Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


08.10.2014, 20:45 - Mój Kościół, Mój Prawdziwy Kościół, będzie czołgał się na brzuchu

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Kościół zostanie obalony, a ci, którzy pozostaną wierni Prawom Boga będą z tego powodu bardzo cierpieli.
Mój Kościół, Mój Prawdziwy Kościół, będzie czołgał się na brzuchu, gdy będą w niego rzucane wszelkie zniewagi wobec Mojej Boskości i wobec Praw ustanowionych przez Mojego Ojca Przedwiecznego. Wielu moich sług zamkniętych w bramach pozłacanego więzienia będzie zmuszanych do przełknięcia herezji. Ale nie tylko to, oni będą także zmuszani do głoszenia ich i przekonywania niewinnych, że ponownie napisane Słowo Boże jest do przyjęcia w dzisiejszym świecie.
W tym czasie Gniew Mojego Ojca wywoła wkrótce oburzenie, Kościół - zmieniony nie do poznania - przygotuje nowe rytuały, nowe zasady i praktyki, tak, że nic nie będzie przypominało Kościoła zbudowanego przeze Mnie.
Wszystkie te rzeczy zostały dopuszczone przez Mojego Ojca, gdyż szatan wypróbowuje wiarę tych, którzy są Moi. Biada tym, którzy Mnie zdradzają, ponieważ oni zabiorą ze sobą dusze tych, których imiona były zachowywane dla Mnie. Będę walczył o te dusze. Ukarzę Moich wrogów, gdyż przez ich oszustwa i przebiegłość, uwiedli dusze i zabrali Mi je. Z powodu tych grzechów będą oni dla Mnie straceni.
Mój Kościół powstał z Moich Lędźwi. Poprzez śmierć dałem wam Moje Ciało i ono stało się Moim Kościołem. Teraz zostanie on zhańbiony, a Moje Ciało ponownie zostanie ukrzyżowane. Moi wrogowie nie poczują ani odrobiny wstydu, gdyż ich wyniosłe ambicje i samozadowolenie nie mają ze Mną nic wspólnego.
Jak łatwo zostali uprowadzeni ci, których wiara jest słaba. Jak łatwo uprowadzą i te dusze o silnej wierze, ponieważ będą się one bały bronić Prawdy. Tylko reszta i ci naprawdę wierni Mojemu Słowu pozostaną wierni Mojemu Kościołowi. I to dzięki nim Mój Kościół nigdy nie umrze.
Wasz Jezus


8th October 2014, 20:45 - My Church, My True Church, will crawl on its belly

My dearly beloved daughter, My Church will be toppled and those who remain true to the Laws of God will suffer greatly because of this.
My Church, My True Church, will crawl on its belly as every insult upon My Divinity and the Laws, laid down by My Eternal Father, is hurled at it. Locked within the gates of a gilded prison, many of My servants will be forced to swallow heresy. Not only that, but they will be made to preach it and to convince innocents, that the re-written Word of God, is acceptable in today's world.
The Anger of My Father, at this time has provoked outrage for, very soon, the Church - having changed beyond recognition - will prepare new rituals, new rules and practices, so that nothing will resemble the Church built by Me.
All of these things have been permitted by My Father, as Satan tests the faith of those who are of Me. Woe to those who betray Me for they will take away with them, the souls of those whose names have been kept for Me. I will fight for these souls. I will punish those enemies of Mine because, through their deceit and cunning, they seduced souls and took them away from Me. For these sins, they will be lost to Me.
My Church sprung from My Loins. I gave you My Body in death and this became My Church. Now it will be defiled and My Body will be crucified again. Not one ounce of shame will My enemies feel, for their lofty ambitions and self-gratification have nothing to do with Me.
How easily led are those whose faith is weak. How easily led will be those souls, with a strong faith, for they will be fearful of defending the Truth. It will only be the remnant, and those with true allegiance to My Word, who will remain loyal to My Church. And it will be because of them that My Church will never die.
Your Jesus