Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


02.10.2014, 23:15 - Odłóżcie swoją zbroję, gdyż zostanie ona skruszona na drobne kawałki

Moja szczerze umiłowana córko, Moi wrogowie mogą gardzić Moim Słowem - Prawdą - ale przyjdzie dzień, kiedy spuszczą oni głowy ze wstydu i wyrzutów sumienia, gdy staną przede Mną.
W czasach Noego, on sam i ci, którzy zostali wybrani, by mu pomagać w przygotowaniu się na sprawiedliwość Boga, byli wyśmiewani. Drwiono z nich, prześladowano i podejmowano wszelkie próby zdyskredytowania polecenia danego Noemu przez Boga. Posłuszny do końca Noe błagał o miłosierdzie dla ich dusz. Zachęcał ich, by wraz z nim szukali schronienia, ale go ignorowali. I tak będzie aż do Wielkiego Dnia Pańskiego. Tylko reszta będzie gotowa, by powitać Mnie razem z tymi wszystkimi, którzy posłuchają serca i przyjmą Moje Miłosierdzie podczas Ostrzeżenia.
Proszę wszystkich, którzy wierzą we Mnie i w Moją Obietnicę ponownego przyjścia w wielkiej chwale, aby modlili się za tych, którzy pogardzają tą Misją, wprawdzie otrzymali oni Dar Prawdy, ale zdecydowali się odrzucić Mi go w twarz. Wszyscy z ciepłymi i czułymi sercami i z pokorą w duszach, zostaną przyciągnięci w Moje Ramiona bez względu na swoją wiarę czy wyznanie, gdyż oni są Moi. Tym, którzy nie znają Słowa Bożego zostanie okazane wielkie miłosierdzie i ci, którzy nawrócą się podczas Ostrzeżenia również zamieszkają w Moich Ramionach. Dotrę do wszystkich dusz, których serca są ciepłe i które okazują miłość i miłosierdzie swoim braciom i siostrom.
Największa walka będzie miała miejsce wtedy, gdy dotrę do aroganckich i dumnych, którym brak prawdziwej miłości i wielkoduszności. To za te dusze przynaglam was do modlitwy. Ale najbardziej was proszę, byście błagali o Moje Miłosierdzie za tych, którzy sprzedali swoje dusze diabłu z pełną świadomością tego, co zrobili. Oni nie przyjdą do Mnie z własnej woli i tylko dzięki cierpieniom wybranych dusz, które Mi się poświęciły i dzięki waszym własnym ofiarom, mogą być uratowani. Proszę, odmawiajcie tę modlitwę, aby uratować wszystkich grzeszników.
Modlitwa Krucjaty (169) O zbawienie tych, którzy odrzucają Chrystusa
Najdroższy Jezu, przez Twoje Współczucie i Miłosierdzie,
błagam o uratowanie tych, którzy Cię odrzucili;
Którzy zaprzeczają Twojemu Istnieniu;
Którzy świadomie sprzeciwiają się Twojemu Świętemu Słowu i których gorzkie serca zatruły ich dusze przeciwko Światłu i Prawdzie Twojej Boskości.
Zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami.
Przebacz tym, którzy bluźnią przeciwko Trójcy Świętej i
Pomóż mi na mój sposób i przez moje osobiste ofiary, zawrzeć w Twoich Kochających Ramionach tych grzeszników, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.
Obiecuję Ci, poprzez moje myśli, czyny i wypowiadane słowo służyć Ci najlepiej jak potrafię w Twojej Misji Zbawienia.
Amen.
Idźcie wszyscy i łączcie się w modlitwie, gdyż świat wkrótce ujrzy i doświadczy Bożej sprawiedliwości. To właśnie z powodu niegodziwości człowieka, jego porywczych działań i nienawiści do bliźniego, Bóg powstrzyma go od zniszczenia, które jest właśnie aranżowane przeciwko rodzajowi ludzkiemu na wszelkie sposoby.
Odłóżcie swoją zbroję, gdyż zostanie ona skruszona na drobne kawałki Ręką Mojego Ojca Przedwiecznego. Gdy sprzeciwicie się Bogu będziecie z tego powodu cierpieli. Ale, gdy próbujecie zaszkodzić ludzkości na dużą skalę poprzez nadużywanie władzy, zostaniecie nagle powstrzymani. Nie będziecie mieli czasu, aby szukać Bożego Miłosierdzia.
Wasz Jezus


2nd October 2014, 23:15 - Put down your armour, for it will be crushed into tiny pieces

My dearly beloved daughter, My enemies may scorn My Word - the Truth - but the day will come when they will hang their heads in shame and remorse when they stand before Me.
In the days of Noah, he and those chosen to help him to prepare for the Justice of God, were ridiculed. They were sneered at, persecuted and every attempt was made to discredit the instructions given to Noah by God. Obedient to the last, Noah begged for mercy for their souls. He urged them to seek refuge with him but he was ignored. And so it will be up to the Great Day of the Lord. Only a remnant will be ready to greet Me along with all those, who will find it in their hearts to accept My Mercy, during the Warning.
I ask all those who believe in Me, and My Promise to come again in great glory, to pray for those who scorn this mission for they have been given the Gift of the Truth but choose to throw it back in My Face. All those with warm and tender hearts, and a meekness of soul, will be drawn into My Arms, no matter what faith or creed they follow, for they are of Me. Those who do not know the Word of God will be shown great mercy and those who convert during the Warning will also dwell in My Arms. I will reach out to all souls, whose hearts are warm and who show love and mercy to their brothers and sisters.
The greatest battle will be when I reach out to the arrogant and proud, who lack true love and who are without a generous spirit. It is for these souls that I urge your prayers. But, it will be for those who have sold their souls to the devil, in the full knowledge of what they have done, that I ask you to beg for My Mercy the most. They will not come to Me, on their own accord, and so it will only be through the suffering of chosen souls, who have consecrated themselves to Me, and your own offerings, that they can be saved. Please recite this prayer to save all sinners.
Crusade Prayer (169) For the salvation of those who reject Christ
Dearest Jesus, by Your Compassion and Mercy,
I beg you for the salvation of those who have rejected You; Who deny Your Existence;
Who deliberately oppose Your Holy Word and whose bitter hearts have poisoned their souls against the Light and the Truth of Your Divinity.
Have Mercy on all sinners.
Forgive those who blaspheme against the Holy Trinity and
Help me, in my own way, and through my personal sacrifices, to embrace within Your Loving Arms, those sinners who need Your Mercy the most.
I give You my promise, that through my thoughts, my actions and the spoken word, to serve You as best I can in Your Mission of Salvation.
Amen.
Go all of you and gather in prayer, for the Justice of God will be seen soon for the world to witness. It is because of the wickedness of man, his peevish actions and his hatred for his fellow man that God will stop him from the devastation, which is being orchestrated in every way against the human race.
Put down your armour, for it will be crushed into tiny pieces by the Hand of My Eternal Father. Oppose God and you will suffer for this. But when you try to hurt humanity on a large scale through the abuse of power, you will be stopped abruptly. You will have no time to seek God's Mercy.
Your Jesus