Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


09.09.2014, 17:00 - Ci, którzy przeklinają Moich Proroków, przeklinają Mnie

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Serce jest w tym czasie pogrążone w wielkim smutku. Są tacy pośród was, którzy przyjąwszy Moje Słowo podane przez te święte orędzia z powodu Mojej Miłości i Współczucia, zdradzili Mnie w najbardziej okrutny sposób. Ta zdrada nie różni się do tej, jaka została zadana Mi podczas Mojego Czasu na ziemi.
Nasiona wątpliwości są teraz zasiewane w innych przez tych, którzy zostali wprowadzeni w błąd, z powodu kłamstw i nienawiści, które zły duch umieścił w ich sercach. Ten, który Mnie nienawidzi, nadal podsyca nienawiść przeciwko Mnie przez skażenie niektórych osób zaangażowanych w tę i inne misje z Nieba, aby ratować dusze. Będzie on kłamał i rzucał kalumnie na Moich wybrańców, tak, żeby mógł on odciągnąć dusze ode Mnie. Wy, którzy odwracacie się ode Mnie plecami, wiedzcie, że wasza zdrada rozdziera Mi Serce na pół. Wiedzcie, że to, co robicie przeciwko Mnie, to tylko wasza sprawa, ponieważ wasza wolna wola należy do was. Jednak gdy używacie swoich wpływów, by odciągnąć dusze ode Mnie, uznam was za osobiście odpowiedzialnych za absolutnie każdą duszę, którą uda się wam odciągnąć od Mojego Wielkiego Miłosierdzia. Biada człowiekowi, który nawołuje do nienawiści wobec Mnie, Jezusa Chrystusa, gdy Moim jedynym pragnieniem jest zabrać ze sobą każde dziecko Boga.
Przychodzę, by objąć dusze Moim Miłosierdziem i jeśli stwarzacie przeszkody, rozpowszechniacie kłamstwa i sprawiacie, że inni gardzą Moimi prorokami, to surowo was ukarzę, gdyż jest to jeden z największych grzechów przeciwko Bogu. Kiedy celowo staracie się przeszkadzać Mojemu Planowi Zbawienia, wezwę was przede Mnie w ostatnim dniu i zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności za grzech pozbawienia Mnie tych dusz, które zostały utracone na rzecz złego ducha z powodu waszych działań. A kiedy oświadczacie, że Słowo Boże pochodzi od złego ducha, ja nigdy nie wybaczę wam tej niegodziwości. Zamilczcie. Nie obrażajcie ciężko Boga. Jeśli już przestaliście akceptować Moją Misję, to odejdźcie z godnością i nie wypowiadajcie ani słowa. Wasze milczenie was uratuje. Jeśli będziecie wypowiadali złe rzeczy przeciwko Mnie, odrzucę was na pustynię i nigdy nie będziecie częścią Mojego Królestwa.
Moje Serce jest złamane, ale Moja Stanowczość, nie. Nie bójcie się swoich błędów, ale Gniewu Boga, ponieważ ci, którzy przeklinają Moich Proroków, przeklinają Mnie.
Jezus Chrystus
Syn Człowieczy


9th September 2014, 17:00 - Those who curse My Prophets, curse Me.

My dearly beloved daughter, My Heart heaves with great sadness at this time. There are those amongst you, who having embraced My Word, given through these holy messages, because of My Love and Compassion, have betrayed Me in the most cruel way. This betrayal is no different to that which was inflicted upon Me during My Time on earth.
The seeds of doubt are being implanted in others by those who have been led into error, because of the lies and hatred, which the evil one has placed in their hearts. He, who hates Me, will continue to incite hatred against Me by infesting some of those involved with this, and other missions from Heaven, to save souls. He will lie and cast aspersions upon My chosen ones, so that he can turn souls away from Me. To those who turn their backs on Me, know that your betrayal cuts My Heart in two. Know that what you do against Me is your own business, because your free will is your own. But when you use your influence to take souls away from Me, I will hold you personally responsible for each and every soul you manage to take away from My Great
Mercy. Woe to the man who incites hatred against Me, Jesus Christ,when My only desire is to take, with Me, every child of God.
I come to envelop souls into My Mercy and if you create obstacles, spread lies and cause others to despise My prophets, then I will punish you severely for this is one of the greatest sins against God. When you deliberately try to interfere with My Plan of Salvation I will call you before Me on the last day, and you will be held accountable for the sin of depriving Me of those souls who have been lost to the evil one, because of your actions. And, when you declare that the Word of God comes from the spirit of evil, I will never forgive you for this wickedness. Silence. Do not commit this grave offence against God. If you no longer accept My Mission, then walk away with dignity and do not utter one word. Your silence will save you. If you utter evil against Me, I will cast you into the wilderness and you will never be part of My Kingdom.
My Heart is broken but My Resolve it not. Fear not your error but the Wrath of God, for those who curse My Prophets, curse Me. Jesus Christ
The Son of Man