Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


03.10.2014, 15:10 - Wkrótce doświadczycie powszechnych szczepień, o których mówiłem w 2010 roku

Moja szczerze umiłowana córko, wysłuchaj teraz Mojej Obietnicy. Przyjdę ponownie, aby zwiastować nowy początek, nowy świat bez końca. Ci wszyscy, którzy przyjmą Łaskę Bożą, gdy wyleję Moje Miłosierdzie na cały świat, staną się częścią Mojego Królestwa.
Dałem ludzkości wszelki znak, wszelkie ostrzeżenie i wszelką Łaskę, aby przygotowali swoje dusze. Niektórzy słuchali Słowa Bożego, tak jak zostało ono przekazane w Świętych Ewangeliach i rozważali je. Inni widzieli i słyszeli Prawdę, ale odmówili jej przyjęcia. Wkrótce nadejdzie dzień, gdy pełna Prawda i dowód na to, Kim Ja Jestem zostaną ujawnione, a grzesznicy będą mieli tylko tyle czasu, żeby podjąć decyzję zgodnie z ich własną wolą. Nikt z was nie będzie przymuszany do przyjęcia Mojego Miłosierdzia, gdyż tylko wy będziecie mogli podjąć taką decyzję. Niektórzy nie dadzą świadectwa Prawdzie, nawet jeśli wyraźnie ją zobaczą. Niestety, oni będą straceni. Inni będą potrzebowali czasu na to, aby przysiąc Mi wierność, ale czas po Ostrzeżeniu będzie krótki.
Przychodzę powiedzieć teraz o wydarzeniach, które odsłonią wam znaki tych czasów i znaki Mojej Obecności w tej Misji. W wielu krajach będą widoczne nawałnice, a będą one trwały tygodniami. Wkrótce doświadczycie powszechnych szczepień, o których mówiłem w 2010 roku. Widać będzie Rękę Boga, w Jego Boskiej Sprawiedliwości, kiedy dopuści On pokusy na tych, którzy służą Mu w Moim Kościele. Kiedy spełnią się te i wszystkie inne proroctwa, będę wyczekiwał. A następnie przyjdzie Ostrzeżenie. Ono nastąpi wkrótce przed Wielkim Dniem, kiedy ostatecznie zostanie spełniona Moja Obietnica ponownego przyjścia.
Musicie ufać Mojej Dobroci, Mojej Miłości i Mojemu Miłosierdziu. Jeśli zaufacie, będziecie na tyle silni, by stawić czoła każdej próbie; i zniewagom, które będą rzucone na was w Moje Imię i otrzymacie łaskę pozostania wiernym Mojemu Świętemu Słowu.
Pozostańcie w pokoju i nadziei, gdyż Moja Miłość do was i wasza miłość do Mnie zniszczy zło, które przejęło dusze tych, którzy odłączyli się ode Mnie.
Wasz Jezus


3rd October 2014, 15:10 - The global vaccination I told you about in 2010 will soon be witnessed

My dearly beloved daughter, heed now My Promise. I will come again to herald a new beginning, a new world without end. All those who accept the Grace of God, when I pour My Mercy over the whole world, will be part of My Kingdom.
I have given humanity every sign, every warning and every Grace to prepare their souls. Some have heard the Word of God, as laid down the Holy Gospels, and taken heed. Others have heard and seen the Truth but refuse to accept it. There will come a day soon when the full Truth and the proof of Who I Am will be revealed, and sinners will be given equal time to make their own decision, according to their own free will.Not one of you will be forced to accept My Mercy for only you can make that decision. Others will refuse to bear witness to the Truth, even when they will see it clearly. Sadly, they will be lost. Others will take their time before they pledge allegiance to Me, but that time, after the Warning takes place, will be short.
I come to tell you now of events which will reveal to you the signs of these times and of My Presence in this Mission. Storms will be seen in many nations and they will last for weeks. The global vaccination I told you about in 2010 will soon be witnessed. The Hand of God, in His Divine Justice, will be seen when He permits the temptations placed before those who serve Him in My Church. When these and all the other prophecies come to fruition, I will be waiting. And then, will come the Warning. It will come soon before the Great Day when My Promise to come again will be finally fulfilled.
You must trust in My Goodness, My Love and My Mercy. If you do, you will be strong enough to face any trial; and insults which are flung at you in My Name and the grace to remain true to My Holy Word.
Remain in peace and in hope, for My Love for you, and your love for Me, will destroy the evil which has taken over the souls of those who have separate themselves from Me.
Your Jesus