Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.08.2014, 19:36 - Chrześcijaństwo będzie znienawidzone, gdyż będzie postrzegane jako blokada wolności osobistej

Moja szczerze umiłowana córko, świat jest zalany nową formą duchowości, obejmującą wiarę w nadrzędną istotę - tę, którą nazywają chrystusem - ale tu nie chodzi o Mnie, Jezusa Chrystusa. Szatan w postaci Lucyfera, nazywany Królem Światłości, jest ubóstwiany nie jako zło, ale jako ten, który wykonuje czyn dla Boga. Ideologia ta jest popierana przez tajne sekty, które przygotowują się do zniszczenia chrześcijaństwa. Wielu zostanie wciągniętych do okultystycznych i magicznych praktyk, ponieważ pożądają ekscytacji. Gdy już zostaną wciągnięci, staną się pionkami, a z czasem opętanymi przez złego ducha.
Wielu ludzi jest pozbawionych duchowej satysfakcji i pragną pokoju. Jakakolwiek ideologia, która twierdzi, że przyniesie im samorealizację, pokój, spokój i głębsze zrozumienie swojego człowieczeństwa, będzie dla nich atrakcyjna. Wielu jednak będzie brzydziło się pójść za Mną, Jezusem Chrystusem, ponieważ przez społeczeństwo będę skazany na pobyt w wnętrznościach Ziemi. Uspokoją się jednak, gdy zostaną nakarmieni fałszywą doktryną, według której wszystkie drogi prowadzą do Boga. To jest kłamstwo, gdyż do Boga można przyjść jedynie przeze Mnie, Jego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa.
Ja Jestem Jedno w Tym, Który wszystko stworzył. Jest tylko jeden Bóg, a Ja, Jezus Chrystus, Jestem Słowem, które stało się ciałem po to, by cała ludzkość znów mogła ozdrowieć. Beze Mnie nigdy nie będziecie mogli się spełnić ani w tym ani w przyszłym życiu.
Powiedzą ludziom, że najważniejszym celem jest dążenie do swojej wolności - wolności za wszelką cenę. A prawdziwe oddawanie czci Bogu oznacza utracenie swojej zdolności do służenia jedynie własnym interesom i, jako takie, chrześcijaństwo będzie znienawidzone, gdyż będzie postrzegane jako blokada wolności osobistej. Służyć Bogu, jakiemukolwiek Bogu, stanie się celem wielu ludzi poszukujących Prawdy. Ale gdy szatan zostanie uznany przez człowieka za istotę boską, Bóg - w swojej nieskończonej Sprawiedliwości - zniszczy tych, którzy oddają cześć bestii. Bestia, który ukrywa się wśród elity i mających władzę, daje wielką moc tym, którzy szerzą kłamstwa, że Ja, Jezus Chrystus, nie istnieję. To jest największe przekleństwo rzucone na ludzkość przez szatana, a człowiek z powodu swojej słabości daje się nabierać na kłamstwa, które płyną z ust nikczemników.
Jest tylko jeden Bóg. Jest tylko jedna droga do Boga. Żadna inna droga, niezależnie od tego, jak efektownie może być wam przedstawiona, nie może prowadzić do Ojca, tylko ta, która wiedzie przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata.
Wasz Jezus


11th August 2014, 19:36 - Christianity will be detested because it will be seen as a block to personal freedom.

My dearly beloved daughter the world is awash with a new form of spirituality comprising of a belief in a superior being - the one they call the christ - but it is not I, Jesus Christ, they refer to. Satan, in the form of Lucifer, referred to as King of the Light, is idolized not as an evil entity but as one, which performs a deed for God. This ideology is favoured by secret sects, which set out to destroy Christianity. Many will be drawn into the occult and magic practices because they crave titillation. Once drawn they will become pawns and, in time, possessed by the evil one.
Many people are starved of spiritual satisfaction and crave peace. Any ideology, which claims to bring them self-fulfillment, peace, calm and a deeper understanding of their humanity will be attractive to them. Many, however, will be loathe to follow Me, Jesus Christ, for society has condemned Me to the bowels of the earth.Yet, they will be appeased when they are fed the false doctrine that all roads lead to God. This is a lie for you can only come to God, through Me, His only begotten Son, Jesus Christ.
I Am One in He Who created all things. There is only one God and I, Jesus Christ, Am the Word made flesh so that humanity could become whole again. Without Me you can never be fulfilled, not in this life or in the next.
The world will be told that the most important goal to strive for is liberty - liberty at all costs. But to truly honour God means losing your ability to serve only your own self-interest and, as such, Christianity will be detested because it will be seen as a block
to personal freedom. To serve God, any God, will become the goal of many people seeking the Truth. But when Satan is deemed by man to be divine, God - in His infinite Justice - will destroy those who honour the beast. The beast that hides among the elite and the powerful gives great power to those who spread the lie that I, Jesus Christ, do not exist. That is the greatest curse inflicted upon humanity by Satan and because of man's weakness he falls for the lies, which pour forth from the mouths of the wicked.
There is only one God. There is only one path to God. No other path, irrespective as to how glittering it may be presented to you, can lead you to the Father only that which comes through Me, Jesus Christ, the Saviour of the World.
Your Jesus