dear Jesus, help me in my hour of helplessness.
Free me from sin and open my eyes, my heart and my soul to the deceit of the devil and his wicked ways. Fill me with Your Love when I feel hatred in my heart.
Fill me with Your Peace when I feel grief. Fill me with Your Strength when I am weak.
Save me from the prison within which I find myself, so that I can be free and be held safely in Your Sacred Arms. Amen.
My Love is eternal. Your soul is eternal. My Kingdom is eternal and so is the Kingdom of the evil one.
When you are guilty of terrible sin, you must fight every single second to remove yourself from danger and strive to remain true to Me at all times. The easiest way to do this is to love one another as I love you. Anything that removes you from love for one another does not come from Me.
Your Jesus