Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


29.06.2014, 20:20 - Nigdy nie należy odrzucać Boga z powodu złych czynów tych, którzy fałszywie utrzymują, że Mu służą

Moja szczerze umiłowana córko, każdy, kto zasłania się religią, żeby wyrządzić zło ludziom innych religii nie pochodzi ode Mnie. Religie, które maskują nienawiść i demonizują inne wyznania, nie służą Bogu.
Kiedy ludzie wykorzystują Mnie, Jezusa Chrystusa, jako tarczy do osłony swoich dążeń do mordowania i masakrowania niewinnych, jest to największym świętokradztwem. Ludzie, którzy wierzą w Boga muszą wiedzieć Kim jest Bóg; co powiedział On światu i jak nauczał On swoje dzieci poprzez Dziesięcioro Przykazań, aby Mu służyły.
Bóg jest Miłością. On nie toleruje żadnego rodzaju nienawiści. Jeśli widzicie ludzi, którzy pod płaszczykiem religii zadają ból innym z jakiejkolwiek przyczyny, musicie wiedzieć, że to nie ma nic wspólnego z miłością do Boga. Nienawiść pochodzi od szatana, a on rozprzestrzenia swój jad wśród radykałów religijnych, by dać upust swojej złości przeciwko Bogu. Przez infiltrowanie tych, którzy mają zniekształcone rozumienie tego, Kim Ja Jestem, udaje się mu rozpowszechniać nienawiść wobec Boga. Ludzie będą wtedy pytali: "Jak Bóg mógł zezwolić na popełnianie takiego zła w Jego Imię?" Odpowiedź jest taka, zło zawsze znajdzie się w tych miejscach, gdzie Bóg jest czczony, ponieważ takie miejsca są starannie wyszukiwane przez złego ducha, by przynieść hańbę każdej religii, która czci Boga. Poprzez jego działania ludzie odwrócą się wtedy od Boga i będzie On obwiniany za każdy nikczemny czyn, popełniany przez tych, którzy twierdzą, że Mu służą.
Nienawiść jest starannie zamaskowana. Ci, którzy twierdzą, że reprezentują Boga będą ją przedstawiać, jako sprawiedliwość wobec wrogów Boga. Będzie to odbierane jako "głos troski" i potępienia tego, co według niego świat powinien uznać za zło. Kościoły różnych wyznań na całym świecie są przeniknięte od wewnątrz przez wrogów Boga. Celem jest przyniesienie wstydu Imieniu Mojego Przedwiecznego Ojca. W wyniku czego we wszystkich zakątkach świata, rodzi się głęboka podejrzliwość i brak zaufania Bogu. Opiera się to na naturalnym założeniu, że skoro przedstawiciele Boga namawiają do czynienia zła w Jego Imię, to wiara w Boga jest błędna. Oto dlaczego świat pogrążył się w korupcji, nienawiści i wojnach, ponieważ planem szatana jest zniszczenie każdej religii, która czci Prawdziwego Boga. Ci, którzy dokonują takiego zła nie mają miłości w swoich duszach.
Nigdy nie wolno odrzucać Boga z powodu złych czynów tych, którzy fałszywie utrzymują, że Mu służą. Jeśli tak uczynicie i z tego powodu odsuniecie się od Boga, to oznacza, że daliście się nabrać na kłamstwa szatana i je łyknęliście, a właśnie tego szatan chciał. Nigdy nie oceniajcie innych z powodu ich przekonań - dobrych czy złych. Nigdy nie dokonujcie osądu Mojego Ojca Przedwiecznego ani Mnie, Jezusa Chrystusa, Jego umiłowanego Syna, za popełnianie grzechów przez tych, którzy służą Jego Kościołom. Człowiek na tej Ziemi jest i zawsze będzie grzesznikiem. Grzech zawsze będzie przekleństwem człowieka, dopóki nie przyjdę ponownie. Jednak oskarżanie Boga o grzech jest równie strasznym świętokradztwem, jak i niemożliwością.
Uświadomcie sobie fakt, że szatan istnieje i starannie to ukrywa, po to by mógł oszukać dusze, doprowadzając je do przeklinania Boga, Stwórcy wszystkiego, co jest i zawsze będzie. Wkrótce wszystkie te okropności dobiegną końca i wszelka Chwała będzie należała do Mnie. Już niedługo szatan zostanie zniszczony i ludzkość będzie w stanie wyraźnie zobaczyć, Kim Ja Jestem i Chwalebne Życie, jakie przyniosę wraz z Moim Powtórnym Przyjściem.
Musicie zachować czujność wobec wszystkiego, co wam przedstawiają w Moje Święte Imię, a przekonacie się, że nie wszystko pochodzi ode Mnie.
Wasz Jezus


29th June 2014, 20:20 - You must never reject God because of the evil acts of those who falsely claim to serve Him

My dearly beloved daughter, any man who hides behind religion to inflict evil upon people of other religions does not come from Me. Religions which camouflage hatred and demonize other denominations do not serve God.
When men use Me, Jesus Christ, as a shield to hide behind, in their quest to murder and slaughter innocents, this is the greatest sacrilege. Men, who believe in God, must know Who God is; what He has told the world and how He has instructed His children through the Ten Commandments, in order to serve Him.
God is Love. He does not condone hatred of any kind. If and when you see people using the cloak of religion to inflict pain upon others, for whatever reason, you must know that this has nothing to do with love for God. Hatred comes from Satan and he spreads his venom amongst religious radicals, in order to vent his anger against God. By infiltrating those, who have a distorted understanding as to Who I Am, he succeeds in spreading hatred against God. People will then ask: "How could God permit such evil in His Name?" The answer is that evil will always be found in places where God is revered, because such places are carefully sought out by the evil one, to bring shame to any religion, which honours God. By his actions people will then turn away from God and He will be blamed for every vile act, perpetrated by those who claim to serve Him.
Hatred is careful to disguise itself. It will usually be presented by those who claim to represent God, so as to be seen to bring justice to the enemies of God. It will be seen as the 'voice of concern' and its condemnation of what it desires the world to believe as being an evil thing. Churches of different denominations, all over the world, have been infiltrated by God's enemies from within. The aim is to bring shame upon the Name of My Eternal Father. As a result, there has arisen, in all corners of the world, a deep suspicion and lack of trust in God. The natural assumption is that God's representatives have instigated evil in His Name and therefore, faith in God is flawed. This is why the world has been plunged into hatred, corruption and wars, because Satan's plan is to destroy every religion, which honours the True God. Those who cause these evils have no love in their souls.
You must never reject God because of the evil acts of those who falsely claim to serve Him. If you do, and you remove yourself from God because of this, you have fallen for the lies, which Satan wants you to swallow. Never judge others because of their beliefs - good or bad. Never judge My Eternal Father or Me, Jesus Christ, His beloved Son, for the sins that those who serve His Churches commit. Man is, and always will be, a sinner on this Earth. Sin will always be the curse of man, until I come again. But to accuse God of sin is as much a terrible sacrilege as it is impossible.
Wake up to the fact that Satan exists and that he is careful to hide this fact, so that he can fool souls into cursing God, the Creator of all that Is and ever will Be. Soon, all these atrocities will come to an end and all Glory will be Mine. It will not be long before Satan is destroyed and the human race will be able to see clearly Who I Am and the Glorious Life I will bring at My Second Coming.
You must remain alert to all that is presented in My Holy Name, for you will find that not all comes from Me. Your Jesus