Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.10.2014, 01:00 - Moja Miłość do ludzkości jest nieskończona

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Miłość do ludzkości jest nieskończona. Moja miłość jest potężna i opiekuńcza. Jest ona czysta i przymykam oczy na wiele błędów ze względu na Moje głębokie umiłowanie grzeszników.
Ogarniam dusze Moim Współczuciem i zrobię wszystko, aby je uratować, abym mógł zjednoczyć wszystkich, jako jedno we Mnie. Jednak w tym czasie Moje Łzy spływają wielkimi strumieniami z powodu sposobu, w jaki wrogowie Tego, Który stworzył świat ranią, wykorzystują, torturują, upokarzają, biczują i zabijają dzieci Boże. Ci, którzy powodują takie cierpienie są całkowicie pod wpływem złych duchów, które zatruwają umysły kłamstwami, nienawiścią i pogardą dla ludzkiego życia. Ani przez chwilę człowiek nie może powiedzieć, że działa w imię Boga, gdy zabija drugiego człowieka. Ci, którzy wywołują wojny i dokonują ludobójstw w jakiejkolwiek formie i którzy mówią, że pracują dla chwały Boga, oszukują nie tylko samych siebie, ale tych, których pozyskują, by realizować swoje nikczemne plany.
Moja Miłość jest tak potężna, że gdy będziecie modlili się za te biedne zagubione dusze, które uważają, że zabijanie innych w imię Boga jest dobrą rzeczą, która przyniesie im zaszczyt, to okażę im Moje Miłosierdzie poprzez obudzenie w nich Ducha Prawdy. Nie pozwólcie, aby wasze serca stały się ociężałe. Natomiast przyjmijcie do wiadomości, że chociaż te najpodlejsze czyny, popełniane przez tych, którzy niszczą życie są przerażające, to Ja, w swojej Boskiej Sprawiedliwości, położę kres tych okropnościom.
W jednej chwili uniosę was wszystkich, którzy macie ciepłe i czułe serca, do Mojego Najświętszego Serca i was uratuję, taka jest Moja Miłość do was. Moi umiłowani wyznawcy, nie będziecie musieli znosić bólu śmierci fizycznej. Obiecuję to, jeśli pomożecie Mi poprzez wasze modlitwy ocalić dusze tych, którzy najbardziej potrzebują Mojego Przebaczenia i Mojego Miłosierdzia.
Pomóżcie Mi w tym wielkim przedsięwzięciu, a wkrótce wszystko rozświetli się blaskiem i Chwałą Mojego Nowego Królestwa. Tutaj będziecie żyli wiecznie bez trosk tego świata. Miłość do Mnie, Mojego Ojca Przedwiecznego, waszych rodzin i przyjaciół będzie królować na całym świecie, który nie będzie miał końca.
Idźcie w pokoju, by kochać i służyć Mi.
Wasz Jezus


11th October 2014, 01:00 - My Love for humanity is infinite

My dearly beloved daughter, My Love for humanity is infinite. My Love is intense and protective. It is pure, and I overlook many faults because of My deep affection for sinners.
I hold souls within My Compassion and there is nothing I will not do to save them, so I can unite everyone as one in Me. My tears flow, however, in great torrents at this time, because of the way God's children are being hurt, abused, tortured, humiliated, scourged and killed by the enemies of He Who created the world. Those who cause such suffering are completely under the influence of the evil spirits, who poison their minds with lies, hatred and a disregard for human life. Not for one minute can a man ever say that he is carrying out an act in God's Name when he kills another human being. Those who create wars and cause genocide, in any form, and who say they are working for the Glory of God, deceive not only themselves but those they recruit, to carry out their wicked intentions.
My Love is so powerful that if you were to pray for these poor lost souls, who believe that killing others in the Name of God, is a good thing, which will bring them honour, I will show them My Mercy, by awakening, within them, the Spirit of Truth. Do not let your hearts become heavy. Instead, know that while these most vile acts, which are committed by those who destroy lives are terrifying, in My Divine Justice, I will put an end to these horrors.
I will lift all of you, who have warm and tender hearts, in an instant, into My Sacred Heart and save you, such is My Love for you. My beloved followers you will not have to endure the pain of physical death. That I promise, if you help Me, through your prayers, to salvage the souls of those who need My Forgiveness and My Mercy the most.
Help Me in this great endeavour and soon all will be aglow with the brightness and the Glory of My New Kingdom. Here, you will live forever without a care in the world. Love for Me, My Eternal Father, your family and friends will reign throughout the world, which will have no end.
Go in peace to love to serve Me.
Your Jesus