Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


02.09.2014, 15:40 - Matka Zbawienia: Bóg nigdy, przenigdy, nie opuści swojej Własności

Moje drogie dziecko, musisz powiedzieć moim dzieciom, że Bóg nigdy, przenigdy, nie opuści swojej Własności, gdyż tak się nigdy stać nie może. On kocha wszystkie swoje dzieci, bez względu na to, jak bardzo zasmucają Jego Syna, Jezusa Chrystusa.
Moja ochrona obejmie wszystkie dusze, które głoszą Słowo Boże i przez Moc Bożą zmiażdżę głowę węża pod wszystkimi jego maskami. Będę adwokatem ujawniającym kłamstwa, które wylewają się z paszczy bestii i świat ujrzy te nielogiczne kłamstwa, szerzone przez niego wśród tych, którzy pozwalają sobie na to, by zostać jego chętnymi naczyniami, w pełnym podporządkowaniu się jego niegodziwym sposobom postępowania. Król kłamstw nadal będzie odciągał dusze od Prawdy i ten oszust nigdy nie ustąpi aż do ostatniej godziny.
Kiedy stosuje się kłamstwa, aby odciągnąć ludzi od Prawdziwego Słowa Bożego, wkroczę, by objawić Prawdę. Ludzkość będzie miała dwie możliwości - pozostać wierną Prawdzie lub zaakceptować kłamstwa jako jej substytut. Dezorientacja będzie nękała serca podatne, słabe i tych, którzy nie mają Ducha Bożego w swoich duszach. Tak więc walka o dusze będzie się toczyła tam, gdzie ludzie będą wierzyli albo w kłamstwa albo w Prawdę.
Przynoszę wspaniałe wieści o Miłosierdziu mojego Syna, a ja jestem Jego narzędziem zbawiania dusz. Żadna dusza nie zostanie wykluczona z tej Misji Zbawienia. Musicie modlić się, żeby człowiek rozszyfrował kłamstwa rozpowszechniane przez wrogów mojego Syna, by odciągnąć ich od Prawdy, Światła i Miłości mojego Syna. Ufajcie mojemu Synowi, a On okaże wam swoje Wielkie Miłosierdzie. Wierzcie w obietnicę mojego Syna, że przyjdzie ponownie, a będziecie mieli Życie Wieczne. Nie pozwólcie się oszukać przez kłamstwa, bo jeśli tak się stanie, to przekonacie się, że bardzo trudno będzie wam pozostać wiernymi mojemu Synowi.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


2nd September 2014, 15:40 - Mother of Salvation: God will never forsake His Own

My dear child, you must tell my children that God will never forsake His Own ever, for this could never be. He loves all of His children, no matter how much sorrow they inflict upon His only Son, Jesus Christ.
My protection will cover every soul who proclaims the Word of God and by the Power of God I will crush the head of the serpent in all his guises. I will be the advocate who will reveal the lies, which pour from the mouth of the beast, and the world will witness the illogical lies, which he will spread amongst those who allow themselves to become willing vessels of his, in complete subjugation to his wicked ways. The king of lies will continue to turn souls away from the Truth and he, the deceiver, will never relent until the final hour.
When lies are used to distract people from the True Word of God, I will step in to reveal the Truth. Humanity will have two choices - to remain loyal to the Truth or accept lies as a substitute for it. Confusion will blight the hearts of the vulnerable, the weak and those who do not have the Spirit of God within their souls. Thus the battle for souls will be fought, where people will either believe in lies or the Truth.
I bring great tidings of my Son's Mercy and I am His instrument in the salvation of souls. No soul will be excluded from this Mission of Salvation. You must pray that man will decipher the lies, which are spread by my Son's enemies to distract them from the Truth, the Light and the Love of my Son. Trust in my Son and you will be shown His Great Mercy. Believe in my Son's Promise to come again and you will have Eternal Life. Do not allow lies to deceive you, because if you do you will find it very difficult to remain True to my Son.
Your beloved Mother Mother of Salvation