Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


14.08.2014, 15:00 - Ci, którzy przeszkadzają Woli Boga w Jego Planie ratowania dusz ściągną na siebie na Gniew Mojego Ojca

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę oświadczyć, że ci, którzy przeszkadzają Woli Boga w Jego Planie ratowania dusz ściągną na siebie Gniew Mojego Ojca.
Kiedy człowiek otrzymuje wielki dar, dzięki Świętej Woli Mojego Przedwiecznego Ojca, a następnie odrzuca go, Mój Ojciec płacze. Ale kiedy człowiek próbuje powstrzymać, zniszczyć lub interweniować w Mój Plan wypełnienia Przymierza Mojego Ojca, mający przynieść zbawienie światu, bardzo będzie cierpiał z tego powodu. Gdy człowiek uważa, że jego moc przewyższa moc Boga, stanie się bezsilny. A kiedy człowiek obejmuje Mnie, tak jak to zrobił Judasz, mówi Mi, że Mnie kocha, całuje Mnie w policzek, a potem Mnie zdradza, nie jest lepszy niż ten, który Mnie wydał Moim oprawcom.
Przynoszę ludzkości wielkie Łaski w tych czasach. Przynoszę człowiekowi wielkie Dary przez tę Misję, a co on robi? Pluje Mi w Twarz, tak wiele zazdrości, złośliwości i nienawiści ma on w swojej duszy. Ci, którzy tak robią zostaną przytłoczeni głębokim smutkiem, pochodzącym z samotności, a podobnego do niego nigdy przedtem nie zaznali. Będą oni cierpieli ból oddzielenia od Boga w tym życiu na Ziemi, a kiedy tak się stanie, będą wiedzieli, że jest to z powodu zdrady Mnie, Jezusa Chrystusa, ich jedynego Zbawiciela. Jednak oni również w pełni pojmą Moje Wielkie Miłosierdzie, ponieważ, dając im to cierpienie na Ziemi, daję im szansę na skruchę, by ponownie odzyskali zdrowie. Gdy z godnością przyjmą Moją Wolę, dam im Życie w Moim Nowym Królestwie.
Obudźcie się wy wszyscy i zrozumcie, że Moim jedynym pragnieniem jest porwać was w Moje Kochające Ramiona. Nie jestem waszym wrogiem - kocham was i pragnę was z tęsknotą, jakiej nie jesteście w stanie zrozumieć. Nie po to wysyłam proroków, aby was straszyć, ale by ujawnić Prawdę, abym mógł przynieść Zbawienie Wieczne wszystkim z was, a zwłaszcza tym, którzy najmniej na to wszystko zasługują.
Przyjdźcie. Posłuchajcie Mojego Wezwania - Mój Plan zostanie zrealizowany bez względu na to, jak bardzo mu się sprzeciwiacie. Pełna prawda o tym, czym jest to, co jest konieczne, abyście odzyskali swoje otrzymane od Boga prawo do waszego dziedzictwa, wkrótce zostanie ujawniona. Kiedy przychodzę z tą wieścią, musicie powitać ją z radością albo utracicie swoje dusze.
Wasz Umiłowany Jezus


14th August 2014, 15:00 - Those who interfere with the Will of God in His Plan to salvage souls will incur the Wrath of My Father.

My dearly beloved daughter I desire to make it known that those who interfere with the Will of God in His Plan to salvage souls will incur the Wrath of My Father.
When man is given a great gift, through the Divine Will of My Eternal Father, and then throws it back, My Father weeps. But when a man tries to stop, damage or intervene with My Plan to complete My Father's Covenant, to bring salvation to the world, he will suffer greatly for this. When a man believes in his own power over that of God, he will be rendered powerless. And, when a man embraces Me, just as Judas did, tells Me he loves Me, kisses Me on the cheek and then betrays Me, he is no better than he who handed Me over to My executioners.
I bring humanity great graces in these times. I bring man great Gifts through this mission, and what does he do? He spits in My Face, so full of jealousy, spite and hatred does he have in his soul. Those who do this will be overwhelmed with a deep sorrow, borne out of a loneliness, the likes of which they will have never fathomed before. They will suffer the pain of separation from God in this life on earth and when that happens, they will know that this has been caused because of their betrayal of Me, Jesus Christ, their one and only Saviour. They will also understand the full extent, however, of My Great Mercy because, by giving them this suffering on earth, I am giving them a chance to repent and to become whole again. When they accept My Will, with dignity, I will bring them life in My New Kingdom.
Wake up all of you and understand that My only desire is to enrapture you in My Loving Arms. I am not your enemy - I love you and desire you with a longing that you are incapable of understanding. I send prophets not to frighten you but to divulge the Truth, so that I can bring Eternal Salvation to all of you and, especially, those who are the most undeserving of all.
Come. Listen to My Call - My Plan will be accomplished no matter how much you oppose it. The full truth of what it is that is necessary for you to reclaim your God-given right to your inheritance, will be made soon. When I come with this news you must welcome it or forfeit your soul.
Your Beloved Jesus