Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


14.09.2014, 17:45 - Moi wrogowie wywyższą wiele osób świeckich i nauczą ich jak ewangelizować

Moja szczerze umiłowana córko, cokolwiek się wydarzy, Prawdziwe Słowo Boże nadal będzie żyło, choć będzie ono podtrzymywane jedynie przez resztę Mojego Kościoła.
Zapowiedziani fałszywi prorocy będą rośli w liczbę, by rozpowszechniać kłamstwa przez oszukańczą ogólnoświatową formę ewangelizacji. Ci, którzy twierdzą, że Mnie reprezentują, udzielą im upoważnienia, aby przyciągali miliony do ich nowej, tak zwanej zmodernizowanej wersji Mojego Świętego Kościoła na ziemi. O, jak wielu wprowadzą oni w błąd tą swoją przekręconą wersją Mojego Słowa, która będzie maskowała liczne herezje. Tylko bardzo wnikliwi rozpoznają te kłamstwa, gdyż będą one starannie ukryte w fałszywej doktrynie, która będzie postrzegana jako powiew świeżego powietrza.
Moi wrogowie, którzy przeniknęli do Mojego Kościoła, aby przygotować go na nadejście antychrysta, będą zasypywani pochwałami. Będą robili wiele hałasu na swoich zgromadzeniach publicznych, a podczas, gdy będą przeklinali Mnie swoimi kłamstwami, również pojawią się nieprawdziwe rewelacje o Mnie - Kim Ja naprawdę Jestem; o Moich relacjach z Moim Ojcem Przedwiecznym; o Moim Nauczaniu i Mojej Boskości. Zmieszają Prawdę z kłamstwami, by oszukać chrześcijan, z obawy, że zostaną rozpoznani takimi jakimi kim są w rzeczywistości.
Moi wrogowie wywyższą wiele osób świeckich i nauczą ich jak ewangelizować. Wielu chętnie stanie się mieszkaniem dla bestii, który napełni ich słowami doktryny pochodzącej z piekła. Wy, Moi umiłowani wyznawcy, musicie badać wszystko, czego Moi wrogowie każą wam słuchać po to, by jak powiedzą, dać nowe życie Słowu zawartemu w Piśmie Świętym. Ci fałszywi prorocy dadzą wam nowe modlitwy, które będą Mnie obrażały i bluźniły przeciwko Mojej Boskości. Tak jak powstaną miliony i będą odmawiali te nowe modlitwy, tak samo będzie wzrastać liczba tych fałszywych proroków. Będą uczyli dzieci Boże jak ubóstwiać bestię, poprzez nową formę religijnej ceremonii. Ta nowa ceremonia poprowadzi wszystkich, którzy powstaną i pójdą za fałszywymi prorokami do jednego światowego kościoła, który będzie czcił bestię.
Ci z Moich wyświęconych sług, którzy dość szybko zrozumieją ten przebiegły plan wprowadzenia w błąd Moich wyznawców, poczują się bezradni. Wielu ulegnie oszustwu, ponieważ będą mieli tak małą wiarę, że nawet się nie postarają, żeby przeczytać tę nową fałszywą doktrynę i dlatego bez większego sprzeciwu będzie ona zastosowana w Kościołach.
Gdy Moje Słowo zostanie sprofanowane, nic dobrego z tego nie wyniknie, tylko zło będzie kwitło. Daję wam to ostrzeżenie dla dobra waszych dusz i by was przygotować do największego odstępstwa w historii ludzkości, które pochłonie Słowo Boże.
Wasz Jezus


14th September 2014, 17:45 - Many lay people will be elevated by My enemies and taught how to evangelise

My dearly beloved daughter come what may, the True Word of God will still be kept alive, although it will only be upheld by a remnant of My Church.
The false prophets, foretold, will rise in their multitudes to spread lies, through a deceitful global form of evangelism. They will be given authority by those who claim to represent me, so as to entice millions,into their new, so called, modernised version of My Holy Church on earth. Oh how they will mislead so many with their twisted version of My Word, which will disguise many heresies. Only the astute will recognise these untruths, for they will be carefully hidden within a false doctrine, which will be seen to be a breath of fresh air.
Much praise will be lavished upon those enemies of Mine, who have infiltrated My Church, to prepare it for the arrival of the antichrist. They will create much noise in their public gatherings and, while they will curse Me with their lies, untrue revelations will also be made about Me - Who I really Am; My Relationship with My Eternal Father; My Teachings and My Divinity. They will mix the Truth with lies in order to deceive Christians for fear that they will be seen for what they are.
Many lay people will be elevated by My enemies and taught how to evangelise. Many will become willing vessels of the beast, who will fill them with the words of the doctrine from Hell. You, My beloved followers, must question everything you are told to listen to, which they, My enemies, will tell you is to give new life to the Word contained in Holy Scripture. You will be given new prayers by these false prophets, which insult Me and blaspheme against My Divinity. As millions will rise and recite these new prayers so, too, will those false prophets. They will teach God's children how to idolise the beast, through a new form of religious ceremony. This new ceremony will lead all those who rise and follow the false prophets into the one world church, which will honour the beast.
Those of My sacred servants who will understand, fairly quickly, the devious plan in place to mislead My Followers, will feel helpless. Many will fall for the deceit, because they will have so little faith that they will hardly bother to read to the new false doctrine and so, therefore, it will be adapted into Churches without much opposition.
When My Word is desecrated, nothing good will come from it and evil will thrive. I give you this warning for the good of your souls and to prepare you for the great apostasy in human history, which will devour the Word of God.
Your Jesus