Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


08.10.2014, 20:25 - Kiedy ubywa miłości, ubywa Boga w waszym życiu

Moja szczerze umiłowana córko, jak zimne stają się serca ludzi. Jak mało dbają oni o potrzeby innych lub o dar życia. Pozwolili, aby ich serca gniły, ponieważ nie mają już zdolności, by prawdziwa miłość królowała w ich duszach. Gdy miłość zostanie osłabiona i gdy troska o wzajemne potrzeby stanie się rzadkością, nie przyniesie to niczego innego oprócz niesprawiedliwości.
Kiedy ubywa miłości, ubywa Boga w waszym życiu. Zwracam się do tych, którzy może Mnie kiedyś kochali, a którzy już we Mnie nie wierzą, ich serca zamienią się w kamień. Gdy odwrócicie się od wzajemnej miłości, staniecie się jałowi i niespokojni. Wasz brak miłości doprowadzi was do przyjęcia wszelkiego rodzaju praktyk, które budzą we Mnie odrazę. Odrzucicie wszystko, co ustanowiłem. Całe życie, dane ludzkości przez moc Boga, zostanie przez was zakłócone, a w wielu przypadkach zniszczone. Wasz szacunek dla Bożych Praw i dla ludzkiego życia już nic nie znaczy. Wasze przywiązanie do wszystkich rzeczy ziemskich i dóbr doczesnych, których one dostarczają, nie dadzą wam zadowolenia.
Gdy zatwardzicie swoje serca przed Bogiem, ludzkość ogromnie ucierpi. Gdy moc zła zastąpi miłość, jaką świat kiedyś obdarzał Mnie, Jezusa Chrystusa, to wiedzcie, że te czasy już prawie nadeszły.
Porzućcie swoje samowolne i ryzykowne gonitwy za przyjemnościami. Nie próbujcie zmieniać Praw Bożych tak, by dopasować je do waszego grzesznego życia. Proście, proście, proście o Moją Interwencję, abym mógł pokazać wam drogę. Jeśli nie powrócicie na drogę Życia Wiecznego, która została wykuta dla każdego dziecka Bożego, to nigdy nie będziecie mogli stać się częścią Mojego Królestwa.
Wasz Jezus


8th October 2014, 20:25 - When love diminishes, God is diminished in your lives

My dearly beloved daughter, how cold the hearts of men have become. How little do they care for the needs of others or the gift of life. They have allowed their hearts to fester because they no longer have the capacity for true love to reign within their souls.
Once love is weakened, and when charity for each other's needs becomes scarce, then nothing but injustice will be forthcoming.
When love diminishes, God is diminished in your lives. For those who may once have loved Me, and who no longer believe in Me, their hearts will turn to stone. When you turn your back on love for one another, you will become barren and restless. Your lack of love will lead you into accepting every kind of practice, which is abhorrent to Me. Everything that I stand for will be dismissed by you. All life, given to humanity, by the Power of God, will be tampered with and, in many cases, destroyed by you. Your respect for God's Laws and human life no longer mean anything. Your attachment to all earthly things and the worldly goods they yield, will leave you without satisfaction.
When you harden your hearts against God, humanity suffers greatly. When the power of evil replaces the love that the world once had for Me, Jesus Christ, know then that the times are almost upon you.
Give up your wayward and foolhardy pursuits of pleasure. Do not attempt to change the Laws of God to suit your sinful lives. Ask, ask, ask for My Intervention so that I can show you the way. If you do not turn back to the path of Eternal Life, which was carved out for every child of God, then you can never be part of My Kingdom.
Your Jesus