Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

31.05.2014, 16:20 - Matka Zbawienia: Ten Dar Ochrony dla dzieci został zarządzony przez mojego umiłowanego Ojca

Moje drogie dziecko, pragnę wezwać rodziców dzieci i młodzieży z całego świata, aby poświęcili je mojemu Niepokalanemu Sercu.
Mój Najdroższy Syn, Jezus Chrystus, pragnie, abym to zrobiła, gdyż On okryje je swoją Najdroższą Krwią i zapewni im bezpieczeństwo. On chce, abyście drogie dzieci tak uczyniły, ponieważ On udzieli im wielkich łask. Ten Dar Ochrony dla dzieci został zarządzony przez mojego umiłowanego Ojca. Za przyczyną swojego Syna, Jezusa Chrystusa, obiecuje On wielkie Łaski i te dzieci, które zostaną oddane mnie, będą chronione przed wpływem złego ducha.
Mój Syn uczyni wszystko, co jest konieczne, aby zjednoczyć wszystkie rodziny w swoim Nowym Raju, a przez poświęcenie swoich dzieci mnie, Matce Zbawienia, zostanie przyznana wielka Ochrona każdej rodzinie, w której imiennie ofiaruje mi się dzieci.
Moja miłość do dzieci Bożych jest bardzo szczególna, gdyż jestem Matką wszystkich dzieci Bożych. To przeze mnie, Matkę Zbawienia, dusze poświęcone mnie, będą zbawione przez Miłosierdzie Mojego Syna. Te dusze nie będą kuszone przez oszustwa, które zostaną przedstawione światu przez antychrysta.
Musicie odmawiać tę Modlitwę raz w tygodniu, przed moim obrazem, waszej ukochanej Matki i pobłogosławić siebie wodą święconą przed jej odmawianiem.
Modlitwa Krucjaty (153) Dar Ochrony dla dzieci:
O Matko Boga, Matko Zbawienia,
proszę, abyś poświęciła dusze tych dzieci (wymień je tutaj...) i ofiarowała je twojemu umiłowanemu Synowi.
Módl się, aby Jezus, przez Moc swojej Najdroższej Krwi, okrył i ochronił te małe dusze, wszelkiego rodzaju ochroną przed złem.
Proszę cię, droga Matko, abyś chroniła moją rodzinę w czasach wielkich trudności i aby twój Syn spojrzał łaskawie na moją prośbę zjednoczenia mojej rodziny w jedno z Chrystusem i dał nam Zbawienie Wieczne. Amen.
Idźcie i bądźcie wdzięczni za miłość Boga do swoich dzieci. Wielkie Miłosierdzie i Błogosławieństwa zostaną okazane każdemu dziecku i młodemu człowiekowi, którego imię będzie mi przedstawione, bym poświęciła je mojemu Synowi.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


31st May 2014, 16:20 - Mother of Salvation: This Gift of Protection for children has been commanded by my beloved Father

My dear child, I wish to call upon parents of children and young people, all over the world, to consecrate them to my Immaculate Heart.
My Precious Son, Jesus Christ, desires that I do this, as He will cover them with His Precious Blood and so keep them safe. He wants you, dear children, to do this because He will grant great Graces upon them. This Gift of Protection for children has been commanded by my beloved Father. Through His Son, Jesus Christ, He promises great Graces and those children who are presented to me will be protected from the influence of the spirit of evil.
My Son will do all that is required to unite all families in His New Paradise and by consecrating your children to me, the Mother of Salvation, great Protection will be given to every family whose children's names are offered to me.
My love for God's children is very special, for I am the Mother of all God's children. It will be through me, the Mother of Salvation, that souls consecrated to me, will be saved through the Mercy of my Son. These souls will not be tempted by the deceit, which will be presented to the world by the antichrist.
You must recite this Prayer once a week, before an image of me, your beloved Mother, and bless yourself with Holy Water before you recite it.
Crusade Prayer (153) The Gift of Protection for children:
O Mother of God, Mother of Salvation,
I ask that you consecrate the souls of these children (List them here...) and present them to your beloved Son.
Pray that Jesus will, through the Power of His Precious Blood, cover and protect these little souls with every kind of protection from evil.
I ask you, dear Mother, to protect my family in times of great difficulties and that your Son will look favourably upon my request to unite my family in one with Christ and grant us Eternal Salvation. Amen.
Go and be thankful for the Love that God has for His children. Great Mercy and Blessings will be accorded to every child and young person whose name you present to me for consecration to my Son.
Your beloved Mother Mother of Salvation