Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015

08.06.2014, 14:45 - Matka Zbawienia: Proszę tych, którzy przyjmują te Orędzia, aby się modlili za tę Misję

Moje dziecko, czy mogłabym prosić tych, którzy przyjmują te Orędzia, aby się modlili za tę Misję? Wzywa się was do modlitwy o chronienie tego Dzieła przed wszelkimi nikczemnymi zasadzkami i działaniem złego ducha, poprzez tych, którzy mu służą i go czczą. Nigdy wcześniej wasze modlitwy nie były tak potrzebne, jak w tym czasie. Działanie złego ducha przeciwko tej Misji Zbawienia jest silne, a jego nienawiść narasta. Jeśli nie będziecie prosili Boga o osłabienie jego nienawiści i wpływu na ludzkość, jego dzieła będą kwitły i niszczyły dusze, dla których jedyna nadzieja na zbawienie pojawi się poprzez Dary, które Bóg daje swoim dzieciom.
Proszę was, drogie dzieci o modlitwy za tych wszystkich, którzy poświęcają swoje życie na Boże Wezwanie i dla tej Misji. Ta modlitwa ma być odmawiana za wszystkich Bożych proroków, wizjonerów i święte sługi, aby Mu dalej służyli, kiedy wypełnia On Ostateczne Przymierze.
Modlitwa Krucjaty (155) O Ochronę Misji Zbawienia:
O najdroższa Matko Zbawienia, usłysz nasze wołania o ochronę tej Misji Zbawienia i o ochronę dzieci Bożych. Modlimy się za tych, którzy przeciwstawiają się Woli Bożej w tej wielkiej chwili w historii. Prosimy, abyś chroniła tych, którzy odpowiedzieli na twoje wezwanie i na Słowo Boże, aby uratować każdego przed wrogami Boga. Pomóż uwolnić te dusze, które padają ofiarą oszustwa diabła i otworzyć im Oczy na Prawdę.
O Matko Zbawienia, pomóż nam, biednym grzesznikom, abyśmy stali się godni otrzymać Łaskę wytrwałości w naszych czasach cierpienia w Imię twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.
Chroń tę Misję od szkody. Chroń swoje dzieci przed prześladowaniem. Okryj nas wszystkich swoim Najświętszym Płaszczem i obdarz nas Darem zachowania wiary, za każdym razem, gdy wymaga się od nas wypowiadania Prawdy i przekazywania Świętego Słowa Bożego, przez resztę naszych dni, teraz i na zawsze. Amen.
Moje ukochane dzieci, musicie zanosić swoje modlitwy każdego dnia do mojego Syna, o ochronę tej Misji przed nienawiścią szatana. Gdy tak będziecie czynili udzielone wam będzie wszelkie Błogosławieństwo. Wy, którzy macie taką możliwość, proszę ofiarujcie Msze, tak często, jak to tylko możliwe, za Bożego proroka Marię od Bożego Miłosierdzia i za wszystkie sługi Boże, aby przez Miłosierdzie Boga wszystkie dusze zjednoczyły się z Nim w Jego Królestwie, na zawsze.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


8th June 2014, 14:45 - Mother of Salvation: I ask those who follow these Messages to pray for this Mission

My child, may I ask those who follow these Messages to pray for this Mission. Your Prayers are asked so that this Work is protected from all wicked snares and deeds of the evil one, through those who serve and honour him. Never before have your Prayers been needed as they are at this time. The work of the evil one against this Mission of Salvation is intense and his hatred is mounting. If you do not ask God to diffuse his hatred and influence over humanity, his works will prosper and destroy souls, whose only hope of salvation will be through the Gifts, which God gives His children.
I ask you, dear children, to pray for all those who devote their lives to God's Call and for this Mission. This Prayer is to be said for all of God's prophets, visionaries and holy servants, so that they continue to serve Him as He fulfills the Final Covenant.
Crusade Prayer (155) For Protection of the Mission of Salvation:
O dearest Mother of Salvation, hear our call for the protection of the Mission of Salvation and for the protection of God's children. We pray for those who defy the Will of God in this great moment in history. We ask that you protect all those who respond to your call and the Word of God, to save everyone from the enemies of God. Please help release those souls, who fall prey to the deceit of the devil and open their eyes to the Truth.
O Mother of Salvation, help us poor sinners to be made worthy, to receive the Grace of perseverance at our time of suffering in the Name of your beloved Son, Jesus Christ.
Protect this Mission from harm. Protect your children from persecution. Cover all of us with your Most Holy Mantle and favour us with the Gift of retaining our faith, every time we are challenged for speaking the Truth, for conveying the Holy Word of God, for the rest of our days now and forever. Amen.
My beloved children, you must present your Prayers each day to my Son, for the protection of this Mission against the hatred of Satan. When you do this, every Blessing will be given to you. To those of you who are able, please have Masses offered up, as often as you can, for God's prophet Maria Divine Mercy and for all of God's servants, so that through God's Mercy, all souls will be united with Him in His Kingdom, forever.
Your beloved Mother Mother of Salvation