Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


07.08.2014, 23:40 - Będą mówili, że Moje Słowo dokonuje tak wielu ataków, że zostanie uznane za niepoprawne politycznie

Moja szczerze umiłowana córko, gdyby nie Moja Cierpliwość, Moja Kara spadłaby teraz na niesprawiedliwych, którzy biczują Mój Kościół na Ziemi.
Nienawiść wobec chrześcijaństwa jest wam narzucana na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest ogólnoświatowa apostazja, a przewodzi jej Mój zacięty wróg, który zwodzi świat, by odrzucił wszystko, co jest Moje i porzucił Mnie na pustkowie, bym tam przepadł. Drugi dokonuje się z powodu racjonalizmu i ingerencji człowieka w Moje Słowo, rozpowszechniane przez uczonych w Moim Słowie, którzy nie są napełnieni Duchem Prawdy, lecz którzy są, przeciwnie, przepełnieni poczuciem swojej własnej prawości, które jest podsycane przez pychę. Wierzą oni, że są tak dobrze wyszkoleni w interpretowaniu Mojego Nauczania, że dodadzą nowe aneksy i dostosują to, czego nauczałem, by pasowało do ich własnych egoistycznych potrzeb. A następnie są tacy, których serca są z kamienia - zimni, bezduszni i pełni głębokiej, intensywnej nienawiści do Mnie i każdego, kto praktykuje chrześcijaństwo tak, że wszyscy mogą to widzieć.
Wpływ diabła objawia się na tak wiele sposobów, że człowiek sam nie będzie w stanie przeciwstawiać się żądaniom, stawianym mu przez te trzy grupy, które będą próbowały powstrzymać go od głoszenia prawdziwego Słowa Bożego. Będą mówili, że Moje Słowo dokonuje tak wielu ataków, że zostanie uznane za niepoprawne politycznie i to będzie podane jako główny powód, by radykalnie zmienić oblicze chrześcijaństwa. Tylko prości ludzie, których miłość do Mnie jest podobna do tej, jaką mają małe dzieci, będą Mi wierni, ponieważ reszta będzie zbyt zajęta wprowadzaniem zmian dotyczących interpretacji Mojego Słowa. A przez cały ten czas, kapłani, których powołałem, by dawali świadectwo Prawdzie, będą przygotowywali się do ocalenia Prawdy.
Ukrycie Prawdy przyniesie straszliwą ciemność. Zmienianie jej jest kpiną z Mojego Ukrzyżowania. Przedstawianie substytutu Prawdy jest całkowitym wyparciem się Mnie. Jednak największymi przestępcami będą ci, którzy chełpią się swoją wiedzą o Mnie - ich świątobliwość maskuje ich przekłamania, a ich słowa i czyny nigdy nie przyciągną was do Mnie, gdyż Duch Święty nie będzie obecny w ich duszach. Gdy Duch Święty nie jest obecny ci zdrajcy Mojego Słowa wywołają ciemności w tych, którzy entuzjastycznie przyjmą ich kłamstwa. Wszystkie te fałszerstwa będą nosiły znamię złego ducha - grzech pychy, który stanowi bramę na pustynię. Kiedy już ta brama zostanie otwarta, popłyną przez nią wszystkie inne nieprawości i dusze tych wszystkich, którzy ulegną herezji, staną się jałowe.
Bez Prawdy będziecie żyli w świecie, w którym nic, co usłyszycie, nie przyniesie wam pokoju. Bez Światła Mojej Obecności słońce nie będzie jaśniało - przyćmi się i osłabnie, a potem zamgli, aż ręka śmiertelnego człowieka sprawi, że przestanie ono dawać światło, tak, że ci, którzy mając oczy nie chcieli widzieć, już dłużej nie będą widzieć, a ci, którzy widzieli i akceptowali Ducha Bożego, będą widzieć.
Wasz Jezus


7th August 2014, 23:40 - My Word, they will say, causes so much offense that it will be deemed to be politically incorrect

My dearly beloved daughter were it not for My Patience, My Punishment would be inflicted now upon the unjust who scourge My Church on earth.
The hatred against Christianity is being inflicted upon you in three ways. The first is the global apostasy, which is spearheaded by My nemesis who deceives the world into rejecting all that is of Me and tossing Me onto a wasteland left to rot. The second comes about because of the rationalism and human interference in My Word, spread by scholars of My Word who are not filled with the spirit of Truth but who are, instead, stuffed with self-righteousness, which is fuelled by pride. So well versed do they believe they are in interpreting My Teachings that they will add in new codicils and adjust what I taught to suit their own selfish needs. And then, there are those whose hearts are made of stone - cold, unfeeling and filled with a deep intense hatred for Me and anyone who practices Christianity for all to see.
The influence of the devil is manifested in so many ways that man, alone, will be incapable of withstanding the demands made upon him by all of these three groups who will try to stop him from proclaiming the True Word of God. My Word, they will say, causes so much offence that it will be deemed to be politically incorrect and so this will be given as the main reason to radically change the face of Christianity. Only the simple, the people whose love for Me is likened to that of little children, will be loyal to Me because the rest will be too busy implementing the changes regarding the interpretation of My Word. And all during this time, the priests whom I have called to bear witness to the Truth will be preparing to preserve the Truth.
To hide the Truth will bring about a terrible darkness. To change it is a mockery of My Crucifixion. To present a substitute for the Truth is to deny Me completely. Yet, the greatest perpetrators will be those who boast of their knowledge of Me - their holiness masks falsities and their words and actions will never draw you to Me for the Holy Spirit will not be present in their souls. When the Holy Spirit is not present they will - these traitors of My Word - draw out the darkness in others who will enthusiastically embrace their lies. All of these falsities will bear the sign of the evil one - the sin of pride - the doorway into the desert. Once this door opens all other iniquities will flow through and the souls of all those who succumb to the heresy will become barren.
Without the Truth you will live in a world where nothing you hear will bring you peace. Without the Light of My Presence the sun will not shine- it will become dull and languid and then it will become a haze until, by the hand of mortal man, it will fail to bring light so that those who have eyes and who refused to see will no longer see, while those who saw and accepted the Spirit of God will see.
Your Jesus