Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


18.06.2014, 14:51 - Matka Zbawienia: Na każdy krok przybliżający was do mojego Najdroższego Syna, przypadają wasze dwa kroki do tyłu

Moje dzieci, podążajcie za mną, Matką Zbawienia i weźcie mnie za rękę, abym prowadziła was drogą Prawdy mojego Syna. Przez moje wstawiennictwo wielu z Was zdobędzie się na odwagę, by iść tą ciernistą i kamienistą drogą do Wiecznego Zbawienia.
Drogie dzieci, poznanie mojego Syna wymaga naprawdę wielkiej wytrwałości. Musicie otworzyć swój umysł, serce i duszę bez cienia wątpliwości czy pychy, zanim będziecie w stanie widzieć. Gdy Prawda objawi się wam w waszych sercach, musicie do niej przylgnąć, ponieważ będzie to środek, przy pomocy którego uwolnicie się.
Na każdy krok przybliżający was do mojego Najdroższego Syna, przypadają wasze dwa kroki do tyłu, z powodu sposobu, w jaki zły duch będzie z was szydził. On nigdy nie przestanie próbować odrywać was od Chrystusa, gdyż to właśnie uczynił swoją podłą misją, by odciągać was w przeciwnym kierunku. Kiedy zatem upadacie w drodze musicie ponownie podnosić się i zaczynać od nowa. Za każdym razem, gdy robicie krok wstecz wiedzcie, że wszystko, na co ma wpływ szatan zawsze będzie odwrócone - będzie to przeciwieństwo wszystkiego, co mój Syn przekazał ludzkiej rasie. Będziecie więc musieli uzbroić się w wielką cierpliwość, ale gdy już pokonacie wszystkie przeszkody, szybciej pójdziecie drogą do mojego Syna. Każde pokonane niepowodzenie sprawi, że będziecie silniejsi w wierze. A kiedy wasza wiara stanie się silna, nic nie stanie wam na drodze, aby stać się prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa.
Idźcie w pokoju, drogie dzieci i pozwólcie mi, Matce Zbawienia, pomóc wam stać się silniejszymi w waszej miłości do Jezusa Chrystusa, ponieważ bez Niego nigdy nie znajdziecie pokoju i pocieszenia, których poszukujecie w tym życiu, czy poza nim.
Wasza kochająca Matka
Matka Zbawienia


18th June 2014, 14:51 - Mother of Salvation: For every step you take to come closer to my Precious Son, you will take two steps backwards

My children, follow me, the Mother of Salvation, and take my hand as I lead you along the path of Truth to my Son. It will be through my intercession that many of you will find the courage to walk this thorny and stone ridden path to Eternal Salvation.
Dear children, in order to get to know my Son truly, it requires great perseverance. You must open your mind, your heart and your soul, without a trace of doubt or pride, before you will be able to see. When the Truth is revealed to you within your hearts, you must cling to this, for it will be the means by which you will be set free.
For every step you take to come closer to my Precious Son, you will take two steps backwards, because of the way in which the evil one will taunt you.He will never cease to try and pull you away from Christ, for he has made it his vile mission to pull you in the opposite direction. So when you fall along your journey you must pick yourself up again and start all
over. For each time you take a backward step, know that everything that Satan influences will always be backwards - the opposite to all that my Son bequeaths to the human race. You will, therefore, require great patience, but once you overcome every hurdle, you will walk more quickly along the path towards my Son. Each setback, when overcome, will make you stronger in your faith. And when your faith becomes strong, nothing will stand in your way to become a true disciple of Jesus Christ.
Go in peace, dear children, and allow me, the Mother of Salvation, to help you to become stronger in your love for Jesus Christ, because without Him you will never find the peace and comfort that you seek in this life or beyond.
Your loving Mother Mother of Salvation