Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

21.08.2014, 16:25 - Matka Zbawienia: Żaden człowiek nie ma prawa szkodzić drugiemu człowiekowi w Imię Boga

Moje drogie dzieci, kiedy człowiek prześladuje drugiego człowieka i zadaje mu cierpienie, Duch Boży nie może pozostawać w tej duszy, gdyż mieszka w niej zły duch. Kiedy człowiek prześladuje drugiego, wyrządza mu krzywdę, duchowo albo fizycznie, a następnie uzasadnia swoje działania, mówiąc, że broni Słowa Bożego, to powinniście wiedzieć, że jest to największy grzech, ponieważ obraża Świętość Boga.
Żaden człowiek nie ma prawa szkodzić drugiemu człowiekowi w Imię Boga, ponieważ na to nigdy nie znajdzie się akceptacja czy przyzwolenie mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Gdy narastają nieszczęścia w świecie, tak też będzie narastała akceptacja każdego niegodziwego czynu ze strony tych, którzy są winni strasznego grzechu przeciwko Chrystusowi. Podają oni wszelkie wytłumaczenia, aby usprawiedliwić swoje złe działania, ale ani jeden z nich nie uniknie kary w Bożym Planie Zbawienia. Gdy człowiek narzuca zło innej duszy, będzie musiał odpowiedzieć za swoje grzechy przeciwko Bogu, Jego Stworzeniu i każdemu Jego dziecku.
W tym czasie wielkiego oszustwa, gdy grzesznikom trudno jest odróżnić dobro od zła, ważne jest, aby pamiętać Słowa mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Niech ten, kto jest bez grzechu, pierwszy rzuci kamieniem. Osoba, która zadaje straszliwe cierpienia innym będzie sądzona według swoich uczynków.
Musicie w tym czasie modlić się za ludzkość i o łaski, aby dostrzec różnicę między grzechami, które są kierowane przeciwko ludzkości, a tymi, które są wymierzane przeciwko Bogu. Grzech jest grzechem, ale gdy złe czyny są popełniane w Święte Imię Boga, wtedy w ślad za nimi pójdą poważne konsekwencje. Tak jak rozszerza się nienawiść, tak też Miłość Boga będzie się rozszerzała przez dusze ciche i pokorne, gdyż one niosą pochodnię Zbawienia na tle ciemności. Nie inaczej jak tylko z Łaski Boga, człowiek może być zbawiony od grzechu, dusze, które błądzą mogą być odkupione przez te dusze, które kochają Boga bezwarunkowo.
Musicie modlić się, modlić się, modlić się za grzeszników wszędzie, gdyż ciemność zaślepia ich na Prawdę. Bez Prawdy świat pogrąży się w zupełnej ciemności. Módlcie się, moje drogie dzieci, abyście mogły przeciwstawiać się brzydocie, którą grzech wnosi w wasze życie. Módlcie się za tych, którzy prześladują dzieci Boga, aby mogli w swoich sercach odnaleźć miłość i współczucie, by okazywać je innym.
Módlcie się o zbawienie dusz, a w szczególności dusz tych ludzi, którzy pozwolili, aby nienawiść zaćmiła ich serca i którzy najbardziej potrzebują Bożego Miłosierdzia.
Wasza Ukochana Matka
Matka Zbawienia


21st August 2014, 16:25 - Mother of Salvation: No man has the authority to harm another man in the Name of God

My dear children, when a man persecutes another man and causes him suffering, the Spirit of God cannot remain in that soul for it is the evil one who resides within it. When a man persecutes another, causes him harm, either spiritually or physically and then justifies his actions, by saying that he is defending the Word of God, know that this is the greatest sin as it insults the Divinity of God.
No man has the authority to harm another man in the Name of God as this would never be condoned, or permitted, by my Son, Jesus Christ. As the calamities in the world increase, so will every wicked act be condoned by those guilty of terrible sin against Christ. They will make every excuse to justify their evil actions and not one of them will escape chastisement in God's Plan of Redemption. Cast evil upon another soul and that man will have to answer for his sins against God, His Creation and every child of His.
At this time of great deceit, when it is difficult for sinners to discern right from wrong, it is important to remember the Words of my Son, Jesus Christ. Let he who is without sin, cast the first stone. The person who causes terrible suffering to others will be judged according to his or her actions.
You must, at this time, pray for humanity and the graces to discern the difference between sins, which are carried out against mankind, and those against God. Sin is sin, but when evil acts are carried out in God's Holy Name then grave consequences will follow in their wake. As hatred spreads so too will the Love of God spread though the souls of the meek and the humble, for they carry the torch of Salvation against a background of darkness. Only but for the Grace of God, can man be saved from sin and it will be through those souls, who love God without condition can the souls who err be redeemed.
You must pray, pray, pray for sinners everywhere because the darkness blinds them to the Truth. Without the Truth, the world would plunge into complete darkness. Pray that you, my dear children, can withstand the ugliness which sin brings into your lives. Pray for those who persecute God's children so that they may find it in their hearts to show love and compassion to others.
Pray for the salvation of souls and, especially, those who have allowed hatred to cloud their hearts and who are in most need of God's Mercy.
Your Beloved Mother Mother of Salvation