Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

06.10.2014, 13:55 - Matka Zbawienia: Prawa Boże wkrótce zostaną obalone przez miliony ludzi

Moje drogie dzieci, Dziesięć Przykazań ustanowionych przez Boga, nigdy nie może być ponownie napisanych, bo byłoby to świętokradztwo. Człowiek nigdy nie może fałszować Słowa i nadejdzie dzień, kiedy Gniew Boży spadnie na ludzkość, kiedy Dziesięć Przykazań zostanie przez człowieka uznanych za mylne. Kiedy tak się stanie, wiedzcie, że Słowo Boże nie będzie już dłużej czczone, a ludzkość będzie doprowadzona do poważnego błędu.
Żadnemu człowiekowi ani wyświęconemu słudze nie dano prawa do obalenia Dziesięciu Przykazań ani Słowa Bożego. Nigdy nie znajdzie się takie uzasadnienie, które pozwoli na zaprzeczenie Prawdzie Słowa Bożego. Prawa Boże wkrótce zostaną obalone przez miliony ludzi. W wyniku tego wszyscy, którzy ulegną temu oszustwu, zostaną zaślepieni przez ciemności. Duch Święty nigdy nie może oświecić tych, którzy odrzucają Słowo lub którzy tolerują grzech. Gdy Duch Święty nie jest już obecny i gdy Słowo zostanie dostosowane do egoistycznych potrzeb człowieka, to jakiekolwiek nowe przepisy nic nie będą znaczyły w Oczach Boga.
Wrogowie Boga szybko będą zmierzali do obalenia Prawdy i Kościół Mojego Syna zostanie podzielony na dwie części. Ci, którzy niezłomnie będą bronili Prawdy zostaną przeklęci za jej głoszenie. Ci, którzy będą wypowiadali bluźnierstwa i nazywali je Prawdą, będą oklaskiwani. Duch zła zagnieździ się w sercach błądzących i wiele dusz zostanie utraconych. Nie będą oni zdolni stanąć przed moim Synem i oświadczyć, że uzyskali doskonałość, ponieważ odmówią uznania Prawdy danej im dzięki Miłosierdziu Bożemu.
Wkrótce będzie się głosić, że Bóg jest miłosierny wobec wszystkich grzeszników, bez względu na to jak Go obrażają. To jest prawda, ale gdy Go obrażają, stawiając przed Nim wszelkie obrzydliwości i herezje, a następnie stwierdzają, że są one możliwe do przyjęcia przez Boga, On odwróci się od nich ze wstrętem.
Człowiek będzie tak pełen własnych pragnień pasujących do jego grzesznego życia, że będzie głosił, iż te bezprawne działania są pożądane w Oczach Boga. Będzie to równoznaczne z kłamstwem. I kiedy odważą się przedstawić je przed ołtarzami Boga, dusze te zostaną odrzucone. Gdy pozwolicie wprowadzić się w poważny błąd, narazicie swoje dusze na śmiertelne niebezpieczeństwo.
Proszę, abyście odmawiali Dziesięć Przykazań tak często, jak to tylko możliwe. W ten sposób będziecie wiedzieli, czego wymaga się od was, aby prawdziwie służyć Bogu.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


6th October 2014, 13:55 - Mother of Salvation: The Laws of God will soon be overturned by millions

My dear children, the Ten Commandments laid down by God can never be re-written, because that would be a sacrilege. Man can never tamper with the Word and the day will come when the Wrath of God will descend upon humanity, when the Ten Commandments are deemed by man to be flawed. When this happens, know that God's Word will no longer be revered and that humanity will be led into grave error.
No man, or sacred servant, has been given the authority to overturn the Ten Commandments or the Word of God. No excuse can ever be made to deny the Truth of the Word of God. The Laws of God will soon be overturned by millions of people. Then, all those who fall for the deceit, which will come about as a result, will be blinded by darkness. The Holy Spirit can never enlighten those who deny the Word or who condone sin.When the Holy Spirit is no longer present, and when the Word has been adapted, to suit the selfish needs of man, then any new laws will mean nothing in God's Eyes.
The enemies of God will move quickly to overthrow the Truth and My Son's Church will be divided into two.Those who staunchly defend the Truth will be cursed for speaking it. Those who utter profanities and declare these to the Truth will be applauded. The spirit of evil will roost in the hearts of the misguided and many souls will be lost. They will not be able to present themselves before my Son and declare themselves to be whole, because they refuse to acknowledge the Truth given to them, through God's Mercy.
It will soon be declared that God is merciful towards all sinners, no matter what they do to offend Him. This is true, but when they offend Him, by presenting before Him, every abomination and heresy and then declare that these are acceptable to God, He will turn away from them in disgust.
Man will be so full of his own desires, to suit his sinful life, that he will pronounce unlawful acts as being desirable in God's Eyes. This will amount to lies. And, when they dare to present these before the altars of God, these souls will be cast out. Should you allow yourselves to be led into grave error, you will place your souls in grave danger.
I ask that you recite the Ten Commandments as often as you can. By doing so, you will know what it is that is required of you in order to truly serve God.
Your beloved Mother Mother of Salvation