Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


21.09.2014, 17:45 - Bóg zachowuje swoją Miłość do człowieka poprzez komórkę rodzinną

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Serce należy do wszystkich rodzin, a Moim Pragnieniem jest błogosławić w tej chwili każdej rodzinie, małej, średniej czy dużej. Kiedy miłość jest obecna w rodzinach, oznacza to, że Moc Boża stoi na straży tego, by wszystkie Jego dzieci należały do Niego. To On stworzył każde z nich.
Bóg zachowuje swoją Miłość do człowieka poprzez komórkę rodzinną, ponieważ w takich warunkach Jego miłość rozwija się w sposób naturalny. Miłość obecna w rodzinach, które są zjednoczone, przynosi wielkie łaski, ponieważ wzajemna miłość członków rodziny jest jednym z największych Darów od Boga. Bóg korzysta z miłości w rodzinie, aby rozwijać jej skrzydła, tak, by każdy członek kochającej rodziny pomógł rozpowszechniać tę miłość, dokądkolwiek pójdzie. Podobnie, jeśli komórka rodzinna ulegnie rozbiciu, będzie to miało bezpośredni wpływ na waszą lokalną społeczność, na wasze społeczeństwo i na wasze narody.
Gdy Bóg stworzył Adama i Ewę, pragnął mieć własną rodzinę, którą by hojnie wszystkim obdarowywał. On będzie zawsze dążył do ochrony rodziny, ponieważ jest to miejsce, w którym śmiertelny człowiek po raz pierwszy odkrywa miłość. Kiedy miłość kwitnie w rodzinach, wtedy będzie kwitła w narodach. Ponieważ miłość wzajemna powstaje i rozwija się w rodzinie, to właśnie z tego powodu rodzina jest atakowana przez szatana. Szatan wykorzysta wszelkie wpływy jakie tylko może, by skazić ludzi tak, aby usprawiedliwiali oni wszelkie przyczyny rozbicia komórki rodzinnej. Będzie uniemożliwiał tworzenie się rodzin i będzie starał się nie dopuszczać do ponownego jednoczenia się rodzin, jeśli taka byłaby Wola Boża.
Rodzina zrodzona z miłości do Boga zawsze będzie atakowana przez zło. Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, aby chronić swoją rodzinę od złego ducha.
Modlitwa Krucjaty (167) Chroń moją rodzinę
O Boże, mój Ojcze Przedwieczny, przez łaskę Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, proszę, w każdym czasie chroń moją rodzinę od zła.
Daj nam siłę, abyśmy wznieśli się ponad złe intencje i pozostali zjednoczeni w naszej miłości do Ciebie i siebie nawzajem.
Podtrzymuj nas podczas wszelkich prób i cierpień, jakich możemy doświadczać i ożywiaj miłość, jaką mamy dla siebie nawzajem, abyśmy pozostawali w jedności z Jezusem.
Błogosław nasze rodziny i daj nam Dar Miłości nawet w czasie konfliktów.
Wzmocnij naszą miłość, abyśmy mogli dzielić radość naszej rodziny z innymi, tak, by móc dzielić się Twoją Miłością z całym światem. Amen.
Pamiętajcie, że Bóg stworzył każdego z was na swoje Podobieństwo, aby mógł On stworzyć idealną rodzinę. Bądźcie wdzięczni za wasze rodziny, gdyż to jest jeden z największych Darów, jakim obdarzył On ludzki rodzaj. Kiedy cierpienie na ziemi dobiegnie końca i kiedy będzie usunięta nienawiść, Bóg zjednoczy ludzkość jako jedno w Nim. Staniecie się ponownie doskonali i Jego Rodzina będzie miała Życie Wieczne.
Wasz Jezus


21st September 2014, 17:45 - God preserves His Love for man through the family unit

My dearly beloved daughter, My Heart belongs to all families and it is My Desire to bless every family, small, medium or large at this time. When love is present within families, this means that God's Power is upheld, for all His children belong to Him. It was He who created every single one of them.
God preserves His Love for man through the family unit, because it is within such circumstances, that His Love naturally thrives. The love contained within families who are united, yields great graces because the love of family members for one another is one of the greatest Gifts from God. God uses the love in the family to spread its wings, so that each member of a loving family will help to spread this love, wherever they go. Likewise, when the family unit breaks down, this will have a direct impact on your community, your society and upon your nations.
When God created Adam and Eve, He desired a family of His Own, upon which He lavished everything. He will always strive to protect families because this is the place where love is first discovered by mortal man. When love thrives in families so, too, will it thrive in those nations. Because the love for one another evolves from the family, it is precisely for this reason, that it is attacked by Satan. Satan will use every influence he can to infest people so that they will justify every reason to break up the family unit. He will prevent families from being formed and he will try to stop it from re-uniting should that be the Will of God.
The family, borne out of the love of God, will always be attacked by evil. To protect your family from the evil one please recite this Crusade Prayer.
Crusade Prayer (167) Protect my family
O God, my Eternal Father, through the grace of Your beloved Son, Jesus Christ, please protect my family, at all times, from evil. Give us the strength to rise above evil intent and to remain unified in our love for You and one another.
Sustain us through every trial and suffering we may endure and keep alive the love we have for each other so that we are in union with Jesus.
Bless our families and give us the Gift of Love, even in times of strife.
Strengthen our love, so that we may share the joy of our family with others so that Your Love may be shared with the whole world. Amen.
Remember that God created each one of you in His Likeness so that He could create the perfect family. Be thankful for your families for it is one of the greatest Gifts He has bestowed upon the human race. When the suffering on this earth comes to an end, and when hatred is obliterated, God will unite humanity as one in Him. You will become whole again and His Family will have Eternal Life.
Your Jesus