Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


03.07.2014, 16:40 - Bóg Ojciec: Ja Jestem Prawdą. Weźcie Mnie za Rękę i idźcie za Mną. Wszelkie Życie pochodzi ode Mnie

Moja najdroższa córko, człowiek ma władzę nad własnym losem, gdyż otrzymał wolność wyboru, jako Dar ode Mnie.
Niektórzy wybierają właściwą drogę do Mojego Niebiańskiego Królestwa przez Mojego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. Inni wybierają niemądrze. Z powodu otrzymanych darów, które obejmują inteligencję, wiedzę i wolną wolę, wielu się pyszni. Inni szukają fałszywych wartości i wielkich darów materialnych, które daje świat, aż w końcu tylko ich chwilowe pragnienia stają się dla nich ważne. Poprzez przylgnięcie do egoistycznych aktów i czynów; poprzez zapatrzenie w siebie i poszukiwanie samorealizacji kosztem innych, skazują się na grzechy, które ich zniewolą.
Odrzucając przyjęcie Daru Życia Wiecznego, który przynoszę wam wszystkim, którzy będziecie mieli udział w Moim Królestwie, wy, drogie dzieci, odetniecie się ode Mnie na wieczność. Przychodzę dokonać w tym czasie interwencji, ponieważ egocentryzm na świecie wyeliminował całą miłość dla Mnie z waszych serc. Przychodzę, aby przynieść wam Prawdę; wiedzę o Moim Królestwie i przypomnienie o dwóch wyborach, które zostaną wam przedstawione. Pierwszym wyborem jest przyjęcie Mojej Miłosiernej Dłoni i życia chwalebnym życiem, mając udział w Moim Boskim życiu Mojego Nowego Królestwa. Drugim wyborem jest zdecydowanie się na wieczną ciemność i stanie się niewolnikami otchłani, gdzie szatan pozostanie na zawsze.
Tak wielu z was odrzuca Moją Miłość, wiedzę, jaką wam dałem przez Moje Święte Słowo i ostrzeżenia przekazane przez proroków. Nie wierzcie, że dzisiejszy świat zmienił się w czymkolwiek przez ten czas Ziemi aż do teraz. Ludzkość się nie zmieniła. Grzech nadal jest waszym przekleństwem i tylko poprzez zwalczenie wroga - co przyniesie cierpienie i smutek - staniecie się zdolni do przyjęcia Życia, które dla was stworzyłem.
Słuchajcie teraz, gdy przypominam wam o Mojej Obietnicy. Stworzyłem Wieczny Raj, który należy do was. Przyniesie on wam Wieczne Życie ciała i duszy. Ono na was czeka. Nie roztrwońcie waszego dziedzictwa. Jeśli to zrobicie, złamie Mi to Serce, a wy będziecie żałowali tej decyzji na wieczność.
Słuchajcie teraz Mojego Wołania, gdyż będę zsyłał wszelkie znaki; wszelkie Cuda i wszelki Łaski, aby obudzić wasze znużone serca, dopóki nie wywołam w was wiedzy Prawdy.
Ja Jestem Prawdą. Weźcie Mnie za Rękę i idźcie za Mną. Wszelkie Życie pochodzi ode Mnie.
Wasz Ojciec Przedwieczny
Bóg Najwyższy


3rd July 2014, 16:40 - God the Father: I Am the Truth. Take My Hand and follow Me. All Life comes from Me

My dearest daughter, man is in control of his own destiny, because he has been given freedom of choice, as a Gift from Me.
Some choose the correct path towards My heavenly Kingdom, which is through My Only-Begotten Son, Jesus Christ. Others choose unwisely. Because of man's gifts, which include intelligence, knowledge and free will, many
become proud. Others seek falsehoods and great material gifts, which the world makes possible, until eventually, only their immediate desires become important to them. By adhering to selfish acts and deeds; by becoming self-obsessed and by seeking out personal fulfillment, at the expense of others, they condemn themselves to the sins, which will enslave them.
By refusing to accept the Gift of Eternal Life, which I bring to all of you, who will share in My Kingdom, you, dear children, will separate from Me for eternity. I come to intervene at this time because the self-absorption in the world has eradicated all love in your hearts for Me. I come to bring you the Truth; the knowledge of My Kingdom and a reminder of the two choices, which you will be presented with. The first choice is to accept My Hand of Mercy and live a glorious life by sharing in the Divine Life of My New Kingdom. The second choice is to choose eternal darkness and become slaves to the abyss, where Satan will remain forever.
So many of you refuse My Love, the knowledge I gave you through My Holy Word, and the warnings given to you by the prophets. Do not believe that the world today is any different to time on Earth up to now. Humanity has not changed. Sin is still your curse and it will only be by fighting the enemy - which brings you misery and sorrow - that you will become capable of accepting the Life I have created for you.
Listen now as I remind you of My Promise. I have created an Eternal Paradise, which belongs to you. It will provide you with Eternal Life of the body and the soul. It awaits you. Do not squander your inheritance. This will break My Heart if you do and you will regret this decision for eternity.
Hear now My Call, for I will send every sign; every Miracle and every Grace, so as to awaken your jaded hearts until I stir, within you, the knowledge of the Truth.
I Am the Truth. Take My Hand and follow Me. All Life comes from Me.
Your Eternal Father God the Most High