Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


22.07.2014, 16:50 - Matka Zbawienia: Ludzkość nie kocha już Jezusa Chrystusa, tak jak Go kiedyś kochała

Moje drogie dzieci, ludzkość nie kocha już mojego Syna, Jezusa Chrystusa, tak jak Go kiedyś kochała. Obojętność na Jego Istnienie przeszła w niechęć do tego wszystkiego Kim On jest, wszystkiego, co On przedstawia i wszystkiego, co On obiecał. To przynosi mi wiele bólu i smutku.
A ponieważ odstępstwo rośnie i rozprzestrzenia się, On, Jezus Chrystus, będzie zdradzony przez każdy naród, aż w końcu ci, którzy Go kochają i którzy przestrzegają Jego Nauczania nie będą w stanie deklarować swojej przynależności do Niego bez narażania się na drwiny, kpiny i oszczerstwa. Ci, którzy są Mu wierni nie będą mogli głosić Prawdy, chyba że poświęcą czas na modlitwę prosząc Go, aby pomógł im radzić sobie ze sprzeciwem, z którym będą musieli się mierzyć każdego dnia.
Aby pozostać wiernym Jezusowi Chrystusowi, trzeba Go kochać bezwarunkowo. Prawdziwe miłowanie Go jest wielkim błogosławieństwem, jak również Darem od Boga. Tych, których miłość do mojego Syna osłabła, proszę, aby przyjęli tę Modlitwę.
Modlitwa Krucjaty (160) Pomóż mi bardziej Cię kochać:
O mój Jezu, Zbawicielu świata, pomóż mi bardziej Cię kochać. Pomóż mi wzrastać w mojej miłości do Ciebie. Napełnij moje serce swoją Miłością i Współczuciem, abym mógł uzyskać Łaski, by kochać Cię w taki sposób, jaki Ty mnie kochasz.
Wypełnij moją niewdzięczną duszę głęboką i nieprzemijającą miłością do Ciebie i wszystkiego, co Ty reprezentujesz. Przez Moc swoich Łask pomóż mi kochać mojego bliźniego, tak jak Ty kochasz każde dziecko Boże i okazywać współczucie tym, którzy potrzebują Twojej miłości i którym brak wiary.
Zjednocz mnie w jedności z Tobą, abym mógł prowadzić takie życie chrześcijańskie, jakiego uczyłeś nas swoim przykładem podczas Twojego Czasu na Ziemi. Amen.
Dzieci, kochajcie mojego Syna, a On będzie rozprzestrzeniał swoją Miłość tak, że każde dziecko Boże zostanie przyciągnięte do Jego Wielkiego Miłosierdzia.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


22nd July 2014, 16:50 - Mother of Salvation: Jesus Christ, is not loved by humanity as He once was

My dear children, my Son, Jesus Christ, is not loved by humanity as He once was. The indifference to His Existence has developed into a distaste of all Who He is, all that He represents and all that He promised. This has brought me much pain and sorrow.
As apostasy grows and spreads, He, Jesus Christ, will be denounced by every nation, until those who love Him and who follow His Teachings will be unable to declare their allegiance to Him, without having to suffer ridicule, mockery and slander. Those who are loyal to Him will be unable to proclaim the Truth unless they spend time in prayer, begging Him to help them to cope with the opposition they will have to face every day.
In order to remain loyal to Jesus Christ, you must love Him unconditionally. To love Him truly is a great blessing and is also a Gift from God. To those whose love for my Son has weakened, I ask that you receive this Prayer.
Crusade Prayer (160) Help me to love You more:
O Jesus of mine, Saviour of the world, help me to love You more. Help me to grow in my love for You. Fill my heart with Your Love and Compassion, so that I can attain the Graces to love You in the way that You love me.
Fill my ungrateful soul with a deep and abiding love for You and all that You represent. By the Power of Your Graces help me to love my neighbour as You love every child of God and to show compassion to those who are in need of Your Love and who are without faith.
Unite me in union with You, so that I can lead the Christian life, which You taught us by Your example during Your Time on Earth. Amen.
Love my Son, children, and He will spread His Love, so that every child of God will be drawn into His Great Mercy. Your beloved Mother
Mother of Salvation