Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


25.08.2014, 19:05 - Kiedy ktoś mówi, że Mnie kocha, będzie robił wszystko według Mojej Świętej Woli

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy ktoś mówi, że Mnie kocha, będzie robił wszystko według Mojej Świętej Woli. Złoży on wszystko w Moje Święte Ręce i zapomni o swoich własnych potrzebach i pragnieniach. Wtedy powie Mi: "Jezu, wszystko, co mówię i robię jest zgodne z Twoją Świętą Wolą - czyń ze mną według Woli Bożej."
Człowiek, który żyje we Mnie, a Ja w nim, poświęci wszystko dla Chwały Bożej. Nie będzie miał on egoistycznych pobudek; żadnego ukrytego pragnienia dogadzania sobie i zrobi w tym życiu wszystko, co może, aby pozostać w pełnej jedności ze Mną. Odda Mi każdą myśl; każdy ruch; każdy krok i każde działanie, abym mógł działać w jego duszy. Całkowicie Mi zaufa i będzie wiedział, że wszystko, co robię, wszystko na co pozwalam i wszystko, co przeprowadzam, aby oczyścić Ziemię, będzie miało tylko jeden cel, jakim jest oddawanie Chwały Bogu.
Człowiek samodzielnie nigdy nie może dać mi takiego daru, dopiero kiedy pozwoli Mojemu Duchowi Świętemu w nim zamieszkać. Tylko wtedy będzie on mógł wznieść się do doskonałości, która go tak przemieni, że jego serce i dusza będą splecione ze Mną. I wtedy będę mógł dzięki Mojej Boskości dokonywać wielkich cudów w tej duszy, która zaufawszy Mi w pełni, nadal zachowa swoje, dane od Boga prawo - prawo do wolnej woli.
Pozwolenie Mi, Jezusowi Chrystusowi, na zamieszkanie w was, będzie wymagało wielkiej ofiary z waszej strony. Musicie porzucić wszelką wyniosłą myśl; wszelką słabość i wszelką resztkę użalania się nad sobą. Kiedy przyjdziecie do Mnie i poprosicie Mnie, bym was prowadził, wówczas pozbędziecie się wszelkiego rodzaju cierpienia, które było dotąd waszym udziałem. Nic was nie będzie niepokoić. Nie będziecie zdolni odczuwać nienawiści do innych, w tym tych, którzy bardzo was ranią czy zasmucają. Łatwiej będzie wam wybaczać, nie trzymać urazy w swoich sercach, niezależnie od trudnej sytuacji w jakiej możecie się znaleźć i zobaczycie rzeczy takimi, jak Ja je widzę.
Aby przygotować się do życia we Mnie, musicie stale pamiętać, że wszystko, co dobre, pochodzi od Boga. Człowiek, przez własny intelekt i determinację, nigdy nie będzie mógł osiągnąć pokoju, aż do dnia, w którym ofiaruje się Bogu umysłem, ciałem i duszą. Gdy ofiaruje się Mnie, Jezusowi Chrystusowi, w darze pełnego zaufania, wtedy zamieszkam w tej duszy i stanie się ona częścią Mojej Chwały. Wywyższę takie dusze. Co za radość zaleje ich serca! Strach przed nieznanym nie będzie ich więcej niepokoił. W ten sposób przygotuję świat na Moją Wielką Chwałę - Moje Nowe Chwalebne Królestwo, gdzie wszelkie życie będzie przeżywane na ziemi zgodnie z Wolą Boga, tak, jak to jest w Niebie.
Kiedy Moja Wola zostaje zakorzeniona w duszach tych, którzy przeżywają swoje życie zgodnie z każdym Moim życzeniem, nigdy więcej nie zaznają oni w swoich sercach jakiejkolwiek nienawiści. To bowiem byłoby niemożliwe. Ja Jestem niezdolny do nienawiści, a jeśli pozwolicie Mi zamieszkać w waszych duszach, to nie może w was pozostawać nic, co nie pochodzi ode Mnie.
Wasz Jezus


25th August 2014, 19:05 - When a person says he loves Me, he will do all according to My Holy Will

My dearly beloved daughter, when a person says he loves Me, he will do all according to My Holy Will. He will place everything in My Holy Hands and he will forget his own needs and desires. Then he will say to Me"Jesus everything I say and do is according to Your Holy Will - do with me according to the Will of God."
The man who lives in Me and I, in him, will surrender all according to that which gives Glory to God. He will have no selfish motives; no hidden desire to please himself and will do everything he can, in this life, so that he is in full union with Me. He will hand over to Me every thought; every movement; every step and every action so that I can act within his soul. He will trust in Me, completely, and he will know that everything I do, everything that I allow and everything I carry out, in order to purify the earth, will have only one objective and that is to give Glory to God.
Man, on his own, can never give Me such a gift unless he allows My Holy Spirit to reside within him. Only then, can he rise to the perfection, which will transform him, so that his heart and soul become entwined with Me. I can then, through My Divinity, create great miracles in that soul who, having trusted in Me completely, will still retain his God-given right - that of his free will.
By allowing Me, Jesus Christ, to reside within you, it will require great sacrifice on your part. You must shed every lofty thought; every weakness and every ounce of self-pity. When you come to Me, and ask Me to guide you, then any suffering, which was your lot before, will be discarded. Nothing will trouble you. You will be incapable of feeling hatred for others, including those who cause you great harm or sorrow. You will forgive easily, hold no resentment in your heart, for whatever difficult circumstances you may be in, and you will see things as I see them.
To prepare for life in Me, you must remind yourselves that all that is good comes from God. Man, by his own intellect and determination, can never attain peace until the day he offers himself to God, in mind, body and soul. By offering Me, Jesus Christ, the gift of his full trust. I will reside in that soul and he will become part of all My Glory. I will elevate such souls. What joy will flood their hearts! Fear of the unknown will bother them no more. In this way I will prepare the world for My Great Glory - My New Glorious Kingdom, where all life will be lived, according to the Will of God, on earth as it is in Heaven.
When My Will becomes engrained within the souls of those who live their lives according to My every desire, they will never experience hatred in their hearts, of any kind, again. For this would be impossible. I am incapable of hatred and if I am permitted to live in your soul, then nothing can remain within you, which does not come from Me.
Your Jesus