Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.09.2014, 14:15 - Nie bójcie się tych wydarzeń, ponieważ one szybko przeminą

Moja szczerze umiłowana córko, tajne sekty, przed którymi ostrzegałem Moich wyznawców, są gotowe do przeprowadzenia wielu niegodziwych działań przeciwko ludzkości.
Przez cały czas musicie zachować czujność i analizować wszystko, co może wydawać się osobliwe. Pamiętajcie, co wam powiedziałem i przez cały czas miejcie oczy skierowane na Mnie. Poświęcajcie co najmniej godzinę dziennie na modlitwę, aby wpływ takich doświadczeń mógł być zmniejszony, a w niektórych przypadkach wyeliminowany. Wkrótce przyjdę, aby przynieść kres wszelkiemu cierpieniu.
Moi umiłowani wyznawcy, proszę posłuchajcie Moich Ostrzeżeń. Nie ignorujcie ich. Gdy jesteście przygotowywani na takie wydarzenia i kiedy całkowicie zaufacie Mojemu Miłosierdziu, przyniosę wam pocieszenie i uwolnię was od waszej udręki. Wszystko będzie dobrze, ale wiedzcie to. Podczas wielkiej bitwy, te dusze, które wzywam, aby Mi pomagały, będą przeżywały trudności. Każdej z nich trudno będzie zachować ufność wobec Mnie, tej Misji czy wobec ciebie, Moja umiłowana córko. Ani przez chwilę król kłamstw, zły duch, nie zatrzyma się w swoim dążeniu do zniszczenia tej Mojej Misji. Będą rozpowszechniane wszelkie podłe kłamstwa, aby odwieźć dusze od słuchania Mojego Głosu. Wielu pozwoli, aby wątpliwości powstrzymały ich od wypełniania Moich Poleceń, ale nie będą oni w stanie niczego zrobić, aby zapobiec interwencji Boga, Wiecznego Ojca, by ocalić Jego dzieci.
Każdy z was musi jasno zrozumieć, że to Ja, wasz Jezus, jestem Ręką Prowadzącą we wszystkim, co się dokonuje w celu rozpowszechniania Mojego Słowa i przekazującą Dary, które w tych trudnych czasach Niebiosa udzielają światu. Moc człowieka jest wielka wtedy, gdy używa jej do szerzenia zła i przeciwstawiania się Słowu Bożemu. Ale moc człowieka, kiedy Bóg daje mu dar Ducha Świętego, nie może zostać przewyższona. Nie pozwólcie, aby Moje Dzieło zostało splamione; zbezczeszczone przez nikczemne pogłoski lub niegodziwe plotki, bowiem to Ja, wasz Jezus, jestem tym, który jest zdradzany, a nie dusze, które wybrałem, by głosiły Moje Święte Słowo.
Wasz Jezus


11th September 2014, 14:15 - Do not fear these events, as they will pass quickly

My dearly beloved daughter, many wicked acts against humanity, are ready to be unleashed by those secret sects, I warned My followers about.
You must remain vigilant at all times and question everything, which may seem unusual. Remember what I told you and keep your eyes focused on Me at all times. Spend at least one hour a day in prayer so that the impact of such trials may be reduced and, in some cases, eradicated. Do not fear these events as they will pass quickly and soon I will come to bring an end to all suffering.
My beloved followers, please heed My Warnings. Do not ignore them. When you are prepared for such events, and when you place all your trust in My Mercy, I will bring you comfort and free you from your anguish. All will be well but know this. During the great battle, those souls I call upon, to assist Me, will struggle. Every single one of them will find it difficult to trust in Me, this Mission or you, My beloved daughter. Not for one second will the king of lies, the evil one, stop in his quest to destroy this Mission of Mine. Every vile lie will be spread to discourage souls from listening to My Voice. Many will allow doubts to stop them from carrying out My Instructions, but nothing they can do, will prevent the Intervention of God, the Eternal Father, from saving His children.
Every one of you must understand, clearly, that it is I, your Jesus, Who is the Guiding Hand in all which is done to spread My Word and provide the Gifts, which Heaven bequeaths to the world, during these difficult times. The power of man is strong when it is used to spread evil and defy the Word of God. But the power of man, when God provides him with the Gift of the Holy Spirit, cannot be surpassed. Do not allow My Work to become sullied; desecrated by wicked rumours or vile gossip for it is I, your Jesus, who is betrayed not the souls I have chosen to proclaim My Holy Word.
Your Jesus