Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


15.07.2014, 18:00 - Świat Mnie opuścił, jak przepowiedziano, a największej zdrady doznało Moje Ciało

Moja szczerze umiłowana córko, świat Mnie opuścił, jak przepowiedziano, a największej zdrady doznało Moje Ciało. Moje Słowo jest rozrywane na strzępy, a wielu z tych, którzy mówią, że posiadają dużą wiedzę na temat Mojego Nauczania, będą obojętni na prześladowania, które zostaną zadane Mojemu Kościołowi. Tak jak zostałem przeklęty podczas Mojego Ukrzyżowania przez tych, którzy z dumą chwalili się swoją najwyższą znajomością Moich Dróg, tak samo potępią Mnie teraz po raz drugi, gdy przychodzę upomnieć się o Moje Królestwo.
Niewdzięczne dusze, pozbawione prostoty i pokory, nigdy nie zaakceptują głosu tych, których uważają za niegodnych głoszenia Prawdy. Oni nigdy nie zaakceptują Prawdy, ponieważ gdy przyjmą fałsz w Moje Imię, w ich sercach nie będzie miejsca dla Ducha Bożego, by zalał ich dusze. Zamiast przygotować ludzkość na Moje Wielkie Miłosierdzie - Dzień, który obiecałem światu - oni odwrócą się plecami. Z powodu swoich dumnych i zatwardziałych serc, nie rozpoznają Bożych Znaków wysłanych po to, by otworzyć ich serca w gotowości dla Mnie. Będą też robić wszystko, co w ich mocy, aby powstrzymać Słowo Boże od dotarcia do każdego grzesznika na świecie i dlatego nigdy nie pozwolę im o tym zapomnieć.
Ten, kto utraci dla Mnie jakąś duszę, utraci swoją własną. Ten, kto blokuje Moją Drogę nie będzie się miał dokąd zwrócić. Ten kto potępia wbrew Woli Boga, będzie potępiony. Czego naprawdę nauczyliście się ode Mnie, jeśli nie potraficie przypominać Prawdy Mojej Obietnicy ponownego przyjścia? Moje Królestwo przyjdzie na Ziemię, tak jak jest w Niebie i ci, którym nie udało się pojąć tego, co powiedziałem, nie będą nadal nic rozumieli. Zmarnują oni Łaski, jakie obecnie zsyłam i zabarykadują się w więzieniu o takiej ciemności, że zostaną oślepieni przez Moje Światło tego Wielkiego Dnia.
Mój czas jest bliski i jest go tylko tyle, abym mógł was przygotować. Moja Miłość pozostaje tak Wielka, jak jest Miłosierna, ale wy sami także musicie sobie pomóc, gdyż nie jest łatwo stać się godnym Mojej Obietnicy Zbawienia.
Wasz Jezus


15th July 2014, 18:00 - The world has forsaken Me, as foretold, and the greatest betrayal upon My Body has been inflicted

My dearly beloved daughter, the world has forsaken Me, as foretold, and the greatest betrayal upon My Body has been inflicted.
My Word is being torn into shreds and many of those who say they are wise to My Teachings will be oblivious to the persecution, which will be inflicted upon My Church. Just as I was cursed, during My Crucifixion, by those who proudly boasted of their supreme wisdom in My Ways, will I be denounced at this, My second time to come to claim My Kingdom.
Ungrateful souls, devoid of simplicity or humility, they will never accept the voice of those they consider to be unworthy to utter the Truth. They will never accept the Truth, for when they accept falsities in My Name, there will be no room in their hearts for the Spirit of God to flood their souls. Instead of preparing humanity for My Great Mercy - the Day I promised the world
- they will turn their backs. They will not recognize the Divine Signs sent to open their hearts in readiness for Me, because of their proud and hardened hearts. They will also do all that they can to stop the Word of God from reaching out to every sinner in the world and for that I will never let them forget this.
He who loses Me a soul, loses his own. He who blocks My Path will have nowhere to turn himself. He who swears against the Will of God will be cursed. What have you truly learned from Me if you cannot recall the Truth of My Promise to come again? My Kingdom will come on Earth as it is in Heaven and those who have failed to grasp what I said will be none the
wiser. They will have squandered the Graces I send now and barricade themselves into a prison of such darkness that they will be blinded by My Light on the Great Day.
My Time is soon and there is only so much that I can do to prepare you. My Love remains as Great as it is Merciful, but you must also help yourselves, for it is not easy to be made worthy of My Promise of Salvation.
Your Jesus