Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


10.08.2014, 18:00 - Proście, a otrzymacie. Gdy będziecie milczeli zacisnąwszy wargi, nie będę mógł wam odpowiedzieć

Moja szczerze umiłowana córko, bieg wydarzeń się zmienił, a w ślad za tym nadejdzie wiele zmian, jak przepowiedziano. Nie bójcie się, ponieważ wiele razy dawałem wam Moje Słowo, że wszystko zakończy się Moim Wielkim Miłosierdziem, które ogarnie każdą duszę Światłem Mojej Miłości i Współczucia. Bójcie się jedynie Mojej Sprawiedliwości, ale gdy zostanie ona uwolniona, wiedzcie, że dlatego zostało to dopuszczone, bo jest to dla dobra innych i dla zbawienia świata. Stosuję kary tylko po to, by zatrzymać rozprzestrzenianie się nienawiści i by obudzić w tych duszach, poczerniałych od plamy grzechu, jakąkolwiek miłość, która wciąż jeszcze może się w nich utrzymywać, aby przyszli do Mnie.
Dlaczego człowiek, zwłaszcza pobożny, sądzi, że wie więcej ode Mnie? Czyż jest on inteligentniejszy od Tego, który go stworzył? Czy sądzi, że jego racjonalna ocena wszystkiego co jest ode Mnie może wyeliminować Moją Obecność? Zuchwałość i duma człowieka ze swoich umiejętności będzie jego upadkiem. Człowiek nie ma żadnej mocy, tylko tę, która jest w jego duszy. Wiara, kiedy jest czysta, stanowi moc i przez wiarę i tylko przez wiarę, Ja, Jezus Chrystus, przyniosę wam nadzieję, miłość i radość. Tylko Ja mogę udzielić człowiekowi największych darów, ale jeśli on nie prosi Mnie o to, Ja nie mogę ich narzucać z pominięciem jego wolnej woli.
Proście, a otrzymacie. Gdy będziecie milczeli zacisnąwszy wargi, nie będę mógł wam odpowiedzieć, bo nie przychodzicie do Mnie. Zawsze zwracajcie się do Mnie i proście Mnie o wszystko, gdyż Ja za każdym razem odpowiem na wasze wołanie. Nie odwracajcie się ode Mnie i nie mówcie - wszystko będzie dobrze, życie samo zatroszczy się o siebie. Na życie trzeba zasłużyć. Wieczność jest Darem od Boga i jest on dany tym, którzy o niego proszą. Niestety, wielu zmarnuje swoją szansę Życia Wiecznego, ponieważ wierzą, że ludzkość jest mocniejsza od jakiegoś Boga, który może istnieje, a może nie. I w myśl tego, pokierują swoim losem i odwrócą się od Życia Wiecznego z powodu grzechu pychy, tkwiąc w swoim uporze.
Oni odrzucają Mnie w swoim życiu na Ziemi i odrzucą Mnie, gdy tego Wielkiego Dnia stanę przed nimi z otwartymi Ramionami. Odwrócą się i wejdą do jaskini lwa, gdzie nigdy nie zaznają chwili spokoju.
Wasz Jezus


10th August 2014, 18:00 - Ask and you will receive. Remain silent, tight-lipped and I cannot respond to you

My dearly beloved daughter the tides have turned and in their wake will come many changes as foretold. Do not be fearful for I have, many times, given you My Word that all will end with My Great Mercy, which will sweep every soul up into the Light of My Love and Compassion. Fear only My Justice but when it is unleashed know that it will be for the good of others and for the salvation of the world that this is permitted. I carry out punishments only to stop hatred from spreading and to awaken within those souls, blackened by the stain of sin, any love, which may still linger within them so that they will come to Me.
Why does man and, especially the devout man, believe that he knows more than Me? Is more intelligent than He who created him? That his rational evaluation of all things from Me can eradicate My Presence? Man's arrogance and pride in his own prowess will be his downfall. Man has no power only that, which lies within his soul. Faith, when pure, is a powerful thing and it is through faith and faith alone that I, Jesus Christ, bring you hope, love and joy. Only I can empower man with great gifts but unless he asks Me for these I cannot impose them upon his free will.
Ask and you will receive. Remain silent, tight-lipped and I cannot respond to you because you do not come to Me. Always turn to Me and ask Me for every favour, for I will answer your call every time. Do not turn your back on Me and say - all will be okay, life will take care of itself. Life must be earned. Eternity is a Gift from God and it is given to those who ask for it. Sadly, many will squander their chance of Eternal Life because they believe that humanity is more powerful than any God who may or may not exist. And so they will dictate their own fate and they will turn their backs on Eternal Life because of the sin of pride, so stubborn are they.
They denied Me in their lives on earth and they will deny Me when I stand before them, arms outstretched, on the Great Day. They will turn away and walk into the lion's den from where they will never find a minute's peace.
Your Jesus