Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


04.06.2014, 14:13 - Matka Zbawienia: Dzisiejsze Święto Matki Zbawienia będzie ostatnim dniem przyznanym mi, Matce Bożej

Moje drogie dzieci, zbawienie może być przyznane przez mojego Syna, Jezusa Chrystusa tylko tym duszom, które przyjmują Jego Boże Miłosierdzie.
Medalik Zbawienia jest jednak wyjątkowym Darem z Nieba danym światu z powodu wielkiej Miłości Mojego Syna, jaką darzy on wszystkie dzieci Boże. Poprzez moc daną mi z polecenia mojego Ojca Przedwiecznego, Medalik ten przyczyni się do zbawienia miliardów dusz. Jest to możliwe, bo skoro tylko dusza przyjmie ten Medalik z otwartym sercem, doprowadzi to do nawrócenia.
Moja rola, jako Współodkupicielki, pomagającej mojemu Synowi w Jego wielkim planie zjednoczenia wszystkich, przyniesie im Życie Wieczne, jak zostało to ustanowione. Jako Matce Zbawienia udzielono mi wszelkich mocy, by zmiażdżyć głowę węża, co sprawi, że jego władza szybko się zmniejszy. Dlatego zły duch gardzi tym Medalikiem i wykorzysta każdą duszę, którą zakazi, aby wykrzykiwała przekleństwa i go zwalczała. Musicie więc ignorować złego ducha w każdym czasie i modlić się do mnie, waszej ukochanej Matki w tym szczególnym dniu, w nadchodzących latach, o szczególne Łaski. Ogłaszam ten dzień, 4 czerwca 2014 roku, Świętem Matki Zbawienia. Gdy tego dnia będziecie odmawiali tę modlitwę, ja będę wstawiała się w imieniu wszystkich dusz o Dar Zbawienia, zwłaszcza za tych, którzy są w wielkiej duchowej ciemności duszy.
Modlitwa Krucjaty (154) Modlitwa na Święto Matki Zbawienia:
O Matko Zbawienia, przedstawiam Ci dziś, w tym dniu 4 czerwca, w Święto Matki Zbawienia, następujące dusze (wymień imiona).
Proszę udziel mi i tym wszystkim, którzy cię czczą, droga Matko, i którzy rozpowszechniają Medalik Zbawienia, wszelkiej ochrony przed złym duchem i przed tymi wszystkimi, którzy odrzucają Miłosierdzie twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa i wszystkie Dary, jakich udziela On ludzkości.
Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został udzielony Dar Wiecznego Zbawienia. Amen.
Dzieci, pamiętajcie, co wam powiedziałam, zawsze wzywajcie mnie, swoją Matkę, abym przyszła wam z pomocą w czasach wielkiej niedoli. Zawsze wstawię się za wami, aby w każdym czasie przynieść wam pokój i pocieszenie w waszym dążeniu, by przybliżyć się do mojego Syna.
Dzisiejsze Święto Matki Zbawienia będzie ostatnim dniem przyznanym mi, Matce Bożej. Cieszcie się, gdyż wszyscy aniołowie i święci jednoczą się w tej chwili z powodu dusz, które teraz będą chronione przed złym duchem i których los będzie teraz spoczywał w Rękach Mojego Syna.
Wasza Ukochana Matka
Matka Zbawienia


4th June 2014, 14:13 - Mother of Salvation: The Feast Day of the Mother of Salvation, will be the last day accorded to me, the Mother of God

My dear children, salvation can only be bequeathed by my Son, Jesus Christ, to souls who accept His Divine Mercy. The Medal of Salvation, however, is an exceptional Gift from Heaven given to the world because of the great Love my
Son has for all God's children. Through the powers given to me, by the command of my Eternal Father, this Medal will be responsible for the salvation of billions of souls. This is made possible because once a soul accepts this Medal with an open heart it will result in conversion.
My role as Co-Redemptrix, in assisting my Son in His great plan to unite everyone and to bring them Eternal Life, has been established. As the Mother of Salvation, all powers assigned to me to crush the serpent's head has meant that his power will diminish quickly. This is why he, the evil one, despises this Medal and he will use every soul he infests, to scream obscenities and fight it. You must ignore the spirit of evil at all times and pray to me, your beloved Mother, on this special day, in the years ahead, for special Graces. I declare this day, June 04, 2014, as the Feast Day of the Mother of Salvation. On this day, when you recite this prayer, I will intercede on behalf of all souls for the Gift of Salvation, especially for those who are in great spiritual darkness of the soul.
Crusade Prayer (154) Feast Day of Mother of Salvation Prayer:
O Mother of Salvation, I place before you today on this day, June 4th, the Feast Day of the Mother of Salvation, the souls of the following (list names).
Please give me and all those who honour you, dear Mother, and who distribute the Medal of Salvation, every protection from the evil one and all those who reject the Mercy of your beloved Son, Jesus Christ, and all the Gifts He bequeaths to humanity.
Pray, dear Mother, that all souls will be granted the Gift of Eternal Salvation. Amen.
Children, remember what I have told you, always call on Me, your Mother, to come to your aid in times of great need. I will always intercede, on your behalf, to bring you peace and comfort at all times in your quest to become close to my Son.
Today, the Feast Day of the Mother of Salvation, will be the last day accorded to me, the Mother of God. Rejoice for all the angels and saints unite at this time, because of the souls who will now be protected from the evil one and whose fate will now rest with my Son.
Your Beloved Mother Mother of Salvation