Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


13.09.2014, 22:50 - Wśród ewangelizatorów powstanie wielu fałszywych proroków

Moja szczerze umiłowana córko, wkrótce ujawnią się przepowiedziane przeze Mnie zmiany dotyczące Mojego Kościoła na ziemi.
Świeckie sekty wkrótce będą próbowały zabrać wszystko, co dla Moich wyznawców jest święte i wprowadzić nowy modernistyczny ruch do Kościoła. Ten modernizm, powiedzą, pomoże w werbowaniu nowych wyświęconych sług i wprowadzi łatwiejsze do przyjęcia formy oddawania chwały Bogu, aby nowe, młodsze pokolenie, mogło z powrotem zostać przyciągnięte do Kościołów Boga. Wszystkie te nowe rytuały, modlitwy i fora - które będą przedstawiały nową i bardziej współczesną interpretację Mojego Świętego Słowa - będą maskowały pustą doktrynę i nie będzie ona pochodziła ode Mnie.
Nowy ruch będzie promowany w ramach powszechnej ewangelizacji, gdzie fałszywa doktryna, która zostanie starannie sformułowana, tak, aby była postrzegana jako teologicznie doskonała, zwiedzie miliony. Bardzo wielu ludzi zostanie wciągniętych w tę formę modernizmu i dlatego odwrócą się oni od Prawdziwej Wiary. To co będzie postrzegane jako radykalne ożywienie wiary chrześcijańskiej, będzie zaparciem się Prawdy.
Wielu da się zwieść, a wśród ewangelizatorów powstanie wielu fałszywych proroków. Ci fałszywi prorocy będą popierali fałszywe chrześcijaństwo, które zastąpi Święte Ewangelie ustanowione przeze Mnie i Moich Apostołów. Gdy głosy apostazji będzie słychać w każdym kraju, w różnych językach i wśród różnych ras, prawdziwe Słowo Boże zostanie zapomniane. A z ust tych fałszywych proroków i samozwańczych głosicieli wiary, wyleje się wiele kłamstw. Moje Pismo zostanie uznane za rozbieżne z potrzebami ludzkości i pragnieniami ludzi żyjących w XXI wieku.
Brak wiary we Mnie u wielu ludzi oznaczał, że aż do tego czasu nie interesowali się oni Moim Świętym Słowem. Teraz jednak wkrótce zmienią się i entuzjastycznie przyjmą największe oszustwo, jakiego świat kiedykolwiek doświadczył. I choć wielu będzie myślało, że to, w co uwierzyli, jest ożywiającym odrodzeniem chrześcijaństwa, to jednak wszystko czym będą karmieni, będzie im dyktowane przez wrogów Boga.
Niech będzie wiadomo, że człowiek nie może żyć fałszywą doktryną, bo będzie to skutkować całkowitą destrukcją, gdy dusze zostaną pochłonięte przez bluźnierstwo. To, co nie pochodzi ode Mnie, doprowadzi do utworzenia się światowej grupy, która zyska poklask u ludzi na całym świecie. Potem nadejdzie czas na Nową Światową Religię, która zostanie ogłoszona i powitana w Moim Kościele. To z kolei doprowadzi do zajęcia przez antychrysta swojego honorowego miejsca w Moim Kościele, jak przepowiedziano, kiedy zostanie on zaproszony jako honorowy gość przez tych, którzy pracują w całkowitym podporządkowaniu się szatanowi.
Ostrzegam tych z was, którzy będą kuszeni do oddania się tej fałszywej doktrynie, że człowiek nie może żyć samym chlebem, lecz jedynie Słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Wasz Jezus


13th September 2014, 22:50 - Among the evangelists, there will rise many false prophets.

My dearly beloved daughter, soon the changes I foretold, concerning My Church on earth, will be revealed.
The secular sects will shortly attempt to take everything, which My followers hold sacred, and introduce a new modern movement, within the Church. This modernism, they will say, will be to help recruit new sacred servants and to introduce more acceptable formats of giving Glory to God, so that a new younger generation can be drawn back into the Churches of God. All of these new rituals, prayers and forums - which they will present as a new and more modern interpretation of My Holy Word - will mask an empty doctrine and it will not be of Me.
The new movement will be promoted as part of global evangelism, where the false doctrine, which will be carefully worded, so that it is seen to be theologically perfect, will entice millions. So many people will be drawn into this form of modernism and because of this, they will turn away from the True Faith. In what will be seen to be a radical revival of the Christian faith, it will denounce the Truth.
Many will be deceived and among the evangelists, there will rise many false prophets. These false prophets will promote false Christianity, which will replace the Holy Gospels, as laid down by Me and My Apostles. As the voices of apostasy are heard in every country, in different tongues and amongst different races, the True Word of God will be forgotten about. And, from the lips of these false prophets and self-proclaimed preachers of the faith, will pour many lies. My Scripture will be declared to be out of touch with the needs of mankind and desires of people living in the 21st Century.
For many people, their lack of faith in Me, has meant that they have had no interest in My Holy Word, up to now. Soon, they will turn and enthusiastically embrace the greatest deceit the world will have ever witnessed. And while many will grasp, what they will believe to be a refreshing revival of Christianity, all that they will be fed, will be dictated by the enemies of God.
Let it be known, that man can never live on false doctrine and it will bring about total destruction in its wake, when souls will be devoured by blasphemy. That which does not come from Me, will lead to a global group, which will be applauded by people everywhere. Then, the time will have come for the New Word Religion to be announced and welcomed into My Church. This will then lead to the antichrist taking up his seat of honour in My Church, as foretold, when he will be invited in as a honoured guest by those who work in complete subjugation to Satan.
To those of you who will be tempted to indulge in this false doctrine, I warn you that man cannot live on bread alone but only on the Word, which comes from the Mouth of God.
Your Jesus